Маркетинг в туризма


Категория на документа: МаркетингТ е м а № 6
Емитивни и рецептивни туристически пазари

6.1 Емитивни туристически пазари

Германия

Населението на Германия към края на 2003 година е било 82,5 млн. души.От тях над 14 год. са 78,1 % или 64,4 млн. души . От туристическите статистики за 2003 год. е видно, че от тях всяка година 50,3 млн души предприемат туристическо пътуване зад граница с цел ваканция. Към тези пътувания трябва да се прибавят още и пътуванията вътре в страната / 18,6 млн души/ или общия брой на потенциалните туристи в Германия е около 68 млн. души. Съотнесено към броя на населението се получава нетен интензитет от около 82 %, което показва, че в Германия има силно изразено туристическо търсене, насочено повече към международния отколкото към националния туристически пазар. Това поставя Германия на първо място в света по показателя "емитивен туризъм". Като добавим, че нараства тенденцията в годината да се осъшествява повече от 1 пътуване зад граница / особено добре изразена при "третата възраст" / на този емитивен туристически пазар заслужено трябва да се отдава първостепенно внимаие от страна на рецептивните страни. Не е случаен факта, че най-голямата туристическа борса в света / ITB/ се провежда в Берлин. Относително високия жизнен стандарт в Германия, значителния процент на пенсионерите в страната и вече изградените туристически навици правят Германия интересен емитивен пазар. Най-голям туристите от Германия проявяват към Испания / 13 % / , Италия / 8 % / , Австрия / 7 % / ,Франция / 4 % / , Гърция / 4 %/ и т. н. Туристите от Германия се насочват и към Източна Европа / 5,3 % / , но най-често посещаваната страна в региона е Турция / 2,6 % / следвана от България /1,2 %/, Румъния /0,9 % / и т.н. С нарастващ интерес за туристите от Германия са страните от Карибския басейн / 1, 8 % / като водеща рецептивна страна е Доминиканската република. От гледна точка на видовете туристи емитивния пазар на Германия е ориентиран повече към индивидуалните / 55 % / отколкото към паушалните пътувания / 45 % /. В сравнение с предишни периоди обаче се наблюдава постепенно сближаване на двата вида пътувания. От гледна точка на видовете транспорт все още е предпочитан автомобилния / 52,3 % /, което се обяснява с непосредствената близост на най-често посещаваните от германските туристи страни в Европа. За по-далечните дестинации си остава въздушния транспорт / 28 % /. От гледна точка на продължителността на престоя туристите от Германия прекарват около 14 дни като ваканционисти. Това прави тези туристи привлекателни за рецептивните страни. Средния разход за едно пътуване на турист от Германия е около 750 Евро, което прави около 53 Евро на ден. От тях половината отиват за транспортиране до съответната страна, 13 % за храна и напитки , 7 % са за развлечения. Организацията на туристическите пътувания на туристите от Германия къв чужбина е много добре организирана и структурирана - там работят над 800 туроператори, но 4-те най-големи оперират с над 63 % пазарен дял. Това са TUI, Neckermann, LTU Touristik и DER. Развитието на германския емитивен туризъм се характеризира със следните тенденции : а/ запазва се относителното разделение в интензитета на туристическите пътувания зад гранциа между западните и източните германски провинции. ; б/ преминаването към Еврото относително намали покупателната сила на германските туристи, поради намаляване на доходите ; в/ германските туристи ще се ръководят все повече от съотношението "Цена - услуга", поради натрупания опит в оценката на качеството на предоставените услуги ; г/ все по популярна става формулата "топлина, далечина, простор" , което открива нови простори за развитието на туризма със страните от Карибския басейн, Тихия и Индийския океан.

