Маркетингови проучвания


Категория на документа: МаркетингСъстояние на фирмата
ДАННИ

Развитие на фирмата-цени

/звена на управленските решения/

Най-общо информацията се определя като съвкупност от различни сведения,които отразяват фактическото и възможно състояние на фирмата и взаимоотношенията й с околната среда.

Маркетинговата информация има характерните черти на информацията въобще,тя обаче има и свои специфични черти и особености,обосновени от характера на маркетинговата дейност.

Особености на маркетинговата информация:
1) Информацията възниква в разнообразни форми и модели
2) За нея са типични масовостта и голямата динамичност,породина от потребностите,желонията и търсенето /маркетинговата триада/.
3) Дава реална представа за състоянието и задачите на маркетинга
4) Осигурява условия за подготовка и изпълнението на обосновани управленски решения с цел развитие на фирмата.

Маркетинговата информация обслужва цялостната дейност на маркетинговия процес и тя е непосредствен източник за подготовката и вземането на управленски решения в областта на маркетинга.

За изучаването на информацията и проучването й за целите на маркетинга,важен момент се явява нейното класифициране.
В зависимост от садържанието си,маркетинговата информация се раздея на:
1) Пазарна информация-включва сведения за вида на пазара , неговият размер и структурата му.Включинелно данни за брой купувачи,потребности,желания и тъпсене,доходи на купувачи,цени,обем на търсене и предлагане,пазарни дялове /сегменти на пазара,конкуренти и др./.
2) Организационна информация-включва различни инструкции,разпореждания и указания.
3) Научнотеническо информация-включва сведения за разнообразни научнотехнически постижения,разкрива тенденции,садържа сведения за технологията и организацията на маркетинговите дейности.
4) Социална информация-свързана с по-нататъчно развитие на социално-отговорния маркетинг.Тя включва данни за маркетинговата среда,за професионалната и квалификационнат аструктура на изброните потребители,за соцално-психологическите взаимоотношения с обществото.Тя се отлечава от останалите видове информация не толкова по нейното садържание,отколкото по източника за нейното получаване.Оснонвното тук е,че обектът и и по-точно личното мнение на потребителите,техните впечатления и емоции,мотивите за покупката и кой го взема.

В зависимост от начините на снабдяване/на получаване на информацията тя бива първечна и вторична.
-Вторична-тази,която вече съществува.

Според източника на получаване-външна,входяща и вътрешна.

В зависимост от своята насоченост-директивна-служи за регулиране поведението на маркетинговия обект.

Индикативна-установява се за неговото действително поведение.

Освен това начинът за изобразяване на информацията дава възможност тя да се раздели н атесктова и графична.Някои я разделят на текстова и променлива.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА:
Маркитенговата информация трябва да отговаря на:
* Да бъде достоверна-да отразява точно състоянието на маркетинговата дейност,на външните и вътрешните фактори,коита влеаят на маркетинговата дейност.
* Да бъде оптимална-всички необходими сведения за маркетинговата среда и в същото време да е достатъчна по обем.

Определението на оптималното количество информация - информацията е много трудна задача.Това е така,защото оптемалността изисква да се добави,ако информацията е недостатъчна или да се отхвърли излишната.
Следователно оптималността означава да се осигури срочно получаване,разработка и използване на такава информация,при която да не се допуска недостатъчност или излишност на данните.
И още-оптималността е тази информация,която осигурява пълно съответствие между поставените маркетингове цели и начините за тяхното постигане.

* Да е пълна-означава да изразява фактическото състояние на маркетинговата дейност,включително и условията за нейното осъществяване.Колкото по-пълна и достъпна е информацията,толкова по-обосновани ка маркетинговите решения и действия.
* Оперативност-означава маркетинговата информация да се получава своевременно,а също така да се обработва и анализира.

Маркетинговата информация,за да се използва успешно в процеса на управлението,преминава през следните фази:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.