Маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


М А Р К Е Т И Н Г

Съдържание:
1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход
2. Пазарни и маркетингови философии
3. Състояния на търсенето
4. Видове маркетинг
5. Маркетингов микс
6. Маркетингова макрообкръжаваща среда
7. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата
8. Потребителско поведение – авторови концепции; модели на потребителско поведение; фактори, определящи поведението; потребителско поведение на иорганизациите
9. Вземане на решение за покупка – същност и етапи
10. Процес на сегментиране – същност, подходи и стратегии на сегментирането; процес на разработване на пазара
11. Продуктово позициониране
12. Класификация на продуктите
13. Продуктов микс – методи за анализ – БКГ матрица, GE матрица, матрици на Шел, Ансоф и на Форд
14. Концепция за ЖЦП – същност на концепцията, етапи и криви на ЖЦП
15. Разработване на нов продукт – иновация, етапи
16. Маркетингова характеристика на цената
17. Същност на дистрибуцията
18. Същност на промоцията

Литература:
1. “Основи на маркетинга” Е.Георгиева, Н.Сълова и колектив, ИУ Варна
2. “Основи на маркетинга” П.Банчев, Т.Кръстевич, Свищов
3. “Маркетинг” У.Прайд и О.Ферел
4. “Маркетинг” Л.Каракашева и колектив, София
5. “Маркетинг” Веселин Благоев
6. “Еволюция на маркетинга” Филип Котлър
7. “Потребителско поведение” Аврамов, В.Димитров

Изготвил: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
спец. XXx, ф.№ XXXX
XXXXг.

1. Същност и функции на маркетинга. Маркетингов подход

Понятието маркетинг се възприема като опазаряване в смисъла на оценка на действията и решенията на една стопанска единица от гл.т. на възможностите за тяхната пазарна реализация и ефективност. Известни са десетки определения за маркетинг. Част от тях са били приети официално от съответните маркетингови или други институции и са били използвани с десетилетия. Други част са останали в историята на науката само като авторски опити да се доизясни (или промени) нейното съдържание.
.Определението, което отразява най-пълно и точно съвременното съдържание на маркетинга, като при това подсказва по какъв начин се постигат маркетинговите цели е предложено от Ф.Котлър през 1984г. Неговата дефиниция е: “Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който потребителите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности помежду си.” Той посочва още: “Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към задоволяване на нуждите и потребностите чрез размяна…. Маркетингът е анализ, организация, планиране и контрол, насочен към потребителя, ресурсите на фирмата, нейната политика и дейност с цел получаване на печалба при задоволяване на желанията и потребностите на избрана група купувачи.”

Характеристики на маркетинга
1. Според У.Прайд и О.Ферел:
- маркетингът се състои от дейности, насочени към улесняване и ускоряване на размяната
- маркетингът се извършва от индивиди и организации
- маркетингът улеснява задоволяващите обменни отношения
- маркетингът действа в динамична среда
- маркетингът включва разработката на продукта, дистрибуцията, промоцията и ценообразуването /маркетингов микс/
- маркетингът фокусира върху стоки, услуги и идеи

2. Според П.Банчев и Т.Кръстевич:
- маркетингът е управленска концепцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.