Великобритания

Населението на Великобритания е около 60 млн. души , като от тях на възраст над 14 години са около 81 %, т.е.над 48 млн . души. През 2003 година са реализирани 58 млн. пътувания с продължителност над 5 дни. Нетният интензитет е между 65 и 70 %, което означава, че повече от половината от британските туристи осъществяват над 1 пътуване годишно. Особеност на британския емитивен туризъм е , че нараства делът на пътувалите над 2 пъти в годината зад граница. Това се обяснява най-вече със застаряването на британската нация и активното участие на пенсионерите в международния туризъм. Съотношението вътрешен : международен туризъм е почти изравнено 47 : 53. Като мотиви за пътуване при бринатците с 57 % е смяната на климата, следвано от Спортуване - 49 % и Запознаване с дуги хора и начин на живот - 31 %. Най-предпочитани дестинации са Франция, Испания, САЩ, Гърция и др.Най-много пътувания са през летните месеци - юли и август, следвани от юни и септември.Реализацията на пътуванията става чрез туристически посредници - в стрната има 138 туроператора / Thompson, Airtours /, и 2671 туристически агнеции /Lunn Poly, Going Place, AT Mays, Thomas Cook/. Перспективи - относитеилно намаляване на ваканционните пътувания по време за сменка на поне 2 пътувания в годината - през лятото на море, а през зимата на планина ; цената и качеството на услугите ще бъдат определящи за избора на туристическото пътуване; увеличава се търсенето на екотуризъма, спортно-развлекателен туризъм, селски туризъм.

Канада

Страната е с население около 26 млн. души. Интензитетът на туристическите пътувания е 53 %. Най-голям е броя на деловите пътувания/ 40 %, следвани от ваканционните / 38%/ .Над 30 % от всички туристически пътувания са зад граница, като в годината се правят средно 1,7 пътувания на турист. Салдото на туристиеческия балан е отрицателно, т.е. Канада развива пасевен туризъм. Най-често предпочитаната дестинация е САЩ, следвани от Мексико, Карибите и Европа. Среден престой зад граница е 14 дни, с изключение на САЩ - 10 дни.Перспективи : нарастване интензитета на пътуванията ; нарастване на пътуванията в Европа за сметка на САЩ ; най-активни ща са туристите от 35 до 55 години за пътуванията към Европа и над 55 години за САЩ /Флорида/ и Карибите.

Япония

Населението е 128 млн. души.Особености за японския туризъм : високи доходи, но и восоки разходи за живот, малко дни в годината като отпуски .Нетният интензите е коло 22 %. Мотивите за пътуванията са : 52 % за развлечение и удоволствие ; 22 % - посещения при близки и роднини, 12 % делови пътувания.Започнал да се развива като емитивен пазар след 1964 година сега Япония заема първо място по темп на нарастване. Салдото на туристическия баланс е силно пасивно - 10 % са приходи и 90 % - разходи. Преобладават неорганизираните индивидуални туристи.Най-честият мотив за пътуване са ваканционните пътувания/ 84 % /, следвани от деловите / 13 % /. Най-предпочитани дестинации са азиатските - Хонконг, Корея и Сингапур/ 45 % / , следвани от САЩ и Канада / 33 %/ и Европа / 11 % /. Средния престой е коло 8 дни. Японските туристи харчат най-много за туризъм - около 2000 щ.дол.на пътуване, което е свъзразно с използването на въздушния транспорт. Перспективи : запазване на високия ръст на нарастване на пътуванията ; увеличаване на новите дестинации - към Европа, Океания и Пасифика ; нарастване на претенциите на японските туристи.

Русия

Русия се оформи като емитивен туристически пазар след 1989 година.При население от около 150 млн. души нетният интензитет е все още нисък 14,3 %.. Основен вотив са ваканционните пътувания от частен парактер /65 % /, следвани от служебните пътувания / 15 % и др. Преобладав пътуванията към бившите републики от ССР - Украйна, страните от Балтика /61 %/ , следвани от Турция, Полша,Германия, Китай и др. Средния престой на рустите туристи е 14 дни, а средния разход на 1 пътуване е коло 1500 щ.дол.

