Маркетингови проучвания


Категория на документа: Маркетинг


* Събиране и регистриране
* Представяне-в обобщен вид (таблици,графици,диаграми,доклади,докладни записки).
* Обработване-анализ (изводи и препоръки).

ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Необходимостта от оперативното използване на огромното количество информация и запазване на нейните качествени параметри изисква МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(МИС).
Тя е съвкупност от различни видове информация,необходима за управлението на маркетинговите дейности.

При организиране на МИС,изброените изисквония предполагат да се използват такива решения,които да осигуряват необходимата ефективност на маркетинговата дейност.Тази ефективност се определя да галяма стемен от избрания информационен модел.Той се използва за регулиране на потоците от информация.Най-често маркетинговите информационни модели в МИС трябва да съдържат:сведения за обкръжаващата среда(бизнес средата) на фирмата;сведения за състоянието на фирмата (произодство,технологии,персонал,квалификации,ръководни кадри,продажби);маршрути на движение на информацията;данни за формиране на показателите и апарата,коъто изпълнява сътветните маркетингови функции.

Съвкуупност от избрания информационен модел,информационни източници и използвани технологически средства за обработка на информацията образуват МИС.

Особеностите,които характеризират МИС са следните:
* Използват се както външти,така и вътрешни източници на информация.
* МИС се занимава както с разрешаването на вече възникнали проблеми,така и с предотвратяването на нови.
* МИС действа непрекъснато.
* Ориентирана е към бъдещето.
* Напълно е механизирана.
* Включва по възможност само полезна информация.
* Осигурява максимум информация за кратко време.

Наред с тези особености,използването на МИС във фирмата до голяма степен намалява или минимизира риска при вземане на управленско решение.Това е така,защото чрез МИС фирмата има възможност да намали неопределиността на пазара и да засили своите позиции с подходящи действия на този пазар.

Неопределиност на пазара-потребността от маркитенг възниква едва тогава,когато е налице някаква неопределеност:
a) Не е известен броя на реалните и потенциалните потребители ;
b) Не е ясно за какво точно те ще използват съответният продукт(какви са техните п отребности и от какво произтичат те) ;
c) Не се знае какви са техните предпочитания и от какво се определят ;
d) Не е известно къде и как точно купува потребителят,как се взема решението за покупката и кой го взема ;
e) Не е ясно как може да се повлиае върху групата потенциални потребители,в посока,изгодна за продавача ;
f) Не се знае какви цени би бил готов да заплати потребителят за съответната стока или услуга, т.е. как оценява той потребителната им стойност.

ЕТАПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНИ НА МИС:
1) Проучване и анализ-целта на този анализ е задълбочено и всестранно да се анализира съществуващата система на маркетинг във фирмата.Проучването трябва да дава възможност да се набележат мироприятията за подобряване на маркетинга и по-важното на този етап е да се вземат правилни решения по изграждането на МИС.Системата на маркетинга е група от взаимосвързани и взаимозависими елементи,които представляват едно цяло,доколкото реагират на външните действия като едно цяло.Понятието включва и разбиранито,че се осъществяват връски,както между елементите на самата система,така и между системта и околната среда.Това ни дава основание да кажем,че в маркетинга групата от взаимосвързани сили и взаимосвързани елементи включва продукт,цена,пласмент и реклама-това е т.нар. маркетингов микс,който представлява буквално контролируемите от гледна точка на фирмата фактори,а контролируеми казваме,защото фирмата е тази,която определя какъв продукт.Освен тези четири елемента маркетинговата система може да се определи като едно цяло на следните елементи:всечки онова,което фирмата предлата за размяна (стоки,услуги,идеи,кадри);целите на фирмата,които са свързани непосредствено с функционерането й в условията на пазарната икономика;Група потребители,към които е насочена фирмата за задоволямане на техните потребности и желания;Междинни звена,с помоща на които фирмата използва за осъществяване процесите на размяна (снабдители и търговски организации);Околната среда(влиание)-отнасят се географски условия,демографски фактори,икономически,политически и социални фактори,правна сестема,нови технологии,конкуренциа,традиции,култура и др.
Продукт-дизайн,опаковка,качество...(продуктов микс).
Цена-себестойност,конкурентна цена....
Пласмент-транспорт,складаво пространство,канали за реализация.
Реклама-бюджет,видове реклама,рекламно послание.
2) Проектирани на МИС-разработва се съгласно приетото решение за изграждане на МИС и въз основа на даннитеот анализа на оценяващата система на маркетинга във фирмата.Обхваща общата структура на МИС,в проекта се посочва и схевата на дикументооборота,като се разработва технически и работен проект.
3) Етапи на внедряване на МИС-процеса на постепенно преминаване към новоразработената и проектираната МИС,като самото внедряване е свързано със : определянето на необходимите помещения и закупуването на техника,които да влязат в помещенията; Обучение на персонала,който ще работи в МИС; Отпечатване на всички необходими документи; Определяне структурата на МИС; Подготовка на нормативно-справочни масиви от данни.

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

В съвременната бързопроменяща се маркетингова среда както в нашата страна,така и в световен мащаб,една от най-важните маркетингове дейности във всяка фирма е провеждането на маркетингове проучвания.
Без тях фирмата не би могла да се ориентера в бизнес средата и не би могла да познава характеристиките на интересуващите я пазари,действията на конкуренцията и не на последно място изискванията на потребителите.
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ

1/Бизнес среда 1/Събиране на информация
2/Пазар 2/Обработка на информацията
3/Конкуренция 3/Анализ на изводи и препоръки
4/Потребности 4/.............................Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.