Маркетингов план на верига сладкарници


Категория на документа: Маркетинг


РЕЗЮМЕ

Настоящата курсова работа е на тема Маркетингов план на сладкарница "Неделя". Основната й цел е да се представи значимостта на маркетинговата политика за перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар, постигането на маркетинговите й цели на целевия пазар.

В разработката са разгледани теоретичните аспекти на маркетинговата дейност на фирмата в контекста на бизнеспланирането. Представен е обхвата на маркетинговата дейност и отделните елементи на маркетинг микса - стокова политика, ценова политика, пласментна политика и рекламна политика.

Насочили сме вниманието си към фирмения профил на сладкарница " Неделя" , нейните маркетингови ориентири, маркетингови приоритети. Проведен е анализ на пазара и конкуренцията, както и на маркетинговата среда, като са откроени възможностите и заплахите за конкретната фирма. Анализирани са и вътрешните предимства и недостатъци на предприятието. Описани са различните политики на фирмата - ценова, дистрибуционна и т.н. и въз основа на това са дадени предложения за подобряване на маркетинговата дейност в сладкарница " Неделя".

2. Ситуационен анализ

Ситуационният анализ се провежда в хода на маркетинговото изследване. Този анализ трябва да опише характера на целевия пазар и положението на фирмата на този пазар. Пазарът се описва от гледна точка на неговия размер, основни сегменти, нужди на клиентите и специфични фактори на средата (като растеж на отрасъла, търсене, бариери за влизане, конкуренция, търговски посредници, стоки, цени и др.). В анализа се прави обзор на основните стоки на продуктовия пазар, посочват се конкурентите и каналите за разпределение. Той дава оценка на различията между сегашното действие на фирмата и по-рано декларираните цели. Ситуационният анализ съдържа обзор на данните, които се отнасят до създаването на сегашната маркетингова ситуация .

2.1. Оценка на пазара

Пазара на труда е свързан с осигуряването на необходимите човешки ресурси - промените в състава и структурата на човешките ресурси на трудовия пазар, цената на работната сила, квалификацията, мобилността на работната сила, системите за морално и материално стимулиране на персонала и други.

Целевият пазар на фирмата е представен от физчески лица и юридически лица.Юридическите лица са търговците на едро, които също закупуват продукти от сладкарница "Неделя". Физическите лица са крайните потребители, които фирмата обслужва. Кленти са лица на средна възраст между 16-70 год. от мъжки и женски пол с ниски, средни и високи доходи,живещи на територията на Бургас и областта. Основни изисквания на клиентите по отношение на предлаганите продукти е да са разнообразни и да бъдат достъпни в ценово отношение. Покупателните навици на потребителите са свързани с цената на изделията и с удовлетворяване на потребнотта им от разнообразие в асортимента.

2.1.1. Демография на пазара

Тези фактори са твърде важни за сладкарница "Неделя", защото пазарите, на които функционира са съставени от потребители и това допринася за развитието и дейността на предприятието. Тук се включват:
> Ръст на населението;
> Географска разпределени и мобилност на населението;
> Гъстота на населението;
> Възрастови изменения;
> Раждаемост;
> Промени в семейството;
Показатели
Години

2006
2007
2008
2009
2010
2011
1
Население към 31.12. - общо (брой)
417 810
420 095
420 840
422 319
421 252
414 947
2
Население към 31.12. - мъже (брой)
203 409
204 897
205 081
205 692
205 128Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на верига сладкарници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.