Международен маркетинг - обобщение


Категория на документа: Маркетинг


Видове потребители:
Клаическа теория - консервативен, хедонистичен , иноватор, склонен към силни усещания.
Потребителят на луксозни стоки има 4 подвида: Според McKinsey потребителите на луксозни стоки се делят на : Орли (подчертават статуса си, трудни са за разпознаване), Сови (използват стоките за саморазвитие и наслаждение), Хамелеони (искат да се идентифицират с определен статус, харесват марки с ясен имидж), Пауни (показват явно своя успех и постижения , горди са с марките, които могат да си позволят)
5.Модели на поведение на организирания пазар:
Маркетингът, който се прави по отношение на потребителите на организираните пазари се нарича BtoB маркетинг.
Модели на силите влияещи върху поведението на орг пазари - 1) сили на обкръжението; 2) сили от групата; 3) сили от индивида;
Модел за вземане на решение - на база управленски методи като на неорг..
Модел на 5-те играчи - вземащ решение; ползвател на изделието; заинтересовани лица; специалист по вноса; вратар; - Само 3 от параметрите на Хофстеде се използват за разпознаване на потребителя - властови разстояния, отношение към риска, инд колективизъм. От Тромпенаарс се използват - култури с придобит и приписан статус; универсализъм и партикуларизъм.
Място във веригата на прибвената изгода - поведение на купувач на суровини и полуфабрикати.
Ситуационен модел - в зависимост от вида на пазара и изделието могат да се разграничат 4 типа ситуации: нов пазар ново изделие; трад п-р, трад изд; нов п-р трад изд; трад пазар ново изделие;
6. Сегментиране:
А) на неорганизирания п-р: равнища - страна , пазари, портебители
Б) на организирания п-р: равнища - страна, отрасъл, фирми, центрове за вз на решения - свързан е с 5-те играчи
Алгоритъм за сегментиране: 1. Определяне на показателите; 2. Проучване; 3. Анализ и оценка на данните; 4. Решние да или не сегметираме позара на паза NPV. 5. Позициониране спрямо конкурентно предимство; 6. Анализ и оценка.
Чрез сегментирането се постига по-висока степен на разпознаване на пазара.
СОЛВИТ - система за уреждане на споровете при нарушени права на поребителите.
Обособяване на потребителите на база: 1) Странови сегменти - може 1 или няколко страни да бъдат третирани като сегмент заради сходни реакции 2) Потребителски сегменти в рамките на даден пазар 3) Комбинирано - съчетаване на старнови и обособени потребителски сегменти
Метод Ринги - залага на неформалните връзки продавач-купувач__

IV.Маркетингови проучвания
1.Спецификата на маркетинговото проучване се обуславя от: Проучвания обект, рисковия фактор, културата , възможностите за инф.осигуряване , надеждността на информацията от чужди източници, разходи за получаване на информацията.
ММП - процес на събиране, обработване предоставяне и съхраняване на данни въз основа на даден модел.
Стратегически решения за навлизане на пазар - експортни операции, кооперационни сделки, сделки за трансфер на технологии , инвестиционни сделки.
Сравнително културно маркетингово проучване (cross-cultural marketing research) - проучване, провеждано едновременно в различни страни/култури. Проучването се провежда на пазари, спрямо които компанията има интерес.
Глобално маркетингово проучване - проучване, провеждано в световен мащаб, което пренебрегва културните различия. Правят се за еднотипни услуги.
Проучвания, свързани с анализ на културния фактор - изследват склонността или съпротивата на дадена култура спрямо чуждо влияние под формата на продукт или услуга.
Културна адаптация при маркетинговото изследване - съобразяване и приспособяване на методите и техниките на проучвания към културните особености на страната. Вземат се предвид методите на проучване, словесни и несловесни средства, методите за анализ и оценка, селектиране на източниците в зависимост от тяхната надеждност.
2.Кабинетни проучвания - Методи за набиране на вторична ,вече съществуваща, информация. Обект и обхват - ММКП се използват за изясняването на макро и микро обкръжението в страната домакин от позицията на конкретните фирмени интереси и цели. Като правило те целят да изяснят процеси и явления протичащи на микро равнище в страната домакин.
Environmental scanning (Наблюдение на обкръжението) - състои се в постоянно следене и отразяване на проментите в цялостното обкръжение
Матрица на възможностите и матрица на заплахите (Ф.Котлър) - с нейна помощ се определя степента на привлекателност на проучваната страна за задгранична дейност и вероятностите за успех при навлизане на пазара
PEST - Political, Economical, Social, Technological factors. Методът изследва въпросните елементи на обкръжението.
Content analysis (Анализ на съдържанието) - Събиране на информация от по-нестандартни източници , като интервюта , елетронни издания делови кореспонденции, чието съдържание се анализира и оценява.
Многостранен сравнителен анализ (benchmarking)- съобразяване на възможностите на фирмата и нагаждането им спрямо културните , производствените и др. особености спрямо анализирания пазар.
3.Полеви проучвания - чрез качествени и количествени методи
Качествени методи - брейнсторминг, дълбочинни интервюта, фокус групи;
Количествени методи - работи се с репрезентативна извадка, резултатите могат да се отнесат към голяма част от населението. 2 основни вида техники - задаване на въпроси и наблюдение.
ОМНИБУС МЕТОД! >:) - Събиране на информация по няколко нови въпроса и комбиниране на резултатите с цялата база данни (профила) на същата целева група с информация от минали проучвания.
Панелно проучване - проучване, което се прави отново и отново на определен период от време в определен пазар. Въз основа на него могат да се изведат анализи за определени групи хора , които реагират по сходен начин на определени промени във външната среда.
Добрата практика - методи , начини , правила за действие, които с времето по емпиричен път са доказани като добре работещи и ефективни.
Теория за културно-обособената еквивалентност - теория, която чрез различията в значението и еквивалентността на отделни категории , търси системен отговор на проблемите и на начините за тяхното преодоляване при културни различия. Еквивалентност означава приписват ли културите еднаква стойност на същестените маркетингови категории. Еквивалентност в разбиранията, в езика, на извадките,на събиране на данните (играе роля избора на подбор на екипа), функционална еквивалентност(функции на даден предмет или услуга).

Твърди .I. и меки .). международни маркетингови проучвания
- твърди - анкетиране и интервюиране, или стандартните интервюта с питане на мн хора и събиране на голямо количество информация по стандартния ред
- меки - неформални начини за интервюиране - неструктурирани интервюта с потенциални потребители или с хора , имащи отношение към продукта. Могат да представляват свободни разговори, делови кореспонденции търговски договори и др.
4.Методи за избор на пазара:
Търговско-политически: държави членки на СТО, принцип на НОН, зона за свободна търговия, без НОН, ембарго;
Стратегически подход: използват се матрицата на BCG, бизнес екрана, матрица на компанията ФОРД ( странова привлекателност и конкурентна сила)
Избор на пазара Добра практика: метод на изключването, метод на групирането (клъстери)
В съвременната маркетингова практика доминират добрите практики.
Gap analysis(анализ на разликите) - анализ между настоящите и бъдещите стойности на параметрите на поглъщаемост в един пазар.
Подходи при избор на пазари- метод на изключването и метод на групирането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг - обобщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.