Маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг


Т е м а № 1
Туристически пазар - същност, съдържание и определения.

Пазар - място, където се срещат от една страна производители или търговци, а от друга страна - потребителите.Сега понятието пазар не е само свързано с физическото място на извършването на покупко-продажбата, а с търсенето и предлагането на всякакви стокови материални и нематериални ценности, вкл. и услуги.При това в този акт на покупко-продажба участват не само директни, но и много индиректни участници - посредници, консултанти, информационни агенции, бюра за технически анализ, транспорт и т.н.

Специфични особености на туристическия пазар :
> Туристическия пазар в частта си на покупко-продажба на стоки и услуги в повечето случаи съвпада с нормалния стоков пазар и пазара на услугите ;
> На туристическия пазар преобладават услугите, които имат невеществен характер, поради което туристите са тези , които се транспортират за да потребят тези услуги на мястото на предлагането ;
> На туристическия пазар има твърде много посредници и организатори, което оскъпява стоките и услугите и ги прави трудно реализуеми ;
> Предлагането на туристическия пазар включва природни, климатични, етнически и други ценности, които се явяват атрактивни елементи за много потребители .

Съвременното разбиране за същността на туристическия пазар се покрива в значителна степен с концепцията за маркетинга като пазарна политика, разглеждаща пазара като място за реализация на произведените стоки и услуги и едновременно с възможността да се проучват и променят изискванията на потребителите.

В този смисъл пазара на туристически стоки и услуги е далеч по-широко понятие , което включва :
> Дейността на производителите - производствена програма, научно-технически изследвания , капиталовложенията в създаването на материално-техническа база за туризъм, организация на подготовката и преквалификацията на работната сила с оглед на особеностите на туристическото потребление ;
> Дейността на продавачите на туристически услуги и стоки - непосредствените и посредническите туроператори и туристически агенти, организацията на информационните услуги, проучване на туристическото потребление и задоволеността на клиентите, категоризация на обектите в туризма с оглед на различната оценка за качеството на услугите от страна на потребителите ;
> Организация и оценка на рекламното въздействие върху потребителите с оглед на формиране на все по-активно туристическо търсене с адекватно туристическо предлагане ;
> Разработване и непрекъснато актуализиране на ценовата политика и механизмите за разплащане както между продавачите и купувачите, така и между посредниците и другите участници на пазара

В заключение туристическия пазар може да се определи като : Съвкупност от относително постоянни и устойчиви връзки между производители и потребители на туристически стоки и услуги, които се реализират директно и индиректно при относително голям брой участници с отчитане на индивидуалните особености на потребителите и все по-нарастващо разообразно туристическо предлагане.

Туристическия пазар има следните основни особености :

1. Задоволяване на лични потребности на многобройни участници, което води до обособяване на индвидуалния подход при формиране на предлагането и непрекъснато отчитане на промените в търсенето.
2. Туристическия пазар се отличава с отсъствието на големи стокови маси и преобладаването на нематериалните ценности.
3. На туристическия пазар се движат потребителите , а не продавачите или стоките.
4. Консумирането на туристическия пазар не води до намаляване на източниците на предлагането в процеса на потребление, а напротив това става при тяхното запазване и разширяване - слънце, море, планина, културен паметник и т.н. В този смисъл туристическия пазар е много добре ресурсно осигурен и има по-големи потенциални възможности от класическата стокова размяна.
5. На туристическия пазар преобладават като предлагане туристически услуги - транспортни, информационни, хотелиерски,посреднически и т.н.
6. От групата на стоките на туристическия пазар преобладавт сувенирните стоки, които могат да имат културно, познавателно и информационно значение. Разнообразието на тези сувенирни стоки е много голямо и постоянно се променя като вид, асортимент и обем на предлагане. Важно значение имат сувенирите по случай определени дати/ годишнини от исторически събития /, мероприятия/ международни форуми или инициативи / или събития / културни, спортни /.

Т е м а № 2
Същност, съдържание и особености на туристическото търсене.

Търсене - това е формата в която се проявява платежоспособната потребност на населението от стоки и услуги. Макар търсенето да е форма на проявление на личните или колективните потребности между тях няма адекватност.Търсенето реално отразява онази част от потребителите, които могат в даден момент да превърнат своите парични средства в стоки или услуги. Търсенето се реализира при две основни условия :
> Достатъчно парични средства за покупка на стоки или услуги в даден момент;
> Наличие на достатъчни по обем и видове стоки и услуги, които да се предлагат срещу съответните парични средства.

Потребност - това е подбуда, способност, желание на иднивидите за потребление.В рамките на обществото потребността зависи най-много от производството на нужни стоки или услуги. Част от този общ процес е и туристическото търсене. То е едновременно наличие на потребност и едновременно съществуващите производствени мощности за съответното задоволяване на тези потребности.

Потребността от туризъм е свързана с :
> Желание за укрепване на здравето на хората ;
> Културни интереси - получаване на конкретни индивидуални познания за чужди страни и култури ;
> Необходимост от разширяване на социалните контакти на отделните човешки индивиди ;
> Желание за повишаване на образованието и професионалното усъвършенстване.

Потребността от туризъм съчетава едновременно необходимостта от напускане на постояннното местопребиваване с разнообразни потребности в друг туристически обект в чужбина като : запознаване с непознати и интересни места , традиции и обичаи ; посещения на знаменити музеи, атракционни места или национални паркове ; разглеждане на световни архитектурни забележителности ; посещения с цел подобряване на здравето - балнеологични процедури, съчетаване на море и планина и т.н.

Задоволяването на туристическата потребност се постига чрез физическо преместване на туриста и временно пребиваване в чужбина. Все пак конкретното задоволяване на потребността е в пряка зависимост от предлагания на туриста набор от съответни услуги и стоки, които да съвпаднат с нуждите на туриста.Едва при съвпадение на тези две части на пазара е реализирано потребление.

Определение : Туристическото търсене е форма на проявление на масовата платежоспособна потребност от такива стоки и услуги, които осигуряват пътуването и временното пребиваване на хората извън постоянното им местопребиваване с цел задоволяване на нуждите от развлечение, културни и професионални интереси или на специфични социални контакти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.