Маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


- организиране на персонални продажби

Ю.Узунова разделя функциите на маркетинга на общи и специфични:
1. Общи функции на маркетинга:

№ функции дейности
1. Пазарна функция изследване и анализ на характеристиките на пазара;
изследване на потребителската оценка и поведение;
изследване и анализ на конкуренти и техните продукти;
изследване, анализ, организация и контрол на пласмента
2. Производствена функция изследване, организация и поддържане на:
положителните и отрицателните страни на поведението, продуктите и конкурентите на фирмата;
цените и механизма на ценообразуване;
техниката и технологията на производството;
състояние и тенденции в продуктовите линии и асортимент
3. Пласментно- продажбена функция изследване и прогнози на продажби по сегменти, канали, цени, транспортни разходи;
подготовка и договориране, анализ на сделките;
оценка и анализ на стоковия фонд, запасите и каналите;
изследване и организация на логистиката /физическото придвижване и обработване на стоки, ресурси и др./;
информационно осигуряване на пласмента
4. Реклама организация, планиране и контрол на рекламните средства;
организация и контрол на проектирането на рекламата;
изследване и контрол на ефективността на стратегията и тактиката на рекламното дело на фирмата
5. Иновация изследване, организация и внедряване на:
патенти и лицензи; техника и технологии; суровини и материали; ноу -хау
6. Икономическа функция анализ и контрол върху приходите и разходите за маркетингова дейност;
прогнозиране на основните показатели на фирмата

За изпълнение на тези маркетингови функции трябва да се осъществи подходяща организационна структура. За целта могат да се използват критериите делегиране на отговорностите; йерархичност на равнищата на управление; източници на производителността на управленския труд. Делегирането на отговорностите може да бъде отговорности по продуктови групи, по пазари, иновации, региони. Равнищата на управление са по функции, по дивизионални направления, вид връзки /линейни, матрични и др./.

2. Специфични функции на маркетинга:
1. Планиране, организация, контрол и информационно осигуряване на мениджмънта на фирмата
2. Договориране с НИИ и НИЛ за тестване и опитни образци и техните продажби
3. Консултации по внедряване на опитни образци
4. Пласментно разузнаване в политиката на реализация на контрагентите и конкурентите
5. Планиране, организиране и контрол на фирмените знаци, изложби, сервиз и др.
6. Планиране, организация и контрол върху марк. информационна система - МИС
7. Планиране, организация и контрол върху марк. стратегия и тактики
8. Координиране, регулиране и контрол на целеви съответствия между фирмени и маркетингови планове и програми

Структурата на съвременния маркетинг може да бъде разгледана и от позицията на основните видове дейности или функции, присъщи на специализираните маркетинг поделения в отделните стопански единици – маркетинг планиране, сегментиране на пазара, изследване на поведението на потребителите и др.
Основен набор от маркетинг функции, осъществявани от специализираните маркетинг поделения на съвременните фирми:
- Стратегическо маркетинг планиране
- Анализ на околната среда и маркетинг проучване
- Планиране на цените
- Планиране на проникването на пазара
- Планиране на пласмента
- Планиране на продукта
- Анализ на поведението на потребителите
- Анализ на състоянието на фирмата
Маркетингът все по-дълбоко се вгражда в цялостната социално-икономическа структура на обществото, в ценностната система на макро- и микроравнище, като се превръща в алгоритъм на съвременната пазарна икономика. Тази роля е непосредствено свързана и обусловена от съзидателната му функция да изгражда, стимулира и поддържа полезност в съответствие с реално съществуващи и възникващи потребности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.