Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: Маркетинг


до събраните данни. Въпросните данни остават
собственост на изследователските агенции, които ги
осъществяват.

* Омнибусни изследвания

Омнибусните изследвания или омнибусите могат да се
разглеждат като междинно звено между изследванията за
събиране на вторична и тези за първична информация. По
същността си те са изследвания, които се провеждат редовно и
системно във времето, на определени интервали от време и с
определени изследователски методи. Разполагат с разгъната
мрежа от извадки с респонденти. По аналогия с наименованието
им може да се каже, че омнибусните изследвания се
осъществяват, омнибусът се движи и клиентите, които желаят,
го ползват. Това става на практика като всеки клиент участва в
общия въпросник на изследването с няколко въпроса,
предназначени да съберат информация специално за него.

* Специализирани изследователски услуги

Те се предлагат от изследователските организации и
агенции наред със синдикатните и омнибусните изследвания.
Трудно се поддават на класификация, тъй като зависят от
областта, в която е специализирана изследователската
организация.

* Използване на вътрешна за организацията информация

Тя е много разнообразна, но от гледна точка на функционалното си
предназначение и начина, по който се събира, може да се
подраздели в три големи групи :
- Оперативни данни - генерират се от подсистемата за вътрешна информация (три са основните групи полезни за маркетинга данни: статистика на
продажбите, статистика на разходите и статистика на операциите) .
Те трябва да са първият индикатор за наличието на маркетингови проблеми и възможности, преди да започнем да ги търсим в маркетинговата заобикаляща среда. За
целта те трябва да се създават в организацията в използваем вид.
- Пазарно разузнаване - дава информация от специфични
източници. Към тях се отнасят лични контакти с клиенти,
доставчици и други важни за организацията лица; обратна
информация от търговския или продажбения персонал;
неформални проверки на търговски обекти и др.; следене
дейността на конкурентите, насоките в развитието на дейността
и продуктите им, публичните им изяви и т.н.
- Информационна библиотека - гаранция, че събраната
от маркетинговите изследвания информация изпълнява
предназначението си. Там тя се съхранява, структурирана по
такъв начин, че да е достъпна при необходимост.

1.2 Събиране на първична информация

Ефективното управление на маркетинговата дейност е невъзможно без изследвания заСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.