Маркетингови комуникации на целодневна детска градина


Категория на документа: Маркетинг
Педагогически факултет
Магистратура "Управление
на образованието"

КУРСОВА РАБОТА
на тема

Маркетингови комуникации на целодневна детска градина

по дисциплината :Образователен маркетинг и връзки с обществеността

Гл.ас.д-р.С.Вацов

Изготвил: Галина Иванова Райкова фак. № 1033MK

Шумен 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Увод

II. Същност и видове маркетингови комуникации.

III. Използване на маркетинговите комуникации за популяризиране на целодневна детска градина "Изворче" №7- гр.Варна

III. Заключение.

I. Увод

Маркетинговите комуникации стават все по-важни за съвременния бизнес. От тях зависи как ще се приеме определен продукт или компания на пазара, дали аудиторията ще си изгради положителни или негативни представи за тази компания или продукт. В този смисъл, маркетинговите комуникации са от особена важност. Комуникацията изгражда тази част от продукта, която присъства в съзнанието на потребителя. Тя е решаваща за осъществяването на покупката, защото човек плаща именно за собствената си представа за продукта.

Интегрираните маркетингови комуникации се развиват през 90-те години, породени от необходимостта компаниите да се съобразяват все повече с клиентите си. Ако в периода на 70-те и 80-те години наличието на добър продукт и използването на масова реклама са достатъчни предпоставки за успех, днес представите на потребителите, а не реалните факти, влияят върху решението за покупка. В прекаленото изобилие от маркетингови послания и канали на днешния ден всяка нова информация доста трудно си пробива път. Това проправя пътя на тенденцията на възлагането на определена комуникация на повече от един отдел. Интегрираните маркетингови комуникации са последното и най-актуално подразделение в съвременното развитие на маркетинга и комуникациите въобще. В условията на съвременния бизнес ключът към дълготрайни взаимоотношения с потребителите- настоящи и бъдещи, е общуването, удовлетворяващо и двете страни. ИМК са така ефективни по своята същност и чрез тяхното използване се постигат високо конкурентни резултати, защото те обединяват в себе си най-използваните комуникационни инструменти като реклама, връзки с обществеността, директен маркетинг, промоции, управление на персонала и т.н. Но всички тези изброени техники не просто се прилагат паралелно, а работят в синхрон и съгласуваност помежду си, допълват се и подсилват ефекта от цялостната комуникационна програма.

II. Същност и видове маркетингови комуникации.

Mаркетинговите комуникации биха могли да се дефинират по следния начин: "процес на планиране, насочен към осигуряване на това всички контакти между дадена марка и настоящия или потенциален клиент на продукта, услугата, организацията да съответстват на дадения човек и да са постоянни във времето". Ключът към интегрираните маркетингови комуникации е способността им да се подобряват, да тестват, да отчитат резултатите и да се адаптират, да развиват генерална перспектива. Системата на интегрираните маркетингови комуникации комбинира:
* проучване;
* реклама;
* връзки с обществеността;
* стратегически комуникационни планове;
* директен маркетинг;
* и други.

Учебните заведения могат да използват различни средства за комуникация с личностите, групите и организациите. Спецификатана използваните средства и интензивността, с която те се използват, зависят от различни фактори, сред които най-съществени са наличните ресурси, характеристиките на предлагания продукт, наличността и цената им. Използването и подходящото съчетаване на тези средства води до утвърждаване на имиджа на училището и неговия продукт и създава благоприятна среда за неговото развитие.

До голяма степен имиджът се формира с помощта на рекламата. Тя е призвана да направи "узнаваем" и привлекателен имиджа на учебното заведение. Най-общо под реклама разбираме: разпространение на информация за съществуването на някакъв продукт, за неговите качества, начини за неговото придобиване и т.н. Тя е "нелична форма на комуникации, осъществявана чрез заплащани системи за разпространение на информацията при точно указан източник на финансиране". Тя може да приема различни форми и да служи за много цели и включва такива средства, като вестници и списания, радио и телевизия, плакати и афиши, каталози, справочници и др. Рекламата е най-известната форма за организация на комуникациите в образованието. Нейните класически инструменти са обявите в медиите, листовките, Интернет. Те имат високи рекламни разходи, но постигат достатъчно добра ефективност.

В последно време все по-отчетливо се усилва работата с обществеността /т.нар.public relations или PR/ представляваща "планомерна, настойчива и обмислена дейност, насочена към установяване и поддържане на взаиморазбиране между организацията и обществеността".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови комуникации на целодневна детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.