Маркетинг в туризма


Категория на документа: МаркетингПоказатели за 4-те успеха на рекламната акция :
> Успех на контакта - брой на контактувалите към броя на адресатите ;
> Успех на впечатлението - брой на впечатлените към брой на адресатите ;
> Успех на запаметяването - брой на запаметилите към броя на адресатите ;
> Успех на подтикнатите към действие - брой на дестващите към броя на адресатите

Възможни са и някои приблизителни числени стойности като съотношение между :
> Реализирания оборот към разходите за реклама ;
> Допълнителния реализиран бруто доходо към разходите за реклама ;
> Допълнителната чиста печалба към разходите за реклама

Т е м а № 2 1
Връзки с обществеността / ВО / - същност и съдържание. По-важни различия от пропагандата и рекламата.

Определение : Комплексна дейност, която включва : производството, придвижването и управлението на конкретна социална и икономическа информация ; организацията по издаването на някои основни средства за масово въздействие ; договорните отношения ; личните контакти ; деловото гостоприемство ; отделни средства на индиректната публицистика с цел да се въздейства на отделни целеви групи или на цялото общество в една и повече страни по посока на създаването на авторитет и доверие и като цяло добро обществено мнение за дейността на дадена фирма.

Различия между Връзките с обществеността и пропагандата и рекламата :
> Рекламата и пропагандата е повече нагласена информация към собствените интереси на комуникатора, докато ВО имат за цел да постигнат разбирателство между комуникатора и обекта на неговото въздействие ;
> Рекламата и пропагандата са агитатори, които се стремят настойчиво да пренесат някаква идея до потребителя, докато ВО търсят диалога и взаимното разбирателство ;
> Пропагандата и рекламата не винаги казват истината, докато при ВО тя е задължителна ;
> Рекламата и пропагандата си поставят по-конкретни цели / увеличаване на продажбите, изместване на конкуренцията, разширяване на пазарния дял и т.н. , докато ВО преследват дългосрочни социални , а не толкова икономически цели по изграждане на позитивен "Имидж" / представа, образ/ ;
> Пропагандата и рекламата използват сложни комплексни проучвания за широк кръг въпроси, докато ВО се насочват към кратките анкети и сондажи ;
> Рекламата използва като свой предмет качеството и богатството на асортимента, качеството на продуктите, докато ВО има за предмет цялостната дейност на фирмата ;
> Рекламата си поставя голямата цел да спечели пазара монополно за фирмата, докато ВО си поставят голямата цел за се спечели общественото доверие и да се убеди обществеността, че фирмата е нужна и полезна за цябото общество ;
> ВО трябва да предшестват рекламата и пропагандата, т.е. те да се използват като фон за една мащабна рекламна акция ;
> ВО са обществено полезна дейност с по-широк обхват от този на рекламата и в този смисъл ВО имат по-важен управленски характер от рекламата.

Т е м а № 22
В О - организация и сценарий на пресконференция, коктейли, писане на пресинформация и провеждане на интервю.

Видове В О :

1. В зависимост от поставените цели биват : вътрешни - в рамките на фирмата с цел постигане на хармонични отношения и разбирателство между собствениците и работещите във фирмата ; външни - включва отношенията с партньорите и широките кръгове на обществеността ;
2. В зависимост от територията на която се прилагат биват : местни / локални / национални и международни ;
3. В зависимост от функционално-целевия си признак биват : лоялни / когато фирмата иска да покаже себе си от позитивната страна - процъвтяващо, авторитетно, стабилно развитие и перспективи - не се прекалява със суперлативите и не нарушават правилата на етикета с партньорите / ; нелоялни / провеждат с цел да се увреди на престижа на даден конкурент - използват се компромати, невярна информация за стоките или услугите на конкурента/ .
4. В зависимост от времетраенето на използваните средства и мероприятия биват : постоянни / при които не се прекъсва въздействието върху публиката - минималния срок е 5 години без да се променя посоката и целта на ВО / частични / фирмата не ползва целия спектър на средства на ВО , а само някои от тях при това за определено време - юбилейни тържества,годишнина от сключено споразумение и т.н. / ; ad hoc / за случая / - по повод на определени , редки събития и поводи, които не са планирани. Имат характера на напомняне, на събуждане на интереса за даден момент.
5. В зависимост от обхвата на получателите или обектите на въздействие биват : за цялата общественост ; за отделни групи или слоеве на обществеността или за отделни социални групи и подгрупи.

3. Функциониране на В О

В О имат комплексен характер. Те включват различни функции : управленски, организационни, социални, финансови.

= Входящата информация включва резултатите от проучването на общественото мнение, разкриване на неговото съдържание и значение, установяване на целесъобразни препоръки и предложения ;

= Стопанското предприятие изпълнява препоръките и предложенията на обществото. Зависи от : деловитостта на ръководството и гъвкавостта на неговата политика ; целите на стопанското предприятие ; качеството на взаимодействието между стопансктото предприятие и обществеността ; степента на стабилност на фирмата ; качеството на самите специалисти по ВО .

= Политиката и действията - на основата на входящата информация бързо да се адаптира производството и предлагането към изискванията на външната среда ;

= Изходящата информация - това е начина по който фирмата прави прозрачна своята политика към обществото. Целесъобразно е изходящата информация да се насочва към определени целеви групи ;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.