6.2.Рецептивни туристически пазари

Определение за рецептивни пазари : това са националните пазари на онези страни, които създават и предлагат разнообразни и качествени туристически продукти и така привличат значителен брой туристи и реализират валутни приходи.

По брой туристи и приходи от 1 турист по-важни рецептивни пазари са тези на САЩ / 8% и 15 % /, Франция / 10 % и 7 % /, Испания/ 7 % и 7 %/ и Италия/6 % и 6%/.

Франция

Франция залага основно на 4 туристически продукта : делови туризъм ; рекреативен туризъм ; спортно-развлекателен туризъм и само рекреативен туризъм. Добре размвите база - над 1 200 000 легла в над 30 000 хотела, които по категории са : 5 звезди и 4 звезди лукс - 5 % ; три звезди - 23 % ; 2 звезди - 46 % ; 1 звезда - 25 % и 1 % - без звезди.Във Франция има над 140 музея и около 100 центъра за балнеолечебен и фитнес туризъм. Туристическия баланс на Франция е постоянно над 10 млрд. щ. Долара, получени от над 60 млн. туристи Най-често гости на Франция са туристи от Европа - 80% / от Германия, Великобритания, Холандия и др. / следвани от Америка - 8 % / САЩ - 5 %, Канада и Бразилия по 1 % / , Африка - 9 % и Азия - 3 % / Япония 2 %/ и др.Средния престой на туристите е около 7 дни, като при културно-позвателните пътувания преобладава уикендовия туризъм - 2 макс. 3 дни Проблеми : сравнително краткия престой ; увеличаване на броя на туристите с ниски платежни способности ; намаляване на офертите с пълен пансион с престой от типа B & B.

Испания

Туристическото предлагане на Испания е по формулата " слънце - море - плаж". Основен вид туристически продукт е морския рекреативен туризъм. Предлагат се и машрути из страната под девиза "Другата Испания" , "Зелена Испания" и по-конкретно се повишава търсенето на градски туризъм / Мадрид, Барселона, Гранада, Севиля " ; културно-позватален туризъм / Каталуня - Салвадор Дали ; Арагон - Гойя / и др. ; развлекателен туризъм - водни шоу-паркове, островен туризъм ; спортно-развлекателен туризъм - тенис,голф,ветроходство. Страната разхполага с 1 900 000 легла в над 25 000 хотела. Преобладавщ тип хотел е този с 3 и 4 звезди / 55 % и е апарт-хотела / 30 %/ , където се предлага индивидуално обслужване. В Испания има и над 7 000 000 неофициални легла, които допълват и често изместват туристическото търсене към по-слабо планежоспособни туристи.В организационно отношение в Испания раблотят над 5 500 лицензирани туристически посреднически фирми, които в 90 % обслужват главно морския рекреационен туризъм. Туристическия баланс на страната е положителен и надхвърля 15 млрд. Щ. Долара, а в отделни години достига до 20 млрд. Щ. Долара. Най-чести гости на Испания са Германия / 27 % / , Великобритания / 26 % /, Франция /10 % / и др. Характерно за туристопотока към Испания е , че той е относително стабилен - 55 % от туристите са идвали в стрнатата 4 и повече пъти ; 17 % - 3 пъти ; 20 % - 2 пъти и само 8 % я посещават за пръв път. Перспективи : да се развива диверсификация на продукта с цел привличане на по-разнообразни туристи, а не само с цел морска прекреация ; повишаване качеството на продукта и по-дъбро сътношение "услуга - цена " ; развитие на алтернативни видове туризъм - екотуризъм, селски туризъм и др. ; подобряване на туристическото предлагане по време на слабия сезон - ноември - март с цел привличане на туристи от 3-та възраст ; стабилизаране на ръста на туристопотока в рамките на 4-5 % годишно.

