Моделиране в маркетинга - Inventory theory


Категория на документа: МаркетингУНИВИРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"

СПЕЦИАЛНОСТ МИО
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА МАГИСТРАТУРА

МОДЕЛИРАНЕ В МАРКЕТИНГА
Inventory Theory

(Учебна 2013-2014 г)

Марина Николова Йовева, Фак № 1261019

Изберете количествен маркетингов модел, който да представите в реферат до 10 стандартни машинописни страници.
За целта можете да направите търсене в Интернет по ключови думи, представени в края на всяка глава от учебника (например, Perceptual Mapping, Bass Model, Inventory Theory, Conjoint Analysis и други).
Не е необходимо да правите дословен превод. Прочетете и структурирайте избраните източници. Във вашия реферат обяснете:
• Каква е същността на модела?
• Кои са основните предположения при използването на модела?
• Какво информационно осигуряване е необходимо?
• Как се интерпретират получените резултати?
• Илюстрирайте модела с един или повече примери?
• Обобщете изводи за приложимостта на модела при вземане на решения в областта на маркетинга.
• Не забравяйте да посочите използваните източници.
1.Каква е същността на модела?

Решенията за наличностите в управлението на операциите определят какво да се поръчва, колко да се поръчва и кога да се поръчва. Ръководителите, отговарящи за наличностите решават колко средства да бъдат изразходвани за наличностите и къде да бъдат разположени материалите, незавършеното производство и готовите изделия. Те управляват материалните потоци в организациите.
За коректната работа на снабдяването е необходимо да се следи :
Управлението на наличностите. Ако складовите наличности не са верни в реално време, системата за снабдяване може да дава неточни предложения за снабдяване
Прогнозите за продажби. Прогнозите за бъдещите продажби не са задължителни, но могат да допринесат за по-целесъобразни (икономични) предложения за снабдяване
Поръчките от клиенти. Поръчките от клиенти задават реалната необходимост от готови изделия. Ако поръчките не се въвеждат коректно снабдяването ще дава неточни предложения
Рецептурите в производството
Рецептурите се използват за разлагане на нуждите от готови изделия до нужди от материали или полуфабрикати. Ако рецептурите не са верни това разлагане ще доведе до грешни предложения за снабдяване.
Предназначение и разходи по създаването на материалните запаси
Оптимизаиране на организационни условия:
* нарастване ролята на запасите;
* състояние на запасите.

Влияние на планирането на материалните запаси и значението им
* увеличаване на:
- оборотните капитали;
- складовите площи;
* допълнителните разходи за застраховането и данъците на количествата запаси и готова продукция съхраняващи се продължително време, които губят и част от своите стойности;
- загуби от престой на производствения процес;
- загуби от отсъствие на стоки в склада в момент на значително търсене от пазара;
- загуби за закупуване на малки партии стоки на много по-високи цени и др
* разходите и падане на печалбата

Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
Тя е и метод за съпоставка на фактическото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моделиране в маркетинга - Inventory theory 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.