Маркетинговите изследвания като процес


Категория на документа: Маркетинг


от различни йерархични равнища да са ясно, точно и
недвусмислено формулирани.Мениджърите обсъждат алтернативи и събития от
естествен произход. По своята същност, управленското решение е избор на възможна алтернатива за действие.Алтернативата е стратегия, път, последователност от действия,
които се очаква да доведат до определена цел. Вземащият решение избира какво точно да се предприеме измежду многотоналични възможности. Събитията от естествен произход са
ситуации, върху които мениджърът, вземащ решение, има много
малък или никакъв контрол. Например при определяне търсенето на зимни дрехи през предстоящия зимен сезон това са средномесечните температури за месеците декември, януари и февруари. Събитията от естествен произход настъпват (или ненастъпват) с определена вероятност. Задачата на вземащия решение е при избора на възможните алтернативи да се
съобразява с очакваните естествени събития. Това може да станепосредством два основни подхода: чрез таблица за разплащане
или чрез диаграма на дървото.
Таблицата за разплащане е метод за структуриране на сложно решение. Чрез него нагледно се показват финансовите последствия от всяко решение при възможните естествени събития които може да настъпят.
Друг подход за рационализиране на мениджърските решения е използването на теорията, разработена от Байес. Тя може да се използва самостоятелно или в комбинация както с
вече разгледаните методи, така и с редица други.Теорията на Байес за вземане на решения в условията на несигурност се състои от следните основни компоненти:
1. Предварителен (априорен) анализ. При него мениджърът разчита на сравнително малко и недобре структурирана информация. Използват се най-вече интуицията и миналият опит.
2. Последващ (апостериорен) анализ. Тук оценките,основаващи се на инструкцията и опита, се съчетават с полученанова информация в процеса на работа. За целта се използват
подходящи количествени методи.
3. Заключителен (препостериорен ) анализ. В някои случаи вземащият решение може да го отложи допълнително във времето, разчитайки на нова ценна информация. В този
случай се съпоставя колко ще струва на организацията отлагането на решението и какво ще се спечели от очакваната нова информация.
4 Последователно вземане на поредица от решения.Този компонент от теорията на Байес свързва заключителния (препостериорния) анализ с многоетапен процес на вземане на решения. Всеки етап предлага различни алтернативни възможности. Крайната цел е оптимизиране на цялостния сложен процес, а не само на отделни негови етапи.Използването на теорията на Байес за вземане на решения доколко е обосновано да се използва информация от
маркетингови изследвания, може да се илюстрира с прост практически пример. Разбира се, решаването на по-сложни проблеми с помощта на теорията на Байес изисква по-задълбочено познаване на специфичен математически апарат(теория на игрите, теория на вероятностите и др.) и няма да бъдат разглеждани в рамките на настоящата учебна дисциплина.За прилагането на теоремата на Байес е необходима диаграма на дървото (нарича се още дървовидна диаграма). За начертаването й се използват два основни символа - квадрат(или кутийка) и кръг.
Квадратът обозначава позиция за вземане на решение.От няколко възможни трябва да се избере една алтернатива.Чрез кръга се представя състояние или явление от естествен характер. От състоянието или явлението произтичат различни(алтернативни) събития, някое от които ще се случи нова информация в процеса на работа. За целта се използват подходящи количествени методи.
За прилагането на теоремата на Байес е необходима диаграма на дървото (нарича се още дървовидна диаграма). Заначертаването й се използват два основни символа - квадрат
(или кутийка) и кръг.Квадратът обозначава позиция за вземане на решение.От няколко възможни трябва да се избере една алтернатива.Чрез кръга се представя състояние или явление от естествен характер. От състоянието или явлението произтичат различни(алтернативни) събития, някое от които ще се случи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговите изследвания като процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.