Маркетингови изследвания


Категория на документа: Маркетинг


1. Маркетинговите изследвания- определение.

Според Симеон Желев маркетинговите изследвания са: система от методологически инструменти за събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни, имаща за задача да подпомага изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи. Общи характеристики на тази дефиниция е - системност. Неговите отделни елементи /методи,техники,процедури/ са в органична връзка и промяната на параметрите на един от тях води до промяна на параметрите на други. Елементите са алгоритмично свързани и във времето образуват хомогенен изследователски процес.

Според комитета на дефинициите на САЩ: Систематично събиране, записване и анализ на данни за проблеми , отнасящи се до маркетинга на стоки и услуги.
Маркетинговите изследвания са "функция, която свързва консуматора и публиката с пазарния субект посредством информация. Последната е използвана за:
- идентифициране и дефиниране на маркетинговите възможности и проблеми;
- генериране, усъвършенстване и оценка на маркетинговите действия;
- мониторинг на маркетинговите постижения;
- подобряване разбирането на маркегинга като процес ;
- подобряване на резултата - начина по който маркетинговите действия ще станат по ефективни"

Виолета Гълъбова: Маркетинговото проучване представлява процес:
* На оценка на необходимата информация
* Нейното систематично търсене и откриване чрез предварително планирани методи
* Събиране,обработка и анализ с цел
* Решаване на текущи проблеми в дейността и прогнозиране тенденции на развитие на пазарните процеси
Така за този автор на преден план в определяне на маркетинговите проучвания:
* сигналите на пазара и анализ на информацията от резултатите на дейността на организацията
* систтема от методи и средства за събиране обработка и анализ
* обслужва процеса на визамен на решенния
* достатъчно добра информация за комуникацията на фирмата със средата и алтерннативи за решаване на проблемите със средата

Веселин Благоев не дава експлицитно определение, но дастатъчно обширно анализира видовете изследвания като при него специфичния момент е ,че стеснява обема на маркетинговото проучване като добавя и други видове проучвания като :

Конюнктурно проучване - целта е да се проучи пазарната конюнктура за рентабилността от нови инвестиции за продукт
Пазарно проучване- факторите на въздействие на пазарните сили на конкретен пазар,структурата на пазара като институция
Маркетингово проучване - организацията си поставя за цел реализиране на определен обем продажби/ или пазарен дял,създаване и въвеждане на нов продукт на пазара, усъвършенстване на стоковата, пласментната,сервизната, ценовата или рекламната политика/
Видно е че стесняването на определението идва от определена организация и нейната конкретна заявка за информация която ще е свързана с управленските решения.

Налага се извода ,че отделните автори свързват маркетинговите изследвания предимно с управленската практика на фирмата и нейното усъвършенстване.

Прайд Ферел: "Маркетинговото проучване е систематично разработване,събиране, интерпретиране и докладване на информацията за подпомагане на маркетолозите да решават специфичните маркетингови проблеми или да се възползват от маркетинговите възможности. То е процес на събиране на информация, която в момента не е на разположение на тези които взимат решения.

Американската маркетингова асоциация определя маркетинговвото проучване като функция, която свързва потребителя, клиента и обществеността с маркетолога чрез информация, използвана за определяне на маркетинговите възможности и проблеми, като има и задачата да генерирра, избистря и оценява и да следи маркетинговите действия, както и да подобри разбирането на маркеттинга като процес. Маркетинговото проучване определя необходимата информация за разбирането на тези неща, разработва методи за събиране на информация, ръководи и изпълнява процеса на събиране на информация,анализира резултатите и свързва изводите с техните изпълнители."

2 Видове маркетингови изследвания
* Според обслужването на жизнения цикъл на продукта: съществуват 5 фази: преди въвеждане, въвеждане, растеж, зрялост, западане.

Във фазата преди въвеждането маркетинг мениджърите предприемат серия от тестове с цел да се установи в каква степен продуктът отговаря на изискванията на бъдещите потребители: Тестове на концепции; Лабораторни тестове на продукта; Изследвания на позиционирането; Тестове на марковото име; Тестове на опаковката;
Тестове на рекламни концепции и макети; Реални пазарни тестове.

Във фазата на въвеждането на продукта са характерни два големи класа изследвания: изследване на продажбите и изследване на потребителските реакции:
* Изследвания на пазарния дял;
* Изследвания на наличието
* Изследвания на цените
* Изследвания на потребителските реакции
* Изследвания на познатостта на продукта
* Изследвания за опитване
* Изследвания на повторното потребление.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.