Маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг


Туристическото търсене е предимно свързано с предоставянето на услуги - транспортни, хотелиерски, ресторантьорски, които заемат до 2/3 и даже до 4/5 от общата сума на направените разходи за туризъм.

Туристическото търсене се стреми повече не към задоволяване на неизбежните жизнени нужди като нощувки, хранене , а повече към специфичното предлагане на нестокови ценности - плаж, почивка, психическо и физическо разтоварване и т.н.

Търсенето е социално детерминирано, т.е. всеки индивид сам определя на основата на собствените си социални условия на живот онези елементи на даден туристически продукт, които представляват интерес за него.

В туристическото търсене има два основни компонента - естествените, физиологични потребности / настаняване в хотели, хранене в ресторант и т.н. / и специфичните потребности / политика, култура, религия, наука, изкуство, забавления /. Същевременно туристическото търсене може лесно да се замени с потребление в собствената страна или със стоки и услуги, които имат утилитарен характер, а не са туристически по своя характер. Тази субституция може да бъде :
> Вертикална - туристическото пътуване се замества с потребление от местен, локален характер - ново жилище, нова кола, ново обзавеждане на дома и т.н.
> Хоризонтална - собствен траспорт до туристическия обект, по-къс период на потребления, по-малък обем на потребление, ограничаване на развлеченията и т.н.

Заместването е често срещана характерна черта на туристическото търсене, поради което то често е непредвидимо или изисква доста широко разнообразие от стоки и услуги в туристическото предлагане, които обаче могат да останат нереализирани..

Друга характерна черта на туристическото търсене е неговата еластичност, която е следствие на вторичния характер на туристическата потребност.Измерва се с коефициента на еластичност и представлява реакцията на потребителите в зависимост от несъвпадението с очакванията на туристите. Най-често тази еластичност е свъэрзана с измененията в доходите на потенциалните туристи и цените на предлаганите туристически стоки и услуги, а не рядко и на двете.

Съществена особеност на туристическото търсене е че то се формира от териториално разпръснати и обособени индивиди. Потенциалните потребители се намират навсякъде по света и от тази гледна точка има теоретична възможност търсенето да се прояви и в най-отдалечените точки на земното кълбо. Индивидуалността на туристическото търсене се проявява и в свободата на избора на отделния турист къде да насочи своето потенциално търсене- дали към известни, добре познати дестинации или към нови непознати места

Следваща характерна особеност на туристическото търсене е неговата относителна неуправляемост. Много рядко явление е даден турист да избира все един и същи обект за посещение. Обикновенно той сменя дестинацията средно между 2 и 5 години..

Туристическото търсене обикновено е еднократно за една календарна година. Под 18 % са повторните пътувания. Това на практика затруднява предлагането, тъй като то трябва да е достатъчно убедително за да привлече рядкото еднократно туристическо търсене.

Следваща особеност на туристическото търсене е степента на задоволеност . В зависимост от степента на задоволяване на потреблението туристическото търсене бива :
> Задоволено - то се измерва количествено с обема на фактическите продажби, а в стойностно изражение чрез обема на реализирания оборот и стокооборо на дребно в туристическите обекти .
> Незадоволеното търсене е разлика между сумата парични средства, които населението е в състояние да отдели за туристически стоки и услуги и задоволеното търсене - ПС -ЗТ = НТ, където ПС е парични средства, а ЗТ е задоволеното търсене като сума от продадените стоки и услуги.

Туристическото търсене е нестабилно и рисково за туристическите предприятия и организации. За това свидетелства и т.нареченото "Дърво на селекцията" при избора на туристическо пътуване.

Към това "Дърво на селекцията", което регулира потенциалното туристическо търсене могат да се добавят : разполагаем бюджет / индивидуален или семеен / ; свободно време / годишни отпуски при работещите или лично време при пенсионерите / ; предпочитани атракции/ Дисниленд или Ниагара / или климат / умерен, субтропичен или тропичен / ; целеви пътувания / служебни или бизнес пътувания / и т.н.

Като основни фактори, които определят туристическото търсене могат да се посочат :
> Профила на туриста - възраст, образование, доход, поведение, натрупан опит и мотивация ;
> Привлекателност на пътуването - конкретна представа за услугите и улесненията ; доверие в туристическите посредници ; доверия в информационните източници ;
> Оценката за туристическите ресурси - качество, видове, атрактивност, достъпност, инфраструктура, политико-икономическа обстановко, облекчения за туристите ;
> Елементи на пътуването - разстояние, продължителност, предполагаем риск, цена, участници, очакван ефект;

Непредвидимостта от пълното изясняване на туристическото търсене налага неговото постоянно изучаване, стимулиране и прогнозиране.

Т е м а № 3
Същност и, съдържание и особености на туристическото предлагане

Задоволяването на потребността от туристически услуги и стоки е възможна само, когато е налице определен набор от тях , които да се предлагат.По своята същност то е стойностно-материален израз на съществуващите възможности за предоставяне на туристически услуги и стоки, насочени към задоволяване на на туристическото търсене.

Количествената оценка на предлагането обхваща целия обем от стоки и услуги, които могат да се реализират на пазара.Остойностяването на конкретните потребителни стойности, които могат да се реализират на пазара в определено количество. Туристическото предлагане не е предлагане въобще , а конкретно за всеки момент на пазара.То се определя преди всичко от размера и капацитетните възможности на специализираната материално-техническа база и инфраструктура, създадени с цел производство на онези стоки и услуги, предмет на туристическото търсене.

Качествената оценка на туристическото предлагане е в зависимост от създадените и непрекъснато променящи се на пазара отношения между производителите и потребителите. От една страна това са отношенията между основните, първични предприятия за производство на туристически услуги и стоки. От друга страна това са отношенията между първичните предприятия и техните представители на пазара - посредниците/ туроператори,туристически агенции и т.н. /. От трета страна това са отношенията между самите посредници. Качествената оценка е трудно да се измери във всеки един момент поради големия брой участници в предлаганете/ поне 3 групи / , налагащата се търговска тайна и липсата на достоверна информация за цени, срокове на плащане, отстъпки, размер на комисионни, премии и т.н.

Нужно е при качествената оценка на туристическото предлагане да се прави разлика между туристическо предлагане и туристически продукт, тъй като те често се представят като равнозначни, синоними. Под "туристически продукт" трябва да се разбира онази конкретна съвкупност от стоки и услуги, която задоволява определен вид туристическо търсене. От тази гледна точка например услугите и стоките, формиращи даден туристическия продукт могат да се класифицират като :
> Транспортни услуги;
> Услуги, свързани с предоставянето на нощувка и условия за хранене в даден туристически обект.

Тези две групи се приемат като основни услуги. Те осигуряват преместването и пребиваването на туристите, без да са цел на пътуването.
> Услуги за организиране развлеченията на туристите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.