Маркетингово изследване на недвижимите имоти в град Добрич


Категория на документа: Маркетинг


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

НА ТЕМА:

"МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ В ГРАД ДОБРИЧ"

Разработил: Научен ръководител:
Веселина Иванова, (Доц. д-р П. Монев)
ИССП, V курс, РО, ф. № 11417

Варна
2013
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

У в о д ......................................................................................3
1.Обща характеристика на град Добрич ............................................4
2. Сегментиране на пазара на недвижимите имоти ...............................5
3. Анализ на търсенето,предлагането и цените на жилищните имоти в град Добрич......................................................................................6
4. Анализ на пазара на наемите в град Добрич ...................................12
5. Оценка на потенциала на жилищните имоти в град Добрич ...............14

З а к л ю ч е н и е
И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а

У в о д

Недвижимият имот е "сложна вещ", която включва в себе си три основни елемента: земя, усъвършенствания към земята и принадлежности към недвижимия имот.

За маркетинга интерес представляват благата, които са продукт на човешката дейност. Вариантът за използване на недвижимите имоти като блага в пазарната икономика е в качеството им на стока.

Маркетингът разглежда стоката преди всичко като полезност. Полезността на недвижимите имоти е способността им да удовлетворяват потребностите на собственика на дадено място и в течение на съответен период от време.

Обект на настоящата курсова работа e град Добрич.

Предмет на разработката е маркетинговото изследване на пазара на жилищните имоти в град Добрич за периода 2010-2012.

Основната цел, която си поставям в настоящата разработка е решението на следните задачи :

* Характеризиране пазара на жилищните имоти в град Добрич;

* Характеризиране на сегментирането на недвижимите имоти(анализ на търсенето,предлагането и цените)

* Анализ на продавачите и купувачите на жилищни имоти;

* Оценка на потенциала на жилищни имоти.

1. Обща характеристика на град Добрич

В моята курсова работа разглеждам пазара на жилищните имоти в град Добрич.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово изследване на недвижимите имоти в град Добрич 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.