Маркетингов план


Категория на документа: Маркетинг


Маркетингово проучване на пазара на ягоди в град Варна

1.Определяне на мартетинговия и изследователски проблем
- Липса на информация за конкурентите в бранша;
- Липса на информация за задоволените и незадоволените потребности на потребителите;
- Липса на информация за нивото на търсене и интерес към ягодите през зимния сезон.
Причините, които водят до тези маркетингови проблеми са навлизането на фирмата тепърва на пазара за ягоди във Варна, незапознатостта на клиентите с качеството на продукта, който те предлагат.

1. Определяне обекта проучване.

- Потребителите (лица, семейства,домакинства)
- Конкурентните фирми
- Каналите на диструбуция
- Цената и качеството в търговската мрежа

2. Предмет на изследването

Потребителско изследване - изледване в точност потребителските предпочитания, покупвателната мотивация и потребителските навици.

Конкуретните фирми - изследване на работата на търговците ефективността им от покриване на дадена търговска територия. Цената и качеството на предлагагания от тях продукт през зимния сезон.

Каналите на дистрибуция - проучване на съдействието на посредниците и ефективността на дилърите.

Цената и качеството - Важна задача за фирма откриваща нови възможности е тя да определи в условията на съвременни пазарни отношения и все по-засилващата се конкуренция във вноса и дистрибуция на ягоди - качеството и цената на предлагания продукт , от които се определя способността му да бъде продаван.

3. Цели на изследването
Основните изследователски въпроси , които специфицират информацията която се изисква, за да бъдат постигнати целите на проучването са:
Задоволяват ли предлаганите марки потребителите по отношение на качеството ?
Задоволителни ли са цените на предлаганите продукти от конкурентите ?
Как се сегментира пазара?
Какъв е имиджа на фирмата производител на националния
пазар?

5. Основни методи за събиране на данни са:
* Качествени методи
* Наблюдение
* Допитване
* Експеримент

Качествените методи
Основна им характеристика е, че те са с ниска степен на сткуктурираност. Получените чрез тези методи данни не се подлагат на математическо-статистическа обработка. Те се реализират чрез свободно и продължително взаймодействие с респондентите. Може да се използва дълбочинно интервю или дискусии във фокусни групи.
Наблюдение
Метод, който се използва за събиране на първични данни относно настоящо и минало поведение на хората. Може да се използва както и като самостоятелен метод, така и като допълнителен към други. Използват се различни видове наблюдения:

Допитване
Това е систематично набиране на структурирана информация. Получаваната информация е количествена. Най-често получените данни за представителни за определена генералан съвкупност. Данните с еполучават от изследваните лица. Изполват се:
- Пряка персонална анкета
- Електронна анкета
- Анкета сред отзовалите се
- Групова анкета
ЕкспериментСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.