Маркетингов микс. Четирите П (Стока, Цена, Реклама и Система за продажби – Products, Price, Place, Promotion)


Категория на документа: Маркетинг


ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ

ТЕМА: Въведение в маркетинга. Маркетингов микс. Четирите П (стока, цена, реклама и система за продажби - Products, Price, Place, Promotion)

Изготвил: Проверил: доц. д-р Мариана Петрова

СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР: МГЗ-922

Велико Търново
2013

•Маркетингът1 представлява социален и управленчески процес, в които отделните личности и групи получават, това от което се нуждаят и желаят, като създават, предлагат и разменят с другите хора продукти с определена стойност. Маркетинга преминава през следните етапи:

1) 20-те и 30-те години на 20 век в Щатите. През този етап Маркетинга се отделя общата икономическа теория и се насочва към търсене на средства за по-добра реализация на произведената продукция. Основните направления на Маркетинга са използване на рекламата2 и средствата за насърчаване на продажбите3.

2) 50-те и 60-те години на 20 век в Европа. През този период постепенно предлагането на стоки започва да превишава търсенето в резултат на което се налага необходимостта от предварително проучване на потребностите и изискванията на потребителите и съобразяване на предлагания продукт с тези изисквания.

3) 80-те и 90-те години на 20 век. През този период се налага необходимостта от предварително проучване на и изследване на потребителското поведение, мотивите за покупка и факторите влияещи върху потребителското поведение, както и развитието на социално отговорния маркетинг, налагащ предлагането на продукти, които не замърсяват околната среда, не са вредни за здравето на хората и не накърняват морала и интересите на обществото в дългосрочен аспект.

Електронен маркетинг
Анализът на Интернет-маркетинга започва с разкриването на начините за събиране на маркетингова информация в мрежата. Първият етап във всяка бизнес начинание е проучването на пазара, като преди всичко трябва да е ясно какво се търси. Също така за маркетолога е важно да е убеден, че евентуалната целева група има достатъчно умения и интереси, за да използва редовно Интернет. Вариантите за събиране на маркетингови данни в мрежата са най-разнообразни. Безспорно един от най-благоприятните и достатъчно евтин е вариантът, при който в даден сайт се предлага някакъв бонус - лотария, безплатна информация, безплатно извършване на някаква услуга и така нататък, като ключовата дума е безплатно - срещу регистрация и даване на някаква информация за потребителя. Тази техника се ползва масово и е успешна, особено когато наградата е примамлива в очите на публиката. Класически пример в този случай са Yahoo.com и Hotmail.com. Друг подход към събирането на маркетингова информация е чрез включване в подходяща дискусионна група.

