Маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


- маркетингът е както начин на мислене, така и начин на действие
- маркетингът е ориентиран както в стратегически, така и в тактически аспект
- маркетингът е планиране и контрол на дейностите на бизнес организацията
- маркетингът е интегрирана система
- маркетингът търси единство на два противоположни момента – ориентиране към потребителите и преследване на максимално висока печалба
- маркетингът е вид творческа дейност

Функции на маркетинга:

Принципите на маркетинга очертават основните насоки на маркетинговата дейност в бизнес организациите. На тяхната основа се развиват функциите на маркетинга. Те са степен на конкретизация на принципите на маркетинга.
Няма общоприето систематизиране на маркетинговите функции. Броят и съдържанието им зависят от мащабите на предлагането, структурата на асортимента, условията на конкуренцията, характера на разпределителната мрежа, условията на потребление и др.
Долу посочените маркетингови функции не се развиват изолирано една от друга, а се допълват и преливат. Маркетинговите функции се разглеждат в единство и взаимна обвързаност.

П.Банчев и Т.Кръстевич обобщават няколко групи маркетингови функции – пазарна, продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна:
1. Пазарни функции: Това са функциите за комплексно изучаване и прогнозиране на пазара. Те се свеждат до организиране на проучвания във всички насоки на характеризиране на пазара с цел набиране на всистранна информация за неговото състояние и перспективи на развитие. Пазарните проучвания се извършват общо, по видове пазари, по групи потребители.Проучва се както собствения, така и конкурентния пазар.
- изследване на общото състояние на пазара
- обособяване и изследване на пазарни групи
- изучаване на потребителското поведение
- изучаване на конкурентите и контрагентите
- изучаване на пазарната конюнктура
- формиране на търсене
- прогнозиране на пазарните процеси
2. Продуктови функции: Тези функции насочват маркетинговите усилия към обекта на маркетинга – продукта и неговите характеристики. Те осигуряват необходимите основания за производство и предлагане на такова количество и качество на продуктите, каквото максимално съответства на търсенето на пазара.
- количествени и качествени оценки за собствените продукти
- оценки за конкурентните продукти
- иновация на продукти
- тенденции в асортимента и качеството на продуктите
- разработване на търговска марка
- развитие на опаковката
- организация на сервиз
3. Ценови функции: Основните фактори на ценообразуването се обединяват в съотношението между търсене и предлагане, затова ценовите функции се предопределят в значителна степен от характера на пазарните процеси. Ценовите функции се насочват към изследване на двата основни елемента на пазара – търсене и предлагане. Всички ценови функции имат за задача да формират съответната ценова политика.
- изучаване на цените на собствените и конкурентните продукти
- изграждане на ценова политика и стратегии
- избор на методи за ценообразуване
- анализ на границите на цените
- разработване на системи за разплащане
4. Дистрибуционни функции: При разработване на дистирбуционните функции се цели да се рационализира стоковото движение. Също така се осигурява придвижване на продуктите от производителите до потребителите; задоволяване на търсенето; договаряне, оформяне на заявки и поръчки; финансово –кредитни операции; транспортни операции и др.В обсега на дистрибуционните функции се включват и дейностите по организиране на делови контакти; сключването на договори; избора на форми за показване и демонстриране на продуктите; разработване и използване на различни средства за въздействие върху купувачите и т.н.
- изучаване на посредниците в стокодвижението
- изследване на обема и структурата на продажбите
- изучаване на каналите за реализация
- организация и изучаване на стоковите фондове и запаси
- изследване и организиране на стоковото движение
- организация на стопански връзки и договаряне
- изследване на разходите по продажбите
5. Комуникационни функции: Комуникацията има за цел да опосредства взаимовръзките на пазара между продавачите и купувачите. Чрез комуникационните функции фирмата представя себе си, своите продукти, своя пазар, своите цени, своите форми на продажби и след продажбено обслужване в благоприятна за потребителите светлина. По този начин влияе върху поведението на потребителите.Най-добре развита комуникационна функция е рекламирането.
- разработване на цели и идеи на комуникирането
- избор на основни комуникиращи средства
- разгласяване насоките на дейност
- рекламиране
- връзки с обществеността
- стимулиране на продажбитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.