Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: Маркетинг


събиране на първична информация, т.е. такава, която се събира
специално за нуждите на даденото изследване и решавания от
него проблем.
Основните типове първични данни са:
* Демографските и социално-икономическите
характеристики описват изследваните субекти. Такива са
възраст, образование, професия, семейно положение, пол, доход
и социален клас.Много често тези характеристики са в основата на разграничаването на
пазарните сегменти.
* Психологически характеристики - за
маркетолозите са най-интересни личностните. Включва интересите
и ценностите, които предопределят мотивите и действията.
Въпреки че съществуват много доказателства, че личностните
характеристики не обясняват сами по себе си потребителското
поведение, в комбинация с други, те дават добра
основа за анализ на потребителите.
* Стилът на живот е интегрална потребителска
характеристика със сложна структура. Получава се при
едновременното измерване на психологически и демографски
характеристики, поради което този тип интегрално измерване се
нарича психографика.
Психографските характеристики се установяват с т.нар.
AIO - въпросници (AIO - Activities, Interests, Opinions). На
основата на отговорите на потребителите за техните дейности,
интереси и мнения, те се причисляват към някой от основните
стилове на живот.
* При изучаването на възгледите и мненията, някои автори
не ги разграничават. Други определят възгледите като
индивидуални предпочитания, склонности, кръгозор и чувства
по отношение на някакво явление, а мненията - като вербално
изразени възгледи.
* Намерението се определя като очаквано или планирано в
бъдещето поведение. В маркетинга на намеренията се отделя по-
малко внимание, отколкото на другите типове първична
информация, тъй като множество изследвания показват
сериозни разминавания между заявените намерения и
последващите действия на потребителите.
* В маркетинга е прието мотиви да се
наричат вътрешните скрити причини за поведението на
потребителите. Идеята е, че разбирането на причините на
поведението ще доведе до по-дълго разбиране на самото
поведение.
* Като поведение определяме това, което субектите вече
са направили или правят. В маркетинга се интересуваме от
поведението на потребителите в два основни аспекта -
поведение при покупка и поведение при използване на
определени стоки и услуги.

2. Наблюдение и анкетиране. Разработване на анкети и форми за наблюдение.

2.1 НаблюдениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.