Маркетингови проучвания


Категория на документа: МаркетингПозициониране на продукта:
Всички действия и мерки,които фирмата предприема с оглед да постигне заемането от страна на продукта определено място в съзнанието на потребителите спрямо другите продукти и услуги.Това е процесът на постигане на конкурентна позиция от страна на продукта спрямо сходни продукти.От своя страна пък продуктовата позиция е мястото,което този продукт заема в съзнанието на потребителите,от гледна точка на някакви характеристики,които могат да бъдат материални и нематериални.
С основание се счита,че позиционирането е борба за съзнанието на клиента и най-вече то спомага на фирмата да постигне устойчиви конкурентни предимства.
Има няколко етапа:
> Оценка на настоящата позиция;
> Избор на жераната позиция;
> Разработване на стратегия за постигане на желаната позиция;
> Прилагане на практика на стратегията и оценка на ефекта.

SWOT анализ на продукта:

Портфолио и анализ на продукта:
Един от най-добрите методи за стратегическо-маркетинг планиране е методът на портфолио анализа,който бе разработен и за първи път приложен от бъстанска консултантска група,като същността на този метод се състои в следното:
Компонията или фирмата се разглежда като съвкупност от стратегически бизнес единици,които обикновено са нейни обособени структурни единици (поделения,дъщерни фирми) произвеждащи различни продукти.
На база различни показатели,например печалба:брутно и чиста;приходи от реализацията на продукта;обем на капиталовложенията;големина на пазарният дял на продукта и годишен растеж на съответния пазар,се прави оценка на различните продукти или продуктови линии,с оглед разработване на продуктови-пазарни стратегии за развитие на фирмата.
Крайният продукт е стратегическо маркетинг планиране в компанията с разработването на бъдещ печеливш продуктов портфейл на фирмата,който взема под внимание както риска и краткосрочните цели относно печалбата, така и дългосрочните финансови цели на фирмата.
Портфолио анализа се извършва обикновено в порядъка на пет етапа:
1) Определяне равнището на анализа.То може да бъде на равнище продукт,продуктова линия,пазарен сегмент или стратегическа бизнес единица.Най-често се прави на равнище продукт/продуктова линия.
2) Определяне на взаимоотношенията на взаимнозависимите величини в анализа-когато анализа се прави на равнище продукт или продуктова линия,най-често се използва двойката пазарен дял и пазарен ръст.
3) Изчислява се стойността на величините на базата на първичната и вторичната информация и определяне на основните връзки между величините.
4) Конструиране на портфолио матрицата и графично представяне на връзките.
5) Определяне и прогнозиране на бъдещите позиции на продуктите и разработване на продуктово пазарна стратегия.

В зависимост от комбинацията,нарастване на целевия пазар и размер на пазарния дял различаваме четири вида продукти:
I. Звезди-с висок пазарен дял при бързонарастващ пазар. Обикновено пазарният дял и темпа на нарастване на пазара се изчислява в проценти.Продуктите звезди се разработват бързо и по принцип изискват големи инвестиции на ресурси.Когато инвестициите вече са направени и постепенно се наблюдава спиране на нарастването,тогава звездите се превръщат в духодоносни крави и осугряват високи приходи.Тези крави са тези продукти,за които фирмата има голям пазарен дял в бавнонарастващ пазар.Те генерират приходи,които спомагат да бъдат използвани да подкрепят бързоразвиващите се продукти, които изискват големи инвестиции или могат да подпомогнат развитието и позиционирането на проблемни продукти.
II. Продуктите проблемно дете-тези,зе които фирмата има сравнително малък пазарин дял в бързонарастващ пазар като цяло.Целта е всяка една фирма да превърне своите продукти проблемни деца в продукти звезди,обаче за целта са необходими голем иинвестиции з аизползването на богат рекламен микс.
III. Продукт диви кучета-малък пазарен дял и бавнонарастващ пазар. По принцип те носят малки приходи,дори вкарват фирмата в загуба,мениджмънта на фирмата трябва да реши дали да бъдат подкрепяни,за да се развият и наложат на пазари или да бъдат спрени от продажба.
IV. Когато имаме продукти звезди стратегията на фирмата трябва да бъде поддържане на пазарния дял.При проблемното дете-изграждане на пазарния дял .При дойните крави-обиране на реколтата на продукта.При кучетата-изтегляне на продукта от пазара по-бързо,за да се избегнат загубите.

До момента не съществува стройна и универсална система от правила, които ще посочат верният курс на компанията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.