Маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг


> Комунално-битови услуги ;
> Сувенири и други предмети за потребление в самия туристически обект или след приключване на туристическото пътуване.

Тези три групи заемат доста голям дял в обема на предлагането и често са съществените, основни мотиви за предприемане на туристическото пътуване. Ето защо те се обособяват като специфични услуги и са обект на изключително голямо разнообразие и интерес за туристите.

По-детайлния анализ на предлагането на туристически услуги и стоки на пазара може да формира още една класификация :
> Стоки, търсени в постоянното местожителство преди пътуването - специална екипировка, съоръжения, предмети на леката промишленост, тоалетни принадлежности и др. ;
> Стоки, обект на търсене в туристическото място - главно хранителни стоки и напитки, утилитарни предмети за ежедневна консумация и др. ;
> Стоки, търсени в туристическото място, но предназначени за потребление в постоянното местопребиваване - дрехи, домакински стоки и др. ;
> Сувенири със символи на туристическото място без голяма утилитарна полза.;
> Сувенири , които могат да имат и определена утилитарна полза.

Източници , формиращи представата за туристическото предлагане са тези, които туристическите предприятия използват в определени комбинации за да произведат и предложат на пазара даден туристически продукт, годен за реализация. Те се разделят условно на 2 вида : онези, които предприятията "изработват" сами и онези, които са предимно информация за вече произведения продукт.

Характерна особеност на туристическото предлагане е , че то в повечето случаи няма вещна форма, тъй като преобладават услугите/ на някои пазари до 80 %/. Поради липсата на конкретна вещна форма туристическото предлагане на пазара е под формата на информация за него

Много важна особеност на туристическото предлагане е слабата еластичност на неговите изменения в сътоветствие с измененията, които настъпват на туристическия паза - най вече промени в обема и структурана на туристическото търсене и цените на туристическите услуги и стоки. Като причини за тази слаба еластичност могат да се посочат :
> Производството и потреблението са често свързани по територия и време - например при изхранване на туристите.При изменения в обема и структурата на потреблението те не могат да бъдат преместени или доставени от друго място ;
> В по-голямата си част туристическите услуги или стоки не могат да бъдат складирани при свиване на потреблението и да бъдат предлагани по-късно на пазара ;
> Предприятията, произвеждащи стоки и услуги като предлагане са високо фондоемки / нужни са сериозни инвестиции за хотели, ресторанти, специализиран транспорт и др./, което забавя прозеса на инвестиции, поради относително дългия срок на откупуване ;
> Високо относително тегло на основните към оборотните средства. Туристическото предлагане се реализира на пазара от най-различни по мащаби и структура на стоките и услугите туристически предприятия, които имат различна степен на организация на туристическото предлагане. Те биват :
> Полиполна система - тя предполага участие на пазара на многобройни фирми, които не могат да поддържат достатъчна осведоменост за собствените си действия и действията на другите участници . Най-често това са фирми с неголям капитал или са резултат от създаването на семейни фирми с малък оборот. Много често те поддържат различни цени за равностойни стоки или услуги и поради това са слабо конкурентоспособни;
> Олигополна система - предполага участие на пазара на малко на брой, но мощни по икономически потенциал с голям оборот. Такива са например големите хотелиерски вериги, туристическите комплекси и др.
>

Между тези две форми на организация на туристическото предлагане постоянно се води борба за надмощие.

Друга особеност на туристическото предлагане е високата степен на специализация, произтичаща от многообразието на туристическия продукти непрекъснатото му разширяване. Днес много повече от преди се предлагат туристически услуги и стоки не само в балнеологичните курорти, плажовете и посещението на археологически забележителност. Днес туристите търсят екстремни изживявания, сафари туризъм,традициите, обичаите и бита на различните народи както и произведенията на изкуството, спорта, фитнес туризмът и кулинарията. В този смисъл разнообразието на търсените стоки и услуги довежда до оформяне на все по-специализирани туристически предприятия за най-разнообразното търсене.

Туристическото предлагане в днешно време се характеризира и нарастващо значение на концентрацията и монополизацията, които може да търсят в две посоки :
> Хоризонтална концентрация - тук се обединяват предприятия от един и същи сектор/ например хотелиери, ресторантьори,транспортьори/ , които запазват самостоятелността си , но се обединяват за определено време с цел елиминиране на конкуренцията . Такива са например сред : а/ туроператорите - Ертурс +Аспротравел+Сънкуест вакейшън ; б / туристическите агенции - Пикфордтравел+Хог Робинсън ; в / хотелиерството - най-добрия пример е Холидей Ин Уърлдуайд с 2260 хотела и 386 323 стаи. Други подобни примери в хотелиерството са Аккор, И Т Т Шератон, Хилтън хотелс , Хайят Интернейшънъл и др. ; г / ресторантьорството - примери са Макдоналдс, Пица хът и др.
> Вертикална концентрация - различни по характер фирми се обединяват за да продавач най-често продукти с обща цена.

Т е м а № 4
Характеристика на световния туристически пазар след 1980 година.

В международния туризъм в периода след 1980 година се наблюдава все по-често многофакторната зависимост между туристическото търсене и туристическото предлагане. Това от своя страна определя и все по-силно изразената динамика на туристическите пазари.

1. По отношение на мотивите за предприемане на туристическите пътувания :

> 68 % от всички пътувания са с цел ваканция ; 20 % за бизнес, с тенденция на увеличение ; 12 % с други мотиви, но с тенденция към намаляване ;
> водещи в структурата на посетените места са морските плажове- 32 %, следвани от градските центрове - 20 % ; маршрутизирани туристически места - 13% ; посещения на природни забележителност извън градовете - 9 % ; пътувания в планините през лятото - 7 % ; ски туризъм в планините през зимата - 6 % и посещения на ту истически места за летен спорт -3 % ;
> засилва се тенденцията

2. По отношение на разходите за туристически пътувания :
> Преобладава тенденцията към нарастване на общите разходи за пътуване - транспорт, храна, настаняване и др. инцидентни разходи ,като средната сума е около 1000 щ.долара, което при среден престой от 10 дни прави по 100 щ. Долара на ден.
> Разпределението на групите туристи, които правят средни разходи от по 100 дол. На ден по отделни туристически пазари е твърде различно. Пазарите в Източна Европа рядко надвишават реален разход на 1 турист от 40-60 долара на ден. Най-големи са разходите на Европейските туристи към далечните дестинации - Карибско море, Югоизточна Азия, но това е свързано с високата цена за транспорт.

3. По отношение на средния престой на 1 турист се установява , че :
> Има тенденция към намаляване на средния престой от 9,6 дни на 9,1 дни , което се дължи преди всичко на нарастване на броя на краткотрайните пътувания - до 1 седмица ;
> Отбелязва се удължаване на престоя при по-далечните дестинации, но като цяло техния брой намалява, поради относително големите разходи за транспорт.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.