Интернет технологията позволява организирането на форуми, където участниците чрез своя е-mail адрес или в реално време в чат-румове. Включвайки се в такава дискусия, може да се задават въпроси или повдигат проблеми, което да води обсъждането в желана посока. Това е уникална техника, която може да се средни с наблюдението и с дискусията във фокусни групи, но предимството и е, че обсъждащите не осъзнават, че разговорът служи за набиране на маркетингова информация и затова се избягва "изкривяването" на мненията. Една нова група маркетингови техники се свързват с възможността за техническо записване на данни за потребителя, сърфиращ в Интернет. Когато от един или друг сървър се зареждат файлове, компютрите обменят своя вътрешна информация, която обработена подходящо, може да бъде използвана с маркетингова цел. Събирането на маркетингова данни по този начин все още не е съвсем ясно законово регулирано и представлява в много случаи практика на ръба на закона. Основното правило, което обаче може да гарантира законност, е потребителите винаги да бъдат предупреждавани за информацията, която се събира за тях и за начина на използването й. Един доста "по-персонализиран" показател, който може да се анализира, е този, свързан с използването на Cookies (бисквитки). Така се означават файловете, които се записват в компютъра на потребителя всеки път, когато потребителят посещава даден сайт. Така се улеснява комуникацията между компютрите на потребителя и сървъра. Изследвайки "бисквитките" за даден сайт, може не само да се анализира броят на уникалните посещения за даден период, но и да се види колко потребители са се върнали отново да посетят сайта, какво са търсили в него. Информацията от "бисквитките", комбинирана с информация, събирана по друг начин, при добро ползване може доста точно да определи потребителя и неговите интереси.
Изключително важно значение в Е-маркетинга има маркетингът на стоки. Той се разглежда отделно от маркетинга на услугите предвид физическата дистрибуция, която е нужна при стоките. Визуализацията на физически обекти и възможността за оптимизирането им, представянето им схематично или в интерактивни системи се считат за предимство дори пред личните продажби на опитен търговец. Колкото по-сложен е обектът, който трябва да се представи, толкова по-голямо е предимството на компютърната технология при неговото представяне. Налице са няколко основни трудности пред използването на Интернет за продажба на стоки и услуги. Трябва да има и някакво основно предимство на този тип дистрибуция, за да бъде тя предпочитана тоест да има достатъчно силен стимул, за да бъде преодоляна "инертността" в стереотипите на потребителското поведение. Най-често като такъв се разглежда ценовата разлика, въпреки, че при повечето стоки и услуги това не е достатъчно. Основното предимство на Интернет е свързано с възможността да се представя голяма по обем информация на заинтересована аудитория с минимални разходи за източника на информация. Освен това технологията позволява насочено търсене в големи информационни масиви. Маркетингът на услугите в Интернет е друга важна част от Интернет маркетинга. Маркетингът на услуги в Интернет има своя собствена характеристика, отличаваща го от маркетинга на услуги в реалния свят. И в двата случая услугите са неосезаеми, но има редица услуги, съществуващи поради своята същност само и единствено в Интернет. Характерно е също така, че множество услуги са безплатни в мрежата, нещо, което не се случва в реалния свят. Причината за това е, че много от услугите изискват регистрация, която дава на предлагащия услугата възможност да формира база данни за своите клиенти, която на по-късен етап да ползва или да продаде. Има разбира се, и услуги, които се извършват безплатно като форма на промоция и популяризиране на името и продукта на дадена компания.
Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Рекламодатели са тези, които изпращат рекламно послание. Адресатите са "ограничени почти изцяло в категория Интернет" потребителите.
В заключение може да се каже, че Интернет-търговията представлява еволюция на международната търговия. Съчетанието между Интернет и електронната търговия е върхова тенденция в съвременния бизнес. Благодарение на това се увеличава ефикасността и намаляват разходите в маркетинга.

Маркетинговия микс е комплекс от контролеруеми маркетингови променливи, които фирмата съчетава, за да постигне желана съответна реакция на целевия пазар, т.е. увеличаване на печалбата чрез задоволяване на потребителските потребности. Маркетинговия микс съдържа елементи, чрез които фирмата може да влияе многопосочно, комплексно и динамично върху търсенето на своите продукти. Променливите на маркетинговия микс позволяват на фирмата да променя действията по тях в съответствие с динамиката на пазара и да ги използва като средства за постигане на фирмените цели. Микса включва четири променливи продукт /product/, цена /price/, място /place/ и промоция /promotion/.

Продукт. Обхваща областта, която се занимава със създаване и развитие на точния продукт за целевия пазар. Маркетинговата дейност осигурява решенията относно продуктовата линия, маркировката, опаковането, свойствата на продукта, качеството, гаранциите, сервизното обслужване, дизайна, аксесоарите към продукта. Маркетинга трябва да създаде продукт, който да има точно определени характеристики, съответстващи на потребителските потребности.

Цена. Обхваща областта, която се занимава със създаването на цени, които подпомагат реализирането на фирмените цели и създават у потребителите усещане за успешна и изгодна сделка. Маркетинга подпомага решенията относно ценовата листа, отстъпките, надценките, динамиката на цените, периоди на заплащане, кредитни условия и др.

Място дистрибуция. Това са точките за реализация, мястото където може да се закупи продукта. Тази променлива включва действия на фирмата, които правят продукта лесно достъпен за целевия пазар и по този начин влияят върху продажбите. Един продукт трябва да бъде предложен във време и на място най-удобни за потребителите. Променливата включва действия по типа на каналите за доставка до потребителите; териториите, които ще се покрият; местоположението на точките за реализация; видовете търговски обекти; форми на обслужване; посредници; транспорт и съхранение на продуктите; управление на каналите за реализация.

Промоция. Свързана е с действия, които представят качествата на фирмата и продукта и убеждават потребителите да станат клиенти на фирмата. Включва реклама, връзки с обществеността, лични продажби и стимулиране на продажбите.

Маркетинговия микс се състои от контролеруеми променливи, което позволява на фирмата:

- да променя действията по елементите в съответствие с динамично изменящата се пазарна среда

- да използва елементите като тактически средства за постигане на фирмени целиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов микс. Четирите П (Стока, Цена, Реклама и Система за продажби – Products, Price, Place, Promotion) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.