Маркетингово проучване на фирма


Категория на документа: МаркетингС разширяването на дейността на фирмата основната преследвана цел от фирмата - печалбата започва да се засенчва от друга, по-важна цел - увеличаване на пазарния дял на фирмата в региона, увеличаване на нейната конкурентноспособност. За да постигне тази цел фирмата предлага стоки и продукти на изключително ниски цени.

Продажбата е крайната цел не само на търговеца на дребно, но и на големите гиганти - компании, за които тя определя не само печалбата, но и пазарното й присъствие, както и стойността на марката. Повишаването на продажбите е целта на услуги като маркетингови проучвания , реклама, PR и мърчандайзинг.

Потребителят все повече се превръща в икономически обект, който на всяка цена трябва да бъде накаран да купува. В миналото маркетинговите специалисти са се насочили към търсене на общите черти на потребителите, след което да формират общия подход към тях. Оказва се обаче , че този модел в един свят на изобилие не работи достатъчно ефикасно . Напоследък се търси друга алтернатива - създаване на профил на личността , която купува според собствените си характеристики и ценности. Гледа се на купувача като на уникална личност , която иска да задоволи специфични потребности по своеобразен начин. Специалисти психолози правят задълбочени проучвания в областта на това кой си купува дадена стока и каква е връзката на личностите характеристики на купувача с тези на самия продукт.

Рекламата на даден продукт цели да бъде видяна от максимален брой потенциални купувачи , да събуди потребност, която са забравили, да създаде нови потребности или дори да инициира съмнение относно това дали продукта , който използват в момента наистина задоволява най-добре тяхната потребност . Тя изпълнява своята цел като води потребителя съзнателно или не до магазина. Дали обаче това го превръща в купувач на стоката и дали неговото преживяване ще оправдае обещанията на реклама?

4.Резултати от анкетната

Анкетните карти са направени за попълване от анкетирания без около него да има интервюиращ да помага. По тази причина съставянето на маркетингови въпросници изисква майсторство и не бива да се подценява. Анкетата изисква внимателна разработка, изпробване и отстраняване на откритите недостатъци до началото на широкото и използване. Най-характерните грешки при изготвянето на анкетите са постановката на въпроси, на които е невъзможно или е трудно да се отговори и отсъствието на въпроси, които би следвало обезателно да получат отговори.

В хода на разработване на анкетата изследователят обмисля и подбира въпросите, които трябва да бъдат зададени , избира формата на тези въпроси, формулировката им и последователността. Всеки въпрос следва да се оцени от гледана точка на приноса, който ще внесе за достигане на желаните резултати от изследването.
Анкетната карта беше раздадена на тридесет жени, в магазина на Sugarfree, в град София - The Mall of Sofia, които сами избраха отговорите си. От получената информация от изследването се установи, че в голяма степен сме успели да достигнем до клиентите си чрез вкуса, който те предпочитат и избират, спрямо модните тенденции и своите собствени вкусове. Но именно това е нашата работа, да се харесваме на своите клиенти максимално. Винаги има още какво да се желае и ние ще продължаваме да се усъвършенстваме и за в бъдеще ще работим усилено за това да бъдат доволни потребителите и да произвеждаме колекци, кои те да харесват и носят със удоволствие и усмивка.
Резултатите от анкетата са следните:

Един от най-важните елементи на взаимодействие преди да бъде осъществена покупката е комуникацията. Дори в магазин на самообслужване тя присъства осезаемо чрез опаковката, надписа и посланието. Комуникацията често присъства на едно ниво, което дори не се осъзнава - чрез пуснатия диск, чиято промоция тече в момента, чрез включения телевизор, на който тече реклама на Coca-Cola или пък чрез големите постери с красиви лица на известни манекенки, които ползват точно това бельо което е в магазина до вас. Комуникацията е особено важна там всеки клиент има потребност да част от ценността на марката.

