Маркетинг - лекции


Категория на документа: Маркетинг


2/ добрият дизайн увеличава полезността на продукта
3/ показва естественото предназначение на продукта
4/ не е натрапчив
5/ присъства във всички детайли
6/ е екологично съобразен
7/ минималният дизайн (да не е претрупан)

Заедно с дизайнерското оформление значение има и опаковката - трябва да се избере и оформи, така че купувачите да могат да разберат какво е съдържанието и. Опаковката бива транспортна и потребителска.
Транспортна опаковка - предпазва продукта от нараняване при транспортиране, товаро-разтоварителна дейност, съхранение. Съобразена е с вида и условията на транспорта, може да е за еднократна и многократна употреба.
Потребителска опаковка - освен предпазните функции има и информационна функция, също и рекламна функция - отличава изделието от другите изделия. Това се постига за сметка на формата, дизайна, избрания цвят.

ДИСТРИБУЦИЯ И ДИСТРИБУТОРСКИ КАНАЛИ

Създаването на приемливи продукти е необходимо условие за успешно пазарно присъствие. Само по себе си това е недостатъчно, ако продуктът не се достави по време и място, където ще бъде купен.

Дейността, чрез която се извършва движението на продуктите към потребителите, се нарича дистрибуция.
Звената, през които преминават продуктите от производителите до купувачите, се наричат канали за дистрибуция.

Повечето от каналите включват посредници, които биват 2 вида: едните, които придобиват собственост върху продуктите, препродават ги извличайки изгода за себе си (търговците на едро и дребно). Съществуват и т.нар. функционални посредници, които не придобиват собственост върху продуктите, а ускоряват размяната между различните участници в дистрибуторските канали. Най-често срещаните посредници са търговските агенти. Те не придобиват собственост, а сключват сделки.

Съществуват следните видове канали:

1/ Канал на нулево равнище - тук е налице директна връзка между производител и потребител. Този канал е характерен за продукти, получени от дребни производители - земеделци, бижутери, др. Такъв канал се прилага и от стопанските организации, които се стремят да запазят контрол на продукта в етапа на продажбата му. Предимството е липсата на търговска отстъпка (няма посредници).

2/ Канал с 1 посредник - схемата тук е производител -> търговец на дребно -> потребител. Това е канал, по който се продават много видове стоки.

3/ Канал с 2-ма посредника - тук между производителя и търговеца на дребно стои търговецът на едро (схемата е производител -> търговец на едро -> търговец на дребно -> потребител).

4/ Обратни канали за дистрибуция - само за някои видове продукти - употребени продукти, но запазват някои от потребителските характеристики, което ги прави годни за рециклиране (напр. стъклен амбалаж; когато продуктите са дефектни - както се получи при Toyota).

Изборът на канал за дистрибуция зависи от обхвата на пазара, издръжката на дистрибуцията, възможностите за контрол върху продукта, ако фирмата държи на това.

ЦЕНАТА В МАРКЕТИНГОВИЯ СМИСЪЛ

Всяка цена съдържа 2 структурни елемента - себестойност (която съдържа 2 елемента: материални разходи - амортизации и разходи за труд), т.е. производствените разходи и печалба.

Себестойността е понятие, конкретно за всеки отделен продукт. Ценовата политика играе важна роля в маркетинг инструментариума (това понятие включва неща, които могат да се променят - продукт, цена, дистрибуция, система за стимулиране - нарича се "4-те Р"). Така е защото цените са единственият елемент от маркетинг инструментариума, който не е свързан с разходи, а носи приходи. При равни други условия цената е единственото нещо, което може да окаже влияние върху обема на продажбите.

Характерно за цената е, че тя може бързо да се промени като отговор на промените в пазарната конюнктура или като отговор на действията на конкурентите. Недостатъкът е, че конкурентите могат да ползват цената по аналогичен начин. Определянето на цената е особено важно при създаването на нов продукт, чрез който се формира потребност на пазара. Определянето на висока цена съдържа определен риск. При това условие фирмата ще получи висок доход от единица изделие, но може да не достигне голям обем продажби. Ниската цена пък означава голям обем продажби, но нисък приход от единица изделие.

Въпросът е коя е разумната цена, която запазва тънкото равновесие между нарастване обема на продажбите от една страна и максимално възможната печалба от единица изделие от друга страна. Преди да се формира цената всяка фирма трябва да систематизира и подреди по важност целите, които преследва чрез съответните продукти и цената им. Такива цели могат да бъдат:

1/ максимизиране на печалбата - такава цел е характерна за фирми, които се стремят към бърза възвръщаемост, които работят на пазар с потенциал и за които текущите резултати са по-важни от дългосрочните цели на фирмата

2/ оцеляване на фирмата - характерна за отрасли с висока степен на конкуренция и слабо търсене. При това условие фирмите се ориентират към ниски цени и минимална печалба. За тях оцеляването е по-важно от печалбата (дребния бизнес)

3/ завоюване на лидерство - в случая фирмата може да предложи ниска цена, за да изтласка конкурентите, впоследствие да компенсира загубите си чрез повишаване на цената. Характерно е за пазари с висока степен на концентрация

4/ постигане на пазарен дял - предимството на тази цел е, че фирмата може да контролира пазарните процеси. Освен това пазарният дял е количествено измерим. По-голям пазарен дял при равни други условия => по-големи приходи

5/ запазване на статуквото - прилага се, когато дадена организация е удовлетворена от размера на печалбата и пазарния си дял. Затова поддържат стабилни цени, което подобрява обществения им престиж. Наред с това такива цени обезкуражават конкурентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.