Маркетингови проучвания


Категория на документа: МаркетингСъществуват два начина за събиране на данните от панела:
1) Домашно посещение и контрол-когато едно лице се съгласи да участва в панелното изследване,то е длъжно да приеме условията за това,които са следните:
* Специалист от компанията ще посещава дома му през еднакви периоди от време /обикновено седмично/ и да провери какъв брой и асортимент стоки,според дадения списък са закупени. Домакинствата са длъжни да запазват опаковките от стоките.

2)Водене на дневник-лицето,което влиза в панела е длъжно да дописва всички свои покупки,относно определени стоки в предварително изготвен за целта дневник,който се изпраща на маркетинговата агенция обикновено в края на седмицата.

Освен панелните са разпространени и омнибусни изследвания-много разпространени,защото олесняват фирмите,които прадлагат стоки и услуги на пазара и искат да зададът само 3/4 въпроса на своите клиенти,но да обхванат голям брой от тях.Те се провеждат чрез изготвянето на анкетни карти,в които се садържат няколко групи от 2/3 въпроса обикновено.

ОБХВАТ НА МАРКЕТИНГОВОТО ПРОУЧВАНЕ

Като специфична маркетингова дейност маркетинговото проучване намира приложение във всички етапи,свързани както с маркетинговата стратегия, така и с цялостната система на маркетинга.
Неговият обхват е следният:

1)Пазарно проучване;

2)Проучване на продукта;

3)Проучване на потребителите;

4)Проучване на рекламата;

5)Проучване на конкуренцията;

6)Проучване на бизнес средата или на икономическите условия;

7)Проучване на цените;

8)Проучване на продажбите и каналите за реализация.

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

Пазарното проучване по същество е количествено изследване и обикновено представлява набиране на първична и вторична информация.
Показателите,по които трябва да се събира и анализира информацията за пазара са следните:
* Размер и характеристики на пазара по отношение на някои социално-демогравски данни/фактори-пол,доходи,професия,възраст,цел на потребителите/общ статус.
* Пазарни дялове на основните конкуренти и съответно пазарните дялове на отделните култури.Измерват се в проценти.
* Структура,състав и организация на каналите за реализация,обслужващи пазара на фирмата.

КАНАЛИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
1) Производител-Потребител;
2) Производител-Търговец на едро-Потребител;
3) Производител-Търговец на едро-Търговец на дребно-Потребител;
4) Производител-Посредник-Търговец на едро-Търговец на дребно-Потребител;
5) Производител-Посредник-Търговец на едро-Посредник-Търговец на дребно-Посредник-Потребител;
6) Производител-Посредник-Търговец на едро-Посредник-Търговец на дребно-Посредник-Потребител.

* Исторически тенденции на пазара-разширяване или намаляване във времето.
* Набиране на нужната информация и данни за пазара на дадена фирма се включвот и система от показатели,като:
> Брой реализирани продажби;
> Структура на реализираните продажби;
> Сума на оборота/на стокооборота;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.