Маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг4. По отношение на демографските особености се наблюдава:
> Участието на жените в туристическите пътувания нараства с 4 % годишно, което се дължи както на увеличаването на преференциите за семеен туризъм или туризъм с деца, така и на нарастващата икономическа самостоятелност на жените;
> Увеличава се средната възраст на туристите - средно около 41 год. , което се дължи на демографския взрив и увеличаване продължителността на живота на планетата;
> Относително намалява делът на младежите на възраст от 15 до 19 години, главно поради застоялият начин на живот на тези младежи, които предпочитат компютърните занимания вместо пътувания на живо, а също така и на намаляващите финансови възможности на тези младежи в по-слабо развитите страни.
> Увеличава се делът на туристите от големите градове за сметка на тези от провинцията и селските райони.
4. По отношение на поляризация на интересите , т. е. промяната в потребителс- ката нагласа на туристите се наблюдава :
> От една страна относително намалява покупателната сила на все повече туристи от цял свят, поради неимоверното нарастване на техния брой в световен мащаб. В този смисъл цената на туристическия продукт става основен мотив за покупка От друга страна нараства броя на туристите, макар и значително по-малко на брой, които търсят висококачествени туристически услуги и за тях цената не е от голямо значение.
> Нараства и броят на туристите , които предявяват индивидуални интереси и търсят специфичен продукт.
> Поради по-ранното пенсиониране и въвеждането на 4 дневна работна седмица в някои страни потенциално нараства броя на хората, които търсят туристически услуги и стоки.
> "Поляризацията на интересите" се проявява и по отношение на механизмите за покупка на туристическия продукт..
- Променят се и механизмите за връзка между индивидуалния турист и фирмите, предлагащи туристически услуги и стоки. При наличието на Интернет комуникациите вече не е проблем директна връзка между тях

5. По отношение на пролиферацията / развитие чрез пъпкуване на фирмите / :
> По-големите фирми създават нови филиали и по този начин разширяват експанзията си на пазарите. Бритиш Еъруейс създаде Дойче Бритиш Еъруейс и по този начин се подбива пазарите на Луфтханза в Германия. Обратно Луфтханза се кооперира и излезе на английския пазар чрез английската фирма Бритиш Мидлендс.
> Пролиферацията позволява да се търсят нови пазарни ниши и да се намалят до известна степен разходите по експлоатацията, да се прилага по-ефективен маркетинг и управление.
> При използването на пролиферацията успешно в туризма нализат франчайзинга и лизинга.

Тема № 5

Видове туристически пазари : а / вътрешен и международен / по видове дейности/ ; б/ по видове услуги и стоки / целогодишен и сезонен / ; в/ пазари съобразно териториалния им обхват.

1. Необходимост от разграничаване и критерии за анализ на видовете туристически пазари .

Пазарните отношения не са абстрактни, а реални отношения между реални купувачи и продавачи. Това са отношения между реални субекти с различна икономическа мощ и потенциал, различни интереси и поведение при реализацията на тези интереси. Ето защо при разглеждането на всеки пазар е нужно да се формулират и съответните критерии за тяхното самостоятелно изследване. Всеки пазар може да бъде изследван по три основни критерия :
> Структура / морфология / на пазара. Тя се определя от броя и големината на участниците съответно от страна на търсенето и на предлагането. Най-често това става като се установи техния пазарен дял .
> Поведение на участниците - То зависи от структурата на пазара и отразява реакцията на продавачите и купувачите относно определянето и изменението на цените и количествата на предлаганите и търсените продукти .
> Пазарна форма - При точно определена структура и поведение на участниците се реализира и съответната пазарна форма. В теоретичен план тези пазарни форми се движат от "идеалния пазар" до неговата противоположност - " чистия монопол". Между тези две крайни пазарни форми има твърде варианти , които могат да се подредят в определена матрична схема.