Модното бъдеще на България е на чуждестранните компании.
Продажбите през последната година се оценяват на 12,3 млрд.лв.
Това е най-печелившият и бързо развиващ се бизнес както у нас, така и в целият свят. Всяка година той продължава да расте със все по-големи темпове в България. Световните модните тенденции и марки все повече ни заобикалят, въпреки че отдавна мина времето на сляпото следване на тенденциите и тяхното категорично господстване в модния свят. Хубаво е че, унификацията в стиловете е все по-голяма рядкост за сметка на индивидуалния подход и визия, обрисувана според личните предпочитания на всеки един от нас.
Маркетинговата информация е жизнено важна част за всеки етап от създаването и развитието на продукта до рекламата и продажбите.

5.Изводи и препоръки

Маркетинговото проучване играе ролята на вход на системата.
Като събиране на информация за външната среда, то се явява като първи етап в процеса на управление. В същото време доколкото част от информацията предоставя реакция на външната среда на поведението на фирмата , получаването играе ролята на обратна информационна връзка. Потокът от информация , постъпващ към управляващите по маркетинг , им помага при провеждане на анализ, планиране, прилагане в реалност и контрол върху изпълнението на маркетинговите мероприятия. Обратният поток към страната на пазара се състои от приетите от управляващите решения и други комуникации.

При първоначалното внедряване на локална МИС следва да се събира информация предимно за целите на краткосрочното прогнозиране , планиране и контрол на тези сфери на дейност на фирмата, като заедно образуват "Маркетинг-микс". Това изисква събирането и обработката на информация за всеки елемент на маркетинг-микса (продукт, цена, пласмент, промоция), заедно със собствената първична информация за външната среда на фирмата.

В дългосрочен аспект фирмата може да премине към по-пълна система за подпомагане вземането на решения. Информацията, предназначена за вземането на стратегически решения, често е свързана с нерегулярни потребности и има предимно качествени характеристики. Тя може да бъде събирана и анализирана за по-дълъг период от време, отколкото тази , необходима при вземането на тактически решения.

Смисълът на всяка управленска информационна система е осигуряването на ефективност при използването на информацията . Способността да се произвежда информация често се счита за признак на интелекта, а в действителност е справедливо точно обратното: съкращаването на обема на информация , нейният подбор изисква много по-големи способности. Затова неподходящи са системи, които само увеличават обема на информацията за ръководителите, без да им съдействат за вникване в проблема и за вземане на най-уместните стратегически или тактически решения. Освен в областта на решенията, мениджърите от различните нива на фирмено управление се нуждаят от своевременна информация и в областта на междуличностните отношения, предприемачеството, водене на преговори и т.н. Затова анализът на основните задължения на мениджърите и оценката на техните информационни потребности е предпоставка за изграждане на ефикасни управленски информационни системи, в т.ч и на Маркетинговата информационна система.

Без да изчерпваме проблема за основите на теорията и практиката на информационното осигуряване на маркетинговата дейност, отделихме внимание на обективните основи и закономерния характер на изграждането на съвременни информационни системи като инструмент за ефикасно пазарно проучване и управление на бизнеса . Естествено темата не е нова, както и твърдението, че бързината и качеството на информацията от всяко проучване е най-важното условие за вземане на правилни управленски решения.

В теорията и практиката на маркетинга, и въобще в мениджмънта, са познати много методи за обработка на количествените и качествените показатели на бизнеса и фирмите. За тази цел се вземат от статистиката , социологията, психологията и др. методи за интерпретация на база данни Открит остава обаче въпроса за достъпа и правилното използване на необходимата информация . Освен това комплексният характер на въздействие на бизнес средата. (вътрешна и външна) изисква системен поход при аналитични проучвания. Едностранните изследвания не рядко подвеждат и направените от тях изводи не съответстват на реалните пазарни условия.Затова при изграждането на маркетинговата информационна система на фирмата следва да се отчитат възможностите на най-модерните.

??

??

??

??

1

10
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово проучване на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.