Маркетингови проучвания


Категория на документа: МаркетингМаркетингово проучване:
Още на времето Адам Смит като обяснява същността на свободния пазар подчертава,че пазарната конкуренция кара предприемчивия да стане рано сутрин,да се огледа в земята наоколо и да произведе от нейните суровини не това,което той самия иска,а което искат другите,не количеството,което той продпочита,а това,което предпочитат другите,не на цената,която мечтае да поиска,а на тази,която отразява как съседите му оценяват това,което е направил.Това е т.нар. невидима ръка на пазара.

Едно от първите определения за маркетинговите проучвания е това на Американската асоциация по маркетинг,според която маркетинговото проучване е систематично набиране,запазване и анализиране на данни,отнасящи се до проблемите,свързани с маркетинга на стоки и услуги.

Колтър:Маркетинговото изследване е систематично набиране,анализиране и докладване на данни и резултати,отнасящи се до специфични маркетингови ситуации,с които се сблъскво компанията.

Изводи от определенията:Общи елементи:

1) Маркетинговото изследване е компликс от научни методи за набиране,анализ и интерпретиране на маркетингови данни.
2) Маркетинговите изследвания служат за вземане на управленски решения в областта на маркетинга.
3) Маркетинговото изследване използва интерпретации-линарен подход,тъй като използва методи и познания от статистиката, социологията,психологията,мениджмънта и икономиката.Маркетинговото изследване е комплекс от интердисциплинарен подход и научни методи за целенасочено и систематично набиране,анализиране и интерпретиране на разнородна маркетингова информация с цел подпомагане на времето за управленски решения в областта на маркетинга на стоки,услуги и идеи.

ЦЕЛ,ФУНКЦИИ И ВИДОВЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Различни могата да бъдат целите и задачите,поради които се възлагат или предприемат маркетинговете изследвания.
Четири основни групи цели:
1) Да се повлиае върху дадена потребителска аудитория;
2) Да съсздаде нов или да модифицира съществуващ продукт или услуга за определана клиентела;
3) Да се фокусира върху разбиране или прогнозиране поведението на клиентите;
4) Да се идентифицират незадоволените потребности на настоящите и потенциалните клиенти на фирмата.

Основните функции на маркетиговото изследванестават ясни още от различните определения за неговата същност.Най-важната му функция е да подпомага правилното вземане на управленско решение.
От ту произтичат други функции/подфункции:
1) Да осъществят обрътна връзка между компанията и нейните клиенте,защото чрез набиране и анализ на първични данни за потребителите,компанията сверява часовника си със новите тенденции в търсенето;
2) Да осигурява необходимата достоврно информация за мениджърите на фирмата;
3) Да намалява неяснотата по възникналите маркетингови проблеми и нова пазарна ситуация;
4) Да подпомагат мениджърският екип на компанията за решаване на тези проблеми;
5) Да спомагат за извличане на нови пазарни възможности за компанията и за разработване на дългосрочни маркетингови прогнози и стратегии.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Делят се на различни видове в зависимост от критерия,който сме избрали,освен това класификацията може да се направи в зависимост и от вида на набираната информация,честотата на провеждане на маркетинговото изследване,в зависимост от това дали фирмата е възложител или е възложила изследването,в зависимост от нуждите.

В зависимост от вида на набираната информация е два вида:
1) Качествени изследвания-за въпроси като : Какво? ;Как? ;Защо? ;
2) Количествени изследвания-отговарят на въпросите: Кай? ;Къде? ;Колко? ;Кога? .

Най общо качествените изследвания могат да се използват за да се:
a) Определят параметрите на пазара;
b) Да се разбере същността на процеса за вземане на решение за покупка;
c) Използвате се да се изяснят мотивите,мнението и отношението на клиентите,т.е. факторите,които влиаят значителновърху поведението на клиентите-покупателното възможност
d) Могат да се използват за да се изясни и да се анализира мнението за търговската марка и за имиджа на фирмата.

Синдикатни маркетингови изследвания-които са в зависимост от това дали са фирмите заявители.Синдикатните или колективните маркетингови изследвания,основаващи се на големи извадки,при които част или всички резултати се използват от различни фирми-потребители.В страните с развита пазарна икономика и развит пазар на маркетинговите изследвания, голяма част от маркетинговите агенции,имайки предвид необходимостта от големи разходи за едно маркетингово изследване,провеждат периодично синдекатни /колективни/ маркетингови проучвания за нуждата на повече потребители.Практиката показва,че тези изследвания могат да бъдат предизвикани както от маркетиговите агенции,така и могат да бъдат поръчани от фирмите клиенти.

Раздерят се на няколко вида:
Панелни изследвания-всяка фирма може да го поръча.Всеки панел се базира на представително извадка от лица и домакинства в националин мащаб,които доброволно се задължават да водят пълен отчет за своите покупки за определен период от време.
Панелните изследвания се използват за събиране на детайлна и точна информация за поведението на потребителите и техните характеристики.
Цената на тези проучвания е не да се набере информация за мненията, оценката и отношението на клиентите към дадени потребителски стоки и услуги,а да наберат действително информация за това какво точно купуват клиентите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.