Международен маркетинг - обобщение


Категория на документа: Маркетинг


I.Въведение - как да разбираме международния маркетинг
Международният маркетинг обхваща дейности,правила и процеси,осъществявани на международните пазари и създава, доставя и обменя изделия и услуги,които предлагат изгода за заинтересованите лица и обществото.
Модел на веригата на интернационализацията или модел на Упсалската школа: съществуват 3 основни етапа в развитието на международния бизнес: 1) Класически износ без посредници; 2)Договорни задгранични операции: коопериране, трансфер на технологии и т.н. 3) Преки задгранични инвестиции - на равнище фирма.
В съвременните условия акцентът е върху маркетинга на снабдяването(износа), през 70те е бил върху маркетинга на вноса.
Международен маркетинг в тесен смисъл: Маркетингът, който облужва интернационализацията на стопанската дейност- коопериране , трансфер на технологии , инвестиции.
ПЧИ - на зелено, на кафяво, смесени предприятия, дъщерни фирми;
Некапиталови форми - франчайзинг, кооперативни съгласшения, лизингови споразумения
ММ в широк смисъл: маркетинг, обслужващ коя да е дейност, осъществявана в страни различни тази на регистрация на фирмата.
Глобален индивидуализъм - предлагане на индивидуализирана оферта, получена в следствие на глобални продуктови решения и интерактивна комуникация
Регионален маркетинг - съществува в рамките на Европейския съюз
Глобална верига на стойността на Портър: прехвърляне надейности, поддържащи процеси, бизнес процеси, договори за възлагане ан НИР, проектиране, нИР, снабдяване, производство outsorcing, продажби/обслужване/франчайзинг.
Глобален маркетинг - Т. Левит и глобалния маркетинг - масов тип стока, луксозен тип стока в условията на либерализация на пазара.

II. Международно маркетингово обркъжение
Класическа управленска теория: организацията се разглежда като опорна система, която се развива под влияние на обкръжението: култура, ик условия, правно-политическо обкръжение, качество на образованието.
Стратегически маркетинг: динамично обкръжение на Ансов; хаотично обкр на Питърс(невъзможността една ситуация да се възпроиведе втори път); нов инструментариум на BCG (SWOT); генерични стратегии на Портър - лидерство в разходите, диференциация на продуктите, фокус наразходите и върху диф на прод.
Класификации на ММО :
1.Обкръжението е съставено от макро и микро среда. Макро- икономическо обкръжение, полиитка, култура. Микро - играчите най-близко до компанията - клиенти, конкуренти, общественост и посредници.
2.Елементи с пряко и непряко въздействие: Пряко - държавно регулиране, доставчици, конкуренти, потребители, заинтересовани лица; Непряко - икономически, соц и пол процеси. Класически маркетинг.
3.Пазарни и непазарни фактори: Пазарни - връзки м/у фирмите- търговски сделки; Непазарни - соц пол и правни споразумения;

Фридман - "светът е плосък" - три типа пазари - п-р на фрагментация, п-р на консолидация, глобализация на пазарите;
Диамант на Портър / Ромб на Портър / Теория за конкурентните предимства на нациите на...Портър! :
Националното богатство се създава, а не се наследява. Заслуга за това имат фирмите, а не държавата. Възможностите за създаване на богатство в една индустрия на дадена страна се определят от 4 детерминанти: 1)Фактори на производство; 2)Свързани и подкрепящи индустрии; 3)Условия на търсене; 4)Фирмена стратегия, структура и конкренция; Две допълнителни променливи: случайността и правителството. Относителните предимства подсказват в коя индустрия страната има конкурентно предимство. Ефектът от една детерминанта зависи от състоянието на останалите. Държави, които се включват по-късно в дадено производство имат по-малък шанс да се възползват от конкурентните си предимства.
Модел за правене на бизнес - 1) записване на бизнес; 2) разрешително за сторителство; 3) регистриране собственост; 4) получване кредит; 5) защите на инвестотори; 6) плащане данъци; 7) медународен бизнес; 8) спазване на договори; 9) приключване на бизнес;
Модел SLEPT - модел за анализ на бизнес средата, от Social Legal Economical Political Technological changes
СИФ - показателят GCI (Growth Competitive Index) - инструмент за измерване конкурентоспособността на страните и тяхната стабилност в краткосрочен и средносрочен план (дали е взискателен потребителя). Съставен е от 12 стълба: 1)Институции 2)Инфраструктура 3) Макроикономическа стабилност 4) Здравеопазване и основно образование 5) Висше образование 6) Ефективност на стоковия пазар 7) ефективност на пазара на труда 8) Развитие на финансовите пазари 9)Готовност за въвеждане на нови технологии 10)Големина на пазара 11)Бизнес среда (степен на сложност на бизнеса) 12)Иновации; За 2011-2012 България е на 74 място.

