Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители


Категория на документа: МаркетингВъпрос 15
Методи за анализ, оценка и избор на целеви сегменти

1. Избиране на целеви пазар

В резултат на сегментирането бизнесорганизацията разкрива съвкупността от възможните алтернативи за разработването на пазара. Анализът, оценката и избирането на една или няколко от тези сегменти представляват следващият етап от стратегическата маркетингова концепция. Тук основната цел е формирането на целеви пазар.

1.1. Методи за анализ и оценка на пазарните сегменти

При анализа и оценка на съществуващите пазарни сегменти трябва да се отчита влиянието на три основни фактора:
* Големината и темпа на нарастване на сегмента;
* Структурната атрактивност на сегмента;
* Целите и ресурсите на бизнесорганизацията.

Големината на сегмента се определя от неговия пазарен потенциал. Темпът на нарастване от своя страна е важен за дългосрочните интереси от трайно присъствие на пазара. Тези два показателя обаче често пъти могат да провокират подвеждащи изводи и оценки. Нерядко сегменти с относително голям пазарен потенциал и висок темп на нарастване са неатрактивни поради високата интензивност на конкурентните взаимоотношения.

Върху интензивността на конкурентните взаимоотношения в един сегмент оказват влияние петте "сили на Портър":
* Конкурентните взаимоотношения в сегмента;
* Заплахата от навлизане на нови конкуренти;
* Заплахата от продукти заместители;
* "Принудата" от страна на потребителите;
* "Принудата" от страна на доставчиците.

Интензивността на конкурентните взаимоотношения и заплахата от навлизане на нови конкуренти се определят съобразно "бариерите" за навлизане и напускане на сегмента. Комплексният анализа на тези фактори, съчетан с целите и ресурсите на бизнесорганизацията, дава профила на атрактивност на отделните идентифицирани сегменти. Подходящи инструменти за извършването на този анализ са следните методи: SWOT анализ или портфолио-методите Boston Consulting Group, McKinsey, Shell или Arthur D. Little.

БКГ матрица

Тя е аналитично средство, което може да се прилага при управление на продуктови портфейли. Методът е разработен от Брус Хендерсън, консултант от Бостънската консултантска група (Boston Consulting Group) в началото на 1970г. Той може да подпомогне компаниите да разпределят ресурсите си по оптимален начин и се използва при управление на марките (бранд мениджмънт), продуктов мениджмънт, стратегическо планиране и портфейлни анализи. Единиците, обект на анализ, могат да са от различен мащаб - марка, продуктова линия, относителна обособена част от целия бизнес на голяма корпорация, компания. През 1986г. БКГ матрицата е модифицирана и доразвита. Всяка единица, обект на анализ, се преценява от гледна точка на два основни показателя: темп на изменение на пазара (ТИП) и относителен пазарен дял (ОПД). Темпът на изменение на пазара служи като сигнал за определяне на цялостната активност на бранша, докато ОПД - като сигнал на конкурентната позиция на анализираната единица.

ТИП
Висок

Въпроси

Звезди

нисък

Кучета

Крави

негативен

Додо

Коне


СреднаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.