Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: Маркетинг


нестандартизирани закрити и стандартизирани закрити.
* При стандартизираните открити анкети въпросите се
задават по един и същ начин (с неизменна формулировка) и в
един и същ ред на всички респонденти. Ако са
предвидени само два алтернативни отговора (да/ не), въпросът
се нарича дихотомен. Целта на изследването обикновено е
очевидна.
* Нестандартизирани открити са анкетите при които целта
на изследването е ясна, но отговорите на въпросите са открити,
т.е. респондентът отговаря със свои думи, а не се съобразява с
предварително предвидени в анкетата отговори. Въпросите с
открити отговори водят до неформално интервю. То се нарича
дълбочинно. Събраната с негова помощ
информация трудно се обработва.
* Нестандартизираните закрити анкети са основният
инструмент за изучаване на мотивацията. По правило,
причините за значимите поведения са дълбоко лични и
съкровени. Много рядко те са на повърхността на паметта.
Обикновено са несъзнавани и от самите респонденти.
Често, за да се предизвика откровеността на респондента, той
получава неточна и дори невярна информация за целите, т.е.
заблуждаван е по отношение на тях от изследователите.
- При анкетиране по метода на словесната асоциация на
респондента се дава списък от думи, към които, след като ги
прочете, трябва да добави първата дума, която му идва наум.
Списъкът е набор стимули, които предизвикват асоциации.
Отговорите се записват и анализират. Оценява се колко често се
срещат в отговорите определени думи, колко време минава
между стимула и реакцията, колко респонденти дават сходни
отговори и т.н. С помощта на тези методи, при правилен анализ,
могат да се определят интереси, скрити мотиви или стереотипи
на дадени потребителски групи.
- При завършване на изречението анкетираните получават
въпросници, в които се съдържат недовършени изречения. Те
трябва да ги завършат с първата мисъл, дошла в главата им.
Резултатите се анализират подобно на предишния метод и водят до аналогични
изводи.
- Съставянето на разказ е по-сложен за прилагане метод.
При него, под въздействието на някакви визуални стимули,
респондентите съставят цялостен разказ.
Методът е маркетингова реализация на популярния в
психологията тест ТАТ (Тематичен аперцепционен тест). Идеята
е респондентът да проектира върху изобразените на картинките
ситуации и герои собствените си нагласи, мотиви и ценности.
* Стандартизираните закрити анкети се
използват за набиране на първични данни при
маркетингови изследвания. При тях се прави опит да се съчетаят
предимствата на закритите анкети с удобството при работа на
стандартизираните. Под въздействието на текстови и визуални
стимули (въпроси и картинки или снимки) респондентите
отговарят или описват ситуация със свои думи, но при наличиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.