Маркетингови стратегии в сферата на услугите


Категория на документа: Маркетинг


в персонала, е носител на всичко най-важно по отношение на управлението на маркетинга
на услугите.Това изисква управлението на по-важните му характеристики:
култура,обучение, квалификация и опит.Управляващият трябва да разработи програма за
подбора, обучението и издигането на персонала.Персоналът трябва да има достатъчна
свобода на действие.Той трябва да бъде много добре обучен как да действа според
ситуацията: според нуждите и потребностите на клиента, неговото поведение,настроение,
желание,модифициране на услугата, индивидуализацията й.Много важна е също
лоялността на персонала към целите и стратегията на фирмата.
При услугите няма патент за защита и поради това персонала трябва да притежава качества на изключителност, тъй като той влиза в контакт с клиентите и придава особена атмосфера на производството и предлагането.Всеки клиент на услугата влиза в контакт с персонала и по първичните му индикатори (външен вид, поведение и настроение) прави заключение за състоянието на фирмата и за качествата на предлаганата услуга.В този смисъл персоналът е част от услугата, без която тя не може да бъде реализирана на пазара.Трябва да се създаде подходяща психична нагласа у клиента чрез целенасочено представяне на услугата, така че да се стигне до покупката й.
Маркетинг миксът е препоръчителен за сферата на услугите, той се състои от 7 фактора: стока, цена, дистрибуция и насърчения, участници, физическо обкръжение и процес. Организацията може да контролира и манипулира тези променящи се фактори за придобиване на конкурентни преимущества.
Фирмите, предлагащи услуги, трябва да изберат своя конкретен маркетинг микс, за да поддържат стратегията и конкурентна позиция на пазара.
* Стокова политика - факторът на маркетинг- микса "стока" в сферата на услугите се обръща към разнообразие и пълнота на оказване на услуги, които се предлагат в рамките на определен пакет. Той се отнася до съответните изисквания на целенасочения сегмент на пазара. Съдържанието, качеството и допълнителните услуги се определят от търсенето на пазара и конкурентното позициониране.
* Ценова политика - цената на услугата представлява паричен израз на нейната полезност, предоставена от производителя и оценена от потребителя. Цената се свързва с полезността на стоката: тя се предлага от производителя, който изхожда от предоставена на потребителя полезност от разходите; потребителя оценява полезността съобразно своите критерии и приема или не предложената от производителя цена.
* Дистрибуционна политика - местоположението на фирмата за услуги или нейните места за предлагане на услуги имат важно значение за продажбите. Те определят достъпността на клиентите до самата услуга и могат да бъдат преимущество спрямо пазара. Каналите на разпространение на услугите също са много важни, тъй като позволяват чрез развиване на допълнителна мрежа от търговски точки или агент да стигне до повече клиенти. Посредниците познават по-добре пазарите, пазарната инфраструктура и методите за мотивация на потребителите.
* Физическото обкръжение - е важен фактор за маркетинговия микс, тъй като потребителя е в контакт с някой от тези фактори: сгради, оборудване и персонал. Тъй като услугите са неосезаеми и трудно оценими за това физическото обкръжение е ключова характеристика за качеството на услугите.
* Сегментиране на пазара - дефинира се като масово обособяване на група потребители, които имат сходни характеристики , потребности и модели на поведение. Целта на сегментацията е да се определи група за потребители, които притежават повече сходни характеристики в границите на една група и се отличават по тези параметри от други групи.

В заключение ще кажа, че за да успее да се наложи една фирма, предлагаща услуги на пазара , трябва много добре да се обмисли и формулира правилната стратегия, да успее тази стратегия да се внедри и да се осъществи правилен стратегически контрол . Също така трябва да успеем да привлечем вниманието на потребителя , убеждавайки го, че нашата услуга е най-добрата из между конкурентите. Спечелим ли внимание веднъж, трябва да се стараем да продължаване да поддържаме този интерес.

Библиография:

* Маркетинг - Ваня Банабакова
* Маркетинг - Доц. Д-р Елена Георгиева, гл.ас. Кехайова

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови стратегии в сферата на услугите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.