Международен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


М Е Ж Д У Н А Р О Д Е Н М А Р К Е Т И Н Г

Международния пазар дава възможност да се модифицира жизнения цикъл на продукта.

Опр. Изучаване и задоволяване потребностите на глобалния потребител по-добре от конкурентите (вътрешни и външни) и координиране на маркетинговата дейност в рамките на ограниченията на глобалния пазар.

Национален маркетинг
Международен маркетинг
* Производство и пласмент в страната
* Еднородни потребители
* Еднородна среда
* Обхващат се различни сегменти
* Производство и пласмент зад граница
* Разнородни потребители
* Разнородна среда
* Обхващат се еднородни сегменти в различни страни
* Множество неконтролируеми фактори


Експортен маркетинг - фирмите не използват целия набор от инструменти, които биха могли да използват при международния маркетинг.
- Производство в страната
- Пласмент на външния пазар
- Адаптира се само продукта
- Основен акцент върху каналите за дистрибуция
- Необходими знания за транспортиране и митнически документи.

Международен маркетинг:
- Поделения зад граница
- Обща стратегия за външния пазар
- Основен акцент - адаптиране на цялостната маркетингова стратегия
- Добро познаване на средата.

1. Многонационален маркетинг
- Производствени и търговски поделения в много страни
- Различни стратегии за всеки пазар
- Максимално нагаждане към особеностите на конкретния пазар
- Набляга върху различията между страните/пазарите
2. Мултирегионален маркетинг
- Стандартизиране на стратегиите за група пазари
- Акцент върху сходствата, а не върху различията

3. Глобален маркетинг
- Единна стратегия за външен пазар
- Универсален подход към пазара
- Стандартизация на маркетинг-микса

Изучаване на средата на международния маркетинг

Връзка SWOT-PEST/SLEPT/PLESTIE+C/STEPLE анализи

Състояние на силните и слаби страни на фирмата с възможностите и заплахите на външната средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.