III. Поведение на потребителя в международния маркетинг
1.Маркетолозите приемат три основни икономически фактора при разпознаването поведението на индивида - наличен, разполагаем доход; цена на достъпното изделие; цена на консумативи или изделия допълващи продукта.
Теория на М.Фридман за постоянния доход - изборът на стоки и услуги на потребителя зависи не от състоянието с което разполага, а от доходите, които се надява да получи в бъдещ момент. Или с други думи краткосрочните промени в дохода не оказват съществено влияние върху поведението на потребление.
Теория за жизнения цикъл на Фр.Модилиани: етапити, през които минава една семейна единица определят величината и динамиката на потреблението;
Теорията за бъдещо потребление на Фридман и Модилиани - Потребителите правят целенасочен избор колко точно искат да похарчат на определена възраст, ограничени от ресурсите , с които разполагат. Работещите отделят средства за своето пенсиониране и по-точно, те самоопределят моделите си на потребление в различна възраст, независимо какъв е доходът за всяка възраст.
Индекс на цените, стоките и услугите за широко потребление - оценка на потребителя.

2.Модели за поведение на потребителя на неорганизираия пазар:
Според Ф.Котлър групите фактори, определящи действията на потребителя са 2: поведенчески (мотиви за потребление, жизнен цикъл на семейството, култура и др.) и икономически (цена, качество)
Модел за вземане на решение(базирано на управленските възгледи за вземане на решение) -Информация Систематизация и обработка на информацията  Разработване варианти за решение Вземане на решение и изпълнение
Модел AIDA - Attention , Interest , Desire , Action -
Модел на фунията - Awareness Familiarity  Consideration  Purchase  Loaylty
Модел на приключение на вземане на решението - Потребителят взема решение за покупка и на база на неговия опит с даден продукт (приключението) преценява дали да го купи пак (да стане лоялен клиент и да скъси процеса при повторна покупка) или да повтори кръга на вземане на решение.
БъзЗзЗз маркетинг - реклама от уста на уста

3.Теории за поведение на потребителя:
Теория на Уолъс - културата е ключовата детерминанта в поведението на потребителя. , има непрекъснато взаимодействие култура-личност-поведение на потребителя.
Според Ж.К. Юзине културата не е един от факторите , а е факторът, който влияе върху поведенческите параметри: възприятия, мотиви, социален статус и т.н.
Троменаарс и Хофстеде: те казват, че културата е ЕДИН от факторите, които влияят на модела на поведение на потребителя. Хофстеде разглежда: валстови разтояния; отношение към риска; инд колективизъм; мъжки и женски култури; дългосрочна ориентация. Тромпенаарс -
Глобално действащ потребител на Левит - той не се интересува от културата.
4.Съвременни тенденции:
Етичен потребител - това Е вид глобален потребител, който е ангажиран към опазването на околната среда, социално справедлив е , не купува продукти, в които е вложен детски труд и т.н.
Според The Henley Center потребителите могат да се класифицират в 4 групи в зависимост от отношението им към върпосите на устойчивото развитие: пионер, приспособяващи се , съпротивляващи се , объркани ,безразлични и циници / pioneers, adopters , strugglers , confused , inert, cynics.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг - обобщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.