Международен маркетинг - обобщение


Категория на документа: Маркетинг


*В световен мащаб търговията на дребно поражда 4 основни типа системи:традиционна, посредническа, структурирана и модерна.
Традиционна - слаба концентрация, няма сегментация, ниско равнище на внедряване на технологиите - Латинска Америка, Япония
Посредническа - много малки търговци с ниски обороти, има тенденция към повишаване на концентрацията. Характерен за Италия , Испания и Източна Европа.
Структурирана система за търговия на дребно - добре структурирана  , в Северна и Западна Европа. Отличава се с висока концентрация, силна конкуренция и добре развити връзки между доставчици и търговци.
Модерна - в САЩ , Германия и Великобритания. Характерни за тези пазари са интерактивния маркетинг и масовизацията.
*Масовизация - търг на дребно се стремят да намалят надценката с по-големи обороти, съкръщаване на разходите и по-ниска възвръщаемост.
Стоков/продуктов канибализъм - получава се, когато въвеждането на пазара на ново изделие води донамаляването, а в някои случаи дори и до спирането на търсенето на друго или други изделия на фирмата.
Къси и дълги канали на реализация - определят се в зависимост от броя посредници между производителя и потребителя. Ако производителят продава директно на търговеца на дребно - това е къс канал.
Алгоритъм за опр на канали на реализация: 1. Орпеделяне на целите; 2. Анализ на цените на достъпните кнали на реализация в страната домакин, оценка на алтернативите от канали на реализация; 3. Характеристика на стоката; 4. Възлгане на задачи; 5.орпеделяне на алтернативите на КР; 6. Оценка и избор на КР; 7. Изпълнение на полиитката; 8. Маркетингово споразумение.
Заключение: Най-добре работят тези фирми, които насочват усилията си към увеличаване на възможностите си за конкуренция в дейности , свързани с веригата на доставки. Именно за това стратегиите за действия на международните компании в каналите за доставки имат толкова голямо значение.

VIII.Цени и ценообразуване:
Влияние оказват вътрешнофирмени фактори и пазарни фактори.
При ценообразуването са важни 5 характеристики на продукта: 1)честота на покупките; 2)Степен на необходимост; 3)Единична цена; 4)Степен на съпоставимост; 5)Показател за мода или статус.
Стратегии за ценообразуване: 1) Етноцентрично ценообразуване - единна цена за продукта; 2)Адаптация или полицентрично образуване - различна цена за различните партньори и държави; 3)Инвенция или геоцентрично образуване- баланс между първите две или съчетание на определени нива на цените с дългосрочна перспектива.
Сив пазар: Маркови изделия, продавани чрез НЕоторизирани канали, продавани на по-ниска цена. Има 3 типа сив пазар: 1)Паралелен внос (когато цената на местния пазар е по-ниска на тази от международния); 2)Реимпорт (когато стоката е с по-ниска цена на международния пазар, отколкото в държавата , в която е произведена); 3)Латерален внос(когато има разлика между различните пазари, стоките се продават от единия на другия през неоторизирани канали);
Стратегии за координиране на цените: икономически мерки; централизация, формализация, неформална координация;
Варианти на трансферно ценообразуване: трансфер по фактическа себестойност ( ТЦ се определя на ниво производствените разходи, а межждународното потребление се кредитира с цялата печалба, която реазлизира фирмата); трансфер съгласно нормалната делова практика (когато от м/унар поделение се иска цена каквато от който и да е купувач извън фирмата);
Насрещна търговия - бартер, компенсационна търговия, насрещна покупка, офсетна сделка, суйч сделка, бизнес операции от типа buy back.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг - обобщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.