Международен маркетинг - обобщение


Категория на документа: Маркетинг


Метод на изключването - отхвърляне на неблагоприятните пазари и избиране на привлекателните.
Метод на групиране на пазари - оценява се групата пазари , а не отделния пазаrр.
Метод на паричните потоци - NPV.

V.Стратегии в международния маркетинг:
Обект на ММ стратегии са профуктовите решения.
Корпоративни стратегии,Стратегии свързани с икономическата бизнес единица, Функционална стртегия;
Стратегии свързани с външноикономическото регулиране: А) стратегии реакции на регулирането: 1. Стратегии за избягване на страната (когато външнотърговския режим създава бариери); 2. Заобиколна стратегия (навлизане чрез посредници); 3.Адаптиране; 4. Стратегия за навлизане като се залага на добри връзки с правителството и местните власти. Б) проактивни стратегии (преди регулирането): 1. Стратегия връзка с обществеността; 2. Конфронтиране;
Метод ERRC - Е-кои фактори да бъдат елиминиерани (еliminate); R - обек на спец внимание (Raise); R - да са намалени (Reduce); C- какви нови да се създадат (create);
Син океан - търсене на нови пазари, при които няма конкуренция
В зависимост от пазарната насоченост маркетинговата стратегия може да бъде: експортна , интернационална и глобална.
Стратегии, според етапа , през който минава дадена фирма в задграничната си дейност (верига на интернационализация): експортни операции; кооперационни сделки ; сделки за трансфер на знания; навлизане на пазара чрез преки инвестиции.
Глобална маркетингова стратегия - прилага се от фирми, ориентирани към световния пазар. Глобален потребител - потребителите със сходни потребности в цял свят. Глобалната маркетингова стратегия се реалиира чрез глобализиран маркетингов микс. Тази стратегия се разработва и планира на равнище стратегическа бизнес единица.
Стратегии за навлизане на пазара - експортни операции (малък и среден бизнес- мрежов маркетинг); договорни форми на задгранична стоп дейност (кооперационни сделки, сделки за предоставяне на знания и опит ,франчайзинг от средни към големи); ПЧИ (инвестиции на зелено, кафяво, дъщерни фирми,сливания и придобивания и др. от ТНК); комбинирана
Инвестиция на кафяво - инвестиция, осъществена от компания , която купува или взема под наем терен със вече същестуваща върху него сграда , за да стартира нова производствена дейност. Вид ПЧИ. Специфика при международния франчайзинг е наличието на посредник между франчизьора и франчизанта!
Стратегията за навлизане чрез ПЧИ е характерна най-вече за големи ТНК.
Стратегически съюзи на международните пазари - съюз между различни вериги от различна националност, които съгласуват стратегиите си за навлизане на чужди пазари и позиционирането си.
Малкият и среден бизнес практикуват стратегия за навлизане чрез директни експортни операции, както с , така и без посредници. Ескпорта с помощта на посредници е по-евтин спрямо изграждането на собствени канали и по-малко рисков. При нарастване обаче на продажбите, посредниците могат да се окажат по-скъпия вариант.
Експортните стратегии на малкия и среден бизнес могат да се разделят на 4
подкатегории: 1)Фирмата износител работи с посредник или е директен износител; 2) Фирмата се интегрира във веригата на доставки на големи интернационални компании; 3)Навлизане на пазар с помощта на новите технологии; 4) стратегия за реализация на продукти, създадени в съответствие с изискванията на потребителите, т.е. запълване на малки пазарни ниши.
Малките и средни предприятия по принцип работят на сравнително ограничен пазар, неразпознат от едрия бизнес , произвеждащ масови стоки.

