Маркетингово разузнаване


Категория на документа: МаркетингТази постановка определя разузнаването като информационна система. За да се изследва такава сложна система, трябва да се използват подходите на системния анализ. При него системата са приема за зададена, ако са определени обектът, целта, задачите за постигане на целта, функциите, с които се реализират целите и задачите и схемата за реализация на функциите на системата.
Обектът на разузнаването е информацията, необходима на конкретния потребител за решаване на задачите, произтичащи от професионалната му дейност.
Целта на разузнаването е удовлетворяване в изисквания срок на нуждите на потребителите с необходимите информационни ресурси за решаване на текущите и перспективни задачи в процеса на научната, производствената и управленската дейност.
Задачите на разузнаването са:
• открояване на информационните ресурси, обезпечаващи информация за взимането на управленско решение по конкретен проблем или такова от стратегически характер;
• създаване и каталогизация на информационни масиви;
• създаване на условия за своевременно информиране за натрупаните данни и достъпът до тях;
• определяне срока за предоставяне на информацията по отделните проблеми;
• изясняване източниците на дезинформация и такава, водеща до взимане на неефективни решения;
• проверка, обобщение, анализ и оценка на придобитата информация;
• изготвяне на аналитична разузнавателна справка до потребителя, позволяваща му да вземе информационно обезпечено решение;
• непрекъснат мониторинг на наличните информационни ресурси;
• обезпечаване на сигурността на наличните информационни ресурси.
Функциите на разузнаването, които реализират неговите цели и задачи могат да се изброят така:
 открояване на информационните ресурси;
 търсене;
 обработка;
 разпределение;
 съхранение;
 копиране;
 публикуване;
 контрол.

Схемата или механизмът, по който се реализират функциите на системата разузнаване се възприема като множество от всички елементи, които обезпечават реализацията на функцията на системата и зависи от множество фактори. Това предопределя и разбирането всяка страна да изработва своя и характерна само за нея разузнавателна структура. Следователно всяка имитация или директно копиране на опита на партньора или конкурента е вредно.
Инфраструктурата, обезпечаваща реализацията на функцията на МР следва да включва следните елементи:

• Държавната политика за развитие.
• Собствени информационни ресурси, на базата на които се реализира функцията на системата.
• Източници на информационни ресурси (служители, библиотеки, групи за анализ, справочно-информационни ведомства) и т.н.
• Професионално подготвен персонал в областта на създаване и обслужване на информационни системи.
• Създатели на информационни ресурси.
• Методика, обезпечаваща функционирането на системата.
• Канал за връзка между потребителите и източниците на информация.
• Организационна система, обединяваща информационните ресурси, източниците на информация, персонала, потребителите и създателите на информационните ресурси.
• Технически средства и канали за връзка между всички потребители на информацията.

При реализацията на структурата за МР силно влияние оказва държавната политика, вътрешноведомствените връзки, икономическото състояние, политическата култура и динамиката на национално развитие. Разузнавателната структура трябва да има взаимодействие с всички държавни и локални информационни системи, за да не бъде изолирана от тях. Разузнавателната структура на компанията зависи от:
• мястото на разузнавателната институция в структурата на компанията;
• решаваните задачи;
• пълнотата и обема на информационните ресурси;
• структурата на информационните потоци;
• нивото на автоматизация на информационните процеси по всяка разузнавателна функция.
Този анализ от позицията на системния подход стои в основата на определението за маркетинговото разузнаване като понятие: „Това е организационна структура, осъществяваща движението на необходимите за решаване на задачите информационни ресурси до тези, които взимат решението. Задачата на разузнаването може да се приеме за изпълнена, ако всички необходими ресурси са били предоставени на потребителя до момента, в който той взима решението”.
МР се осъществява за интересите на бизнеса, а не за този на държавата. Това е съществената разлика между частната разузнавателна служба и националната разузнавателна институция. Тази разлика поставя МР на границата на правовите действия.
След необходимия анализ на цитираните определения, ние приемаме следната дефиниция за МР: Това е постоянен процес на легална частна разузнавателна дейност за придобиване на оперативна информация относно средата, в която функционира корпорацията, с цел оптимално и своевременно информационно обезпечаване на процеса на взимане на решения относно нейното развитие и перспективи.
Терминът МР означава придобиване и обработка на информация за бизнеса, за интересите на бизнеса, а не за интересите на държавата. Своята дейност МР извършва посредством легални и позволени от местното законодателство оперативни методи, като спазва общоприетите в бизнес средите етични принципи. Засега ще направим уговорката, че на този етап не поставяме разлика между конкурентно и маркетингово разузнаване.
Когато в компанията има и държавно участие, би следвало между собствениците да се осъществи ползотворно сътрудничество. Само по този начин ще може да се гарантира неговата сигурност и просперитет в условията на непрекъснато ожесточаващата се конкуренция. В условията на свободна пазарна икономика сигурността на частните структури става съществен параметър от националната сигурност и това трябва ясно да бъде осъзнато от всяко правителство.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪНШНА МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ
Процеса на маркетингово разузнаване дава на маркетинговите мениджъри информация за протичащите в момента събития. Маркетинговото разузнаване се осъществява със силите на цялата организация, разпространявайки събраните данни по подразделенията и осигурявайки по този начин своевременна реакция в мащабите на цялата организация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово разузнаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.