Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители


Категория на документа: Маркетинг


M 1
M 2

M 3

M 4

M 5


В. Стратегия на концентриран маркетинг

M 1
В зависимост от степента на покриване на различните пазарни сегменти базисната стратегия на унифициран маркетинг може да се подраздели на:

o Унифициран маркетинг с тотално покриване на пазара;

o Унифициран маркетинг със селективно покриване на пазара.

Тоталното разработване представлява покриване на всички идентифицирани пазарни сегменти, а селективното - само на част от тях. Тази стратегия предполага разработване на пазара с една и съща количествена, качествена и времева комбинация от маркетингови инструменти (маркетингов микс) в рамките на отделните маркетингови политики - продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна. Това означава на практика, че с една и съща цена , с един и същ вариант на продукта, с еднакви методи и средства на дистрибуция и комуникации и по едно и също време да се "атакуват" установените сегменти.

Основната цел на стратегията на унифициран маркетинг е постигането на висок пласмент с относително ниски разходи. Обикновено тази стратегия се свързва със стандартизиране и масово производство. Нейно съществено предимство е постигането на относително нисък дял на единичните производствени разходи поради големия мащаб на дейността. Източник на икономия на разходи са също така "спестените" усилия за детайлно сегментиране и идентифициране на пазарните сегменти. Тези предимства обаче се компенсират от ниската ефективност на маркетинговите разходи.

Уместно е тази стратегия да бъде избрана в случаите, когато:

* пазарът е относително хомогенен (изискването за външна хетерогенност между отделните пазарни сегменти е трудно осъществимо);

* пазарът е относително стабилен във времето, т.е. основните нужди и потребности на потребителите не еволюират;

* съществува или лесно би се изградил "масов" продуктов имидж;

* увеличаването на мащабите на производството води до съществено намаляване на единичните разходи;

* гъвкавостта на предприятието на ниска както по отношение на производството, така и по отношение на пазарните изменения;

* равнището на конкуренция в рамите на целя пазар е относително ниско;

* стратегията, която преследват главните конкуренти е стратегия и на масовия маркетинг.

При стратегията за диференциран маркетинг всеки от покриваните пазарни сегменти се обработва с различна комбинация от маркетингови инструменти (маркетингов микс) в зависимост от неговата специфика. Тази стратегия съответства най - пълно на класическата маркетинговата концепция.

При стратегията на диференциран маркетинг основната цел е реализирането на максимална печалба от единица продадена продукция. Обикновено използването й се свързва с постигане на по - висок оборот, но от това едва ли може да се направи извода, че диференцираният маркетинг е по - рентабилна стратегия, тъй като разходите(както общите, така и себестойността ) са относително по - високи в сравнение с първата стратегия. Причината за това е необходимостта от формирането на различни оферти за отделните сегменти. Възможно е например да се предвидят допълнителни разходи за модифициране на основния продукт, а дистрибуционна система , за алтернативни форми на маркетингови комуникации, да се въведе ценово диференциране.

За успешното осъществяване на стратегията на диференциране са необходими следните предпоставки:
* хетерогенност на пазара;
* гъвкавост на предприятието;
* наличие на значителни ресурси (финансови и материални);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.