VI. Продуктова политика:
Продуктовата политика в международния маркетинг е съчетание от дейности по създаване, ресурсно осигуряване и производство на стоки, съобразени с условията на реализация на задграничните пазари.
Продуктовата политика може да бъде концентрирана, диференцирана, диверсифицирана и на пазарната ниша
Обслужване Марка/име , опаковка , етикировка Ядро (същност, дизайн на продукта)
Продуктов миск при международния маркетинг При продуктова политика на адаптация ядрото НЕ се променя. Обикновено се промения втория кръг. Най-външният 3ти кръг се модифицира в зависимост от нуждите на клиентите в съответната държава и покупателната им способност.
*Продутовата политика и формирането на продуктоовото портфолио залагат преди всичко на елементите на продуктовия микс и на жизнения цикъл на изделията и конкурентните предимства.
Според Котлър на международната продуктова политика са присъщи положения, присъщи намаркетинга въобще.
Ж.К.Юзине смята, обаче, че има чувстивтелност на продуктовия миск към културния фактор (квинестенция). Той разглежда продукта като съчентание от 3 компонента, които обуславят културната чувствителност: 1) Физическа характеристика на продукта; 2) обслужване на клиентите; 3) Символи - такива, с които се асоциират физическите свойства на продукта.
Модели на продуктовоа политика в ММ:
Иновационна международна ПП: тотално нов продукт
Стандартизирано продуктово предложение- произвеждане и реализация на едно и също изделие без промяна на международните пазари (ИЗНЕНАДА!!!)
Глобална продуктова политика - еднакви продуктови решения за целия свят - например Кока-кола , МакДоналдс и т.н. Еднакъв вид на изделието навсякъде, еднаква марка, опаковка и етикировка приемлива от всички портебители.
Политика на адаптираното предложение или политика на културно обусловената промяна. Обратно на горното, модифициране на продукта спрямо изискванията на всеки пазар. Политиката на планирането е вид адапционна политика. А) формализирана/ задължителна - съобразява се с регулатони изискавания при въвеждане на продукта; Б)неформална/незадължителна - промяната се обуславя от културните особености на потребителя.
*Адаптирането е вид иновационен процес, защото етапите през които минава адаптирането отговаря на етапите на иновационния процес и изделието, кеото предлагаме е ново в контекста на местната култура.
Холистичен подход - гледане на една система "отгоре" , в нейната цялост. Сумата на всички елементи поотделно е по-малък , отколкото самата система като цяло. Нещата могат да бъдат разбрани само в тяхната комплексност и непрекъснато взаимодействие, а не поотделно.
Gloloc - от Think global, act local
Международна продуктова иновационна полиитика:
Теория за постигане на баланса според Прахалад - N=I  изгодата, която търси потребителя, е базирана на неговия потребителски опит в даден момент; R=G  фокусът трябва да се концентрира върху достъпа на ресурси, а не върху собствеността.
*Външният пазар удължава или обновява жизнения цикъл на продукта. Матрицата пазарен ръст пазарен дял е друг модел за жизнения цикъл на продукта.
Стратегически отношения по отношение на марката в задграничната си дейност: 1) ползване на утвърдена национална марка при реализацията в цял свят; 2) Ползване на отделни марки, съобразени с различните пазари и обкръжения, напр. Някои компании имат марки само за Европа, само за Азия и т.н.; 3) Ползване на множество марки от една и съща компания на различни пазари, практикува се от транснационални компании;
Частна марка или собствена марка - частната марка е тази, под която производителят приема да се именува продуктът му. Тази стратегия на "марка на възложителя" се използва широко в международния маркетинг , тъй като вносителят или представителят може да е по-известен на местния пазар, отколкото износителят.
Теория на Портър за генеричните стратегии - съществуват 3 основни стратегии, които може да приеме една компания при опериране на даден пазар - стратегия на сегментация, на ценово лидерство или на диференциация.

VII.Канали на реализация
Най-често използваните канали на реализация - дистрибутори , агенти, колективни износители , пътуващи търговски представители , дъщерни фирми, филиали
Интерактивен маркетинг - противоположен на маркетинг на сделката - разглеждане на клиента като индивид, прилагане на персонален подход, прилагане на стратегия за запазването им за увеличаване на продажбите при всяко посещение на магазина.
*Фактори, които влияят в/у решението за избор на КР - модел на Синкота и Ронкейнен. 11 елемента - хар на елемента, културни особености, конкуренция, цели на фирмата, особености на пазара, разходи, потребност от капитал, ноебходимо покритие, контрол, послседователност, ефективност на комуникацията.
*Мотивация на посредническата дейност;
Развитие на СКР - капиталов вариант ( създаване на собствена и чужда територия на филиали, дъщерни фирми, бюра, представителства, смесени фирми, консорциум); некапиталов вариант ( смесени предприятия, консорциум на договорен тип);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг - обобщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.