Турция

Това е пример за бързо развиващ се рецептивен пазар.Процеса започва едва след 1985 година. Благоприятно влияние има създаването на голяма туристическа база, наличие на 7 000 км кпайбрежна ивица на 4 морета и т. н. Турция предлага преди всичко морски рекреативен туризъм в различни форми - класически ваканции за семейства с деца ; яхтени ваканции, спортни ваканции и регати и др.Турция разполага с 1 600 000 легла. Базата е предимно от типа "клуб-хотел", "ваканционно селище" и "хотел - курорт". Страната се посещава от около 10 млн. туристи като туристическия балан бележи активно салдо от около 5 млрд. Щ. Долара Основни изпращащи страни са Германия / 2 7 % / , Великобритания / 23 % / , следвани от Русия, Унгария, Чехия и Словакия. Характеристика на турския туристически продукт : преобладават посетителите с цел морски рекреативен туризам ; над 90 % от пътуванията са с паушална - обща цена ; средния престой е 14 дни при морския туризъм и 2-3 дни при шопингтуризма ; лоялната клиентела е над 53 % от всички туристи. Перспективи - засилване на съотношението " цена - качество на продукта" ; засилване интереса към крайбрежието на Черно и Мраморно море ; засилване на културно-познавателния ттуризъм с маршрути от типа " По следите на трите религии - юдейство, християнство и ислям" ;засилване на ръста на туристическите пътувания за ски-туризъм и балнеолечебен туризъм ; оформяне на екологични туристически продукти - чисти пристанища, яхтени круизи и т.н.

Италия
Италия предлага следните видове туризъм : рекреативен / морски и планински ваканционен туризъм / ; спортен / предимно планински ски туризъм / ; културно-познавателен туризъм ; балнеолечебен туризъм и делови туризъм. Легловата база е над 2 000 000 легла, а хотелите са над 43 000.По пристигнали туристи Италия заема 3 място, а по приходи - 4 място в света. Положителното салдо на баланса е над 10 млрд.щ. долара .Основната група туристи са от Германия / 31 % , Франция - 10 % , САЩ - 7 %, Великобритания - 6 % и т.н. Най-посещаваните градове в Италия с цел културно-познавателен туризъм са Венеция ,Верона, Флоренция и Рим. Италианския туризъм се характеризира със : водеща мотивация е рекреацията на море и планина , а на второ място културно-познавателния интерес ; разпределението между организирани и неорганизирани е 50 : 50 ; средния престой е 3,2 дни ; има ясно изразена сезонност - зимен /ноември - март / и летен / юни - септември / ; средния разход на 1 турист в Италия е около 1000 щ.дол. Перспективи : повишаване на професионализма в обучението на кадри с цел повишаване на съотношението "качество - цена на туристическия продукт" ; намаляване на прекомерната раздробеност на локалните и регионалните структури за управление на туризма - ефекта на бюрокрацията ; намаляване на ефекта на замърсяване на крайбрежните ивици ; борба срещу дребната престъпност.

Тунис , Египет, Мароко
Мотивите за посещение в трите страни са доста различни - Тунис / морски рекреативен туризъм,спортно-развлекателен туризъм/ , Египет / морски рекреативен туризъм, културно-познавателен туризъм, круизен туризъм / и Мароко / морски рекреативен туризъм,планински рекреативен туризъм/. Легловата база е най-добре развита в Мароко / 250 000 легла / Тунис / 210 000 легла / и най-слабо в Египет - 140 000 легла. Най-високи и неизгодни за туристите са цените в Мароко, докато в Тунис преобладавт цените All inclusive, а в Египет цените са доста разнообразни и се променят чест. Най- чести гости : в Мароко - Франция , Испания и Германия; Тунис - Германия , Франция и Италия ; Египет - Германия , Франция и Великобритания. По цел на посещение най-много туристи в Египет и Тунис са ваканционистите, докато в Мароко ваканционния туризъм е на второ място след културно-познавателния и спортния. Средния престо е в Египет и Тунис - 6 дни , а в Мароко - 5 дни.

Т е м а № 7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.