Маркетингови проучвания


Категория на документа: Маркетинг


> Брой обслужени купувачи;
> Обем на продажбите относно предпочетани видове продукти.

МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ

Един от най-важните аспекти на измерването на пазара се отнася до пазарният потенциал,а това включва и техниките за прогнозиране развитието на пазара.
Необходимо е да се подчертае,че колкото и точно да са изготвени прогнозите,те все пак отразяват възможен потенциал,а не точни цели,които може да постигне фирмата.
Целта е да се намали неяснотата и неинформираността от дадения пазар и да се фокусира вниманието на мениджмънта на фирмата върху възможностите,които предстоят във връзка с този пазар.

Едно от важните условия за получаване на максимално достоверни прогнози за тенденциите на развитието за съответния пазар е определянето на вида и броя на показателите,по които ще се извърши прогнозирането.

Колкото по-голям е броя и разнообразни видове показатели,толкова прогнозата е по-точна.

Друга важна предпоставка за максимално достоверна прогноза е изборът на подходящи методи зо прогнозиране развитието на съответния пазар.

Два основни метода:

1)Научно-интуитивни методи-към тях се отнасят аналогичните методи и методите на експертната оцинка.Аналогични-базират се на схващането за относителната повторяемост на явленията и процесите,а именно,че общите причини и условия предизвикват еднакви или подобни действия и резултати.Методът на аналогията се използва за прогнозиране обемът на продажбите,но за един минал педиод,при определена цена на продукта и определено ниво но доходите.Този метод не е достатъчно надежден за разработването на пазарни прогнози,защото върху обемът на продажбите влиаят и още много други фактори.Най-одачно би било да се използва метода на експертната оценка,който дава възможност да се набира и обработва информация за различни аспекти на развитие на даден пазар, чрез интервюта на съвсем тесен или по-широк кръг от експерти в същата област.Като разновидност на експертният метод е методът "Делфи", защото той се основава на анонимност на оценките и контролира обратната връзка.
За да бъде прогнозата вярна е важнж да се подбере точният екип за експертната оценка.

2)Статистико-математически метод-основното им предимство е,че позволяват количествено да се анализират закономерностите на проявление,на търсенето и предлагането,за да се определи влианието на отделните фактори,между които доходът и цените.Тъй като върху пазарите влиаят и други фактори освен доходи и цени,един от най-одачните методи за измерване влианието на тези фактори е корелационен регресионен анализ (фактори-цени;доходи;качество;реклама;търсене;предлагане-факторен анализ).

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ АНАЛИЗ НА ПАЗАРИ

Три основни техники:
> Измерване на пазара;
> Изследване на нагласите и потребителите;
> Измерване на медиината аудитория.

1. Най-важните измерители на пазара са:
* Продажби-нивото им се измерва директно-или чрез обема или чрез стойността.
* Пазарен дял на търговската марка-относителният дял на търговската марка от всички продажби от даден клас продукти,изразени в обем или стойност за определен период от време.
* Проникване на пазара-броят/относителният дял на индивидите или домакинствата в определени категории,които биват отчитани за потенциални купувачи,тъй като вече веднъж са закупили от марката за определен период от време и в определен район.
* Доставки.

СИГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

Процес,при който фирмата прави опит да пригоди маркетинговата си програма към уникалния начин,по който една или повече групи клиенти се държат на пазара.Сигментирането е средство за постигане на ефективно разпределение на ресурсите в бързонарастващи конкурентни пазари. Основната цел при тази процедура е да се раздели пазара на различни групи от клиенти,като се избере най-атрактивният от всички сегменти и фирмата се стеми да го стигне.
В практиката има няколко основни сегментационни модели:
1) Описателен сегментационен модел,който се базира на демографски признаци (пол;възраст;семеино положение),освен това и на социално-икономически критерии (доход;професия;социална класа.
2) Психографски сегментационен модел-социален статус,жизнин стил, цинности,ноглоси.
3) Поведенчески сегментационен модел,който се основава на поведението на клиентите по отношение на предлагането на фирмата.
4) Психологически сегментационен модел-тип,личности,мотивация,нагласи.

ПРОУЧВАНЕ НА ПРОДУКТА

Специфични характеристики на проучвания продукт:
a) Разходи за неговото получаване;
b) Технология на неговото производство;
c) Приходи;
d) Качество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.