Методи за събиране на първична информация


Категория на документа: Маркетинг


Методи за събиране на първична информация

1. Метод на наблюдението - чрез наблюдението се осигуряват данни за реалното поведение на различните икономически субекти.Чрез наблюдението се получва конкретна информация под формата на факти , данни и числа. Този метод не осигурява информация за мнението на респондентите. Този метод може да се проведе в следните три основни варианта
- Наблюдение върху потреблението на домакинствата - то се извършва въз основа на извадка от домакинствата, които са се съгласили да предоставят определени данни за своето потребление през даден период от време.На домакинствата се предоставят спшециално разработени дневници, в които те трябва редовно да регистрират информация за съответните закупени продукти, марки , количества и суми. През определен период домакинствата биват посещавани за събиране на попълнениете дневници. Обикновено методът се пшредлага срещу заплащане.Наблюденията върху домакинското потребление се предлагат със следните цели:
*изучаване на социално -демографски профили на потребителите на определена макрка или продукт
*проследяване на динамиката в потреблението на различните продукти и марки
*тестване на ефективността на рекламните кампании
*определяне на пазарните дялове на отделните марки

- Наблюдение върху продажбите - това наблюдение се извършва на базата на счетоводна документация или със специално разработен дневник. Целта е получаване на информация за извършените -продажби на дребно на съответните продукти или марки. Основните цели на наблюдението са:

*установяване до колко е успешно въвеждането на даден продукт на пазара,анализ на ДП

*подобряване на рекламните схеми

*измерване на конкурентноспособността на продуктите и марките

- Наблюдение върху зрителската аудитория - то се използва за установяване на популярността на електронните медии и от тук за определяне на тяхната ефективност като рекламоносители.
2. Методи на експеримента
Основна цел на метода на експеримента е да се потвърди или открие наличието на причинно следствена връзка между между фактори и резултативен показател.Експериментите биват два вида - лабораторни и полеви. При лабораторните се създава изкуствена ситуация, при която се наблюдава поведението на субектите и се установява влиянието на определени фактори върху резултативните показатели. За целта е необходимо останалите фактори , които не са обект на проучване да бъдат елиминирани или поставени под контрол. При полевите се използва реална обстановка. При тях е трудно да се установят или контролират страничните фактори.
3.Методи на допитването
Чрез тях се събират данни за предпочитанията , мненията, оценките и др. на респондентите.Основните методи на допитване са анкета и интервю.
А) Анкета - характеристики - задаването на въпросите и получаването на отговорите е в писмена форма
-респондентите по пълват въпросниците собственоръчно
-структурата на въпросниците трябва да бъде точно определена
-подготвителният стадий на анкетата е с голямо значение
-методът е бавен и скъп
-отговорите могат да се кодират и подлежат на статистическа обработка
Анкетата може да се проведе в следните варианти:
-според начина и мястото за провеждане - в жилището или на работното място на респондента. Предимствата на тази анкета са: осигурява се спокойна и естествена обстановка; могат да се покажат документите на даден продукт;личният контакт дава съзможност за пояснения как да се поълва анкетата
-анкета по пощата(интернет) - при тази анкета основен порблем е това,че възвръщаемостта на анкетите трудно се прогнозира и контролира и не се осигурява представителност на извадката. Този вид анкета се прилага когато персоналът е ограничен и се разполага с по- малко средства. Тези анкети се предпочитат и когато във въпросника се засягат деликатни теми,за които респондентите предпочитат да бъдат сами,когато отговарят.
-Анкети на улицата - провеждат се на обществени места,като целта е да се събере информация за моментните впечатления на респондента от действията,които е извършил
Б)Метод на интервюто - метод , при който на базата на разговор между респондента и интервюиращия се проучва становището по даден въпрос ,както и реакциите на респондента.Предимствата на интервюто спрямо анкетата са:
-Формулировката на въпросите може да се променя в зависимост от индивидуалните особености на респондента
-Интервюиращият може да следи и реакцията на респондента по неговите,мимики, жестове и възклицания
Интервюто бива три вида: групово,индивидуално и по телефона.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи за събиране на първична информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.