2. Видове туристически пазари
> Национален / вътрешен / пазар - съвкупност от отношенията между туристическото предлагане и търсене , чийто субекти са от една и саща страна.На практика в света има толкова национални пазари, коркото страни съществуват. Мащабите и характеристиката на отделните национални пазари зависят от националните макро и микроикономически и други особености на отделната страна.
> Международен туристически пазар - съвкупност от отношения между производители и потребители на туристически стоки и услуги между субекти от различни страни. Мащабите на всеки отделен международен туристически пазар зависят от двустранните и многостранни взаимоотношения и договорености. В този смисъл има твърде голям брой международни туристически пазари на които могат да се постигнат най-разнообрази условия на покупко-продажба на туристически услуги и стоки.
> Емитивен туристически пазар - териториална обособеност, която формира повече потребности, които не могат да се задоволят в страната и в крайна сметка се оформя туристическо търсене в чужбина. Примери за емитивни пазари са пазарите на Великобритания, Германия,Япония, Русия , Канада.
> Рецептивен туристически пазар - териториална обособеност, която позволява задоволяване на чуждестранни туристически потребност и в крайна сметка формира туристическо предлагане към чужбина . Примери за рецептивни пазари са Франция, Испания, Турция, Италия, Тунис, Египет.
> Ваканционен туристически пазар - обхваща търсенето и предлагането на пътувания за развлечение и отмора. Обема му зависи от свободното време на хората / платени отпуски и училищни ваканции/. Туристическото търсене е силно еластично спрямо доходите на населението и цените на предлаганите услуги. В зависимост от мястото на реализация има ваканционен туризъм на море , на планина и др.
> Пазар на деловите пътувания - обхваща търсене и предлагане, коеито съпътства служебните пътувания / бизнес, политика, наука/..
> Пазар на третата възраст - Поради застаряването на населението в световен мащаб се увеличава делът на хората над 45 години и най-вече над 60 години.
> Пазар на транспортните услуги - въздушен, воден, железопътен, автомобилен, чартърен и линеен.
> Пазар на услуги по настаняване и пребиваване в средства за подслон - хотелиерски услуги, услуги в мотели и др.
> Пазар на ресторантьорски услуги
> Пазар на спортно-размлекателни услуги
> Пазар на посредническо-резервационни услуги
> Пазар на пътувания с обща цена
> Действителен туристически пазар - това е пазара на който реално се извършват покупко-продажби на туристически услуги и стоки
> Потенциален туристически пазар - това е пазар на който липсват едно или няколко условия за реални сделки и не се извършват реални сделки
> Целогодишен туристически пазар - пазар на който търсенето и предлагането е през цялата година и сделки се сключват постоянно
> Сезонен туристически пазар - това е пазара на който сделките се сключват през точно определени сезони на годината. Най-често това е свързано с природо-климатичните особености на даденото туристическо място.
> Микрорайонен - това е пазара на едно обособено населено място с неговата инфрастурктура , например Община Варна
> Районен - например на Област Варна
> Регионален - по стандартите на СОТ бивата : Африка,Америка, Европа,Източна Азия/Пасифик / , Среден Изток - данни за 2000 год. на СОТ
> Туристическа борса - Среща в определени дни от годината между заинтересувани участници на туристическите пазари - продавачи и купувачи с цел договаряне на бъдеши туристически пътувания в голям мащаб. Участници са : Изложители / професионали/ , Посетители / професионали / и Посетители / непрофесионали /. Професионалите обикновено са представители на : туроператори и пътнически агенции, хотелиерски предприятия, транспортни предприятия, тематично-развлекателни паркове/ Дисниленд/ , конгресни центрове, туристически организации, институционализирани компютеризирани системи за комуникации и резервации , издателски фирми, образователни институтции, производители на туристически съоръжеия, екипировка, стоки за потребление и др. Непрофесионалите са обикновено населението на страната, където се организират борсите. Борсите бива : според географско-териториалната представителност на участниците / международни, регионални, национални / ; според туристическите продукти / многпрофилни, специализирани/ ; според режима на достъпност / публичен, професионално-публични и професионални/. Най-големите туристически борси са в Европа - I T B - Берлин, B I T - Милано, FITOUR - Испания и World Travel Market - ЛондонСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.