Маркетингови изследвания


Категория на документа: Маркетинг


МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1 ГЛАВА
Според списание Бизнес Мениджмънт първата Маркетингова Информационна Система (МИС) е била създадена в дъщерната фирма на Mead Johnson на компанията Eduard Dalton през 61-ва г. Създателят и Робърт Уилямс наблегнал на разликата между еднократно МИ и непрекъснато инф.осигуряване чрез МИС.
Съвременни тенденции, засилващи необходимостта от марк.инф.:
1)преминаване от локален през национален и международен към глобален маркетинг.
2)нарастващата взискателност на потребителите
3)преминаване от ценова към неценова конкуренция
СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА МИС-рамката за управление, обработка и достъп до данни.
определение - организационна съвкупност от процедури, средства и методи за набиране и обработка на инф. в процеса на анализ, планиране, фактическа реализация и контрол на марк.дейност във фирмата или друга организационна структура.
Два основни вида системи - спомагателни и оперативни. Спомагателните изпълняват всички функции по изследване на пазарите, набиране на инф., обработката на данни и всички др. операции, свързани с получаването и използването на марк.инф. Оперативните системи включват операции по планиране и управление, за които се използва инф, от спомагателните системи.
МИС включва следните подсистеми
-текуща външна инф.
-вътрешна отчетност
-теория на упр. на марк.
МИС на една фирма трябва да представлява пресечна точка на:
-това, от което мениджърите мислят, че се нуждаят
-това, от което наистина се нуждаят
-това, което е икономически възможно и целесъобразно за фирмата
Основни компоненти на една добра МИС
-инф. получена от външната марк.среда
-инф. от оперативни данни
-инф.библиотека
ФУНКЦИИ НА МИС
-да набира и класифицира инф. за дейността и постиженията на основните конкурентите и цялата бизнес-среда, в която функционира фирмата
-да открива навреме възникнали проблеми
-да позволява рационално използване на огромните масиви от инф. за продукти, канали за реалицация, продажби, клиенти, конкуренция и др.
-да координира взаимоотношенията между прогнози, планове, графици и инф.
-да обработва и поднася инф. по начин, който улеснява ползването и от мениджърите, които вземат марк.решения
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МИС
-бързина за регистриране на входящата инф.
-равнище на обобщаване на инф.
-механизъм за предаване на инф. от МИС
Разликата между МИ и МИС се състови в:
-МИ обикновено се фокусира върху специфичен проблем и има начало и край. МИС наблюдава и набира непрекъснато инф. за развитието на пазара, отчита промените в околната среда по опр.показатели и т.н.

2 ГЛАВА
СЪЩНОСТ НА МИ, ФУНКЦИИ И ВИДОВЕ
МИ е съчетание от интердисциплинарен подход и научни методи за целенасочено и систематично набиране, анализиране и интерпретиране на разнородна марк.инф. с цел подпомагане вземането на управленски решения в областта на маркетинга на стоки, услуги и идеи.
ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИ:
-да повлияе върху дадена потребителска аудитория
-да създаде нов или да се модифицира съществуващ продукт или услуга за определена клиентела
-да се фокусира върху разбиране и/или прогнозиране поведението на клиентите
-да се идентифицират незадоволени потребности на настоящите и потенциалните клиенти на фирмата и т.н.
ФУНКЦИИ НА МИ:
-да осъществяват обратна връзка между компанията и нейните клиенти, защото чрез набиране и анализ на първични данни за потребителите компанията сверява часовника си с новите тенденции в търсенето
-да осигуряват необходимата достоверна и обективна информация за мениджърите
-да намаляват неяснотата по възникналите маркетингови проблеми и нови пазарни ситуации
-да подпомагат мениджърския екип на компанията за решаване на тези проблеми
-да спомагат за извличане на нови пазарни възможности за компанията и за разработване на дългосрочни марк.стратегии и др.
ВИДОВЕ МИ
1)според вида на набираната информация - качествени и количествениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.