Маркетинг - лекции


Категория на документа: Маркетинг
МАРКЕТИНГ

(Лекции)

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

Разработките на Маркетинга са осъществени най-напред в САЩ, защото в този период главното препятствие за развитието на фирмите се премества от сферата на производството в сферата на реализацията. Появява се хроничният проблем на свръхпроизводството. Това е причината експерти да предлагат премахването на търговията на едро, защото според тях тя е пречката производителите да наблюдават непосредствено поведението на потребителите. Търговията на едро като посредник чувствително оскъпява продуктите, защото начислява върху себе си всички свои разходи и печалбата си. Тази идея среща контратеза кой ще изпълнява функциите на посредниците (напр. кой ще изготвя асортимент?).

Маркетингът се оформя от американизма (да превърнем продукта в стока - to market the product). Дълго време Маркетингът се свежда преимуществено до организиране продажбената дейност на фирмата. Маркетингът не е нищо друго освен нов термин за изразяване дейността на фирмите в сферата на продажбите. Такова определение дава институтът Хамилтън. Според съвременните разбирания продажбите не са най-важният елемент от Маркетинга. Те са само част от структурата на маркетинговата дейност.

Продажбите ще се осъществяват лесно, ако:
а) фирмите добре познават търсенето на пазара и промените в него;
б) създават желания от купувачите продукт, като или усъвършенстват досегашните си продукти,

или създават нови продукти като отговор на потребителските предпочитания;
в) формират приемлива цена за пазара, на който работи съответната фирма. За тази цел се

пресмятат разходите за усъвършенстване на продукта или създаването на друг. Прави се

съпоставка с цените на други конкурентни продукти или продукти - заместители;
г) да доставят продукта по време и място, където той е търсен и желан;
д) ако се предприемат действия, чрез които се създава интерес и предпочитателно отношение към

продукта на фирмата за сметка на конкурентните продукти.

Израз на такова виждане за Маркетинга е официално приетото определение от Британския институт по маркетинг: Маркетингът се дефинира като набор от действия, чрез които фирмите изучават потребителското търсене и предприемат конкретни действия за приспособяване на дейността си към изискванията и промените в пазара и по-широк план и средата.
В обхвата на маркетинговата дейност се включват още действия по формиране на търсене, когато продуктът е съвършено нов или качествено различен от предходните. Особеното внимание, което се отделя на маркетинга, се дължи на това, че чрез тази си дейност фирмите се приспособяват към постоянно променящите се условия на пазара, взимат решения да се разширяват, ограничават или спират производството на дадени продукти, да променят структурата му, както и цените, каналите за дистрибуция и системата за стимулиране на продажбите.

4 групи продукти: - търсени и перспективни продукти
* търсени и неперспективни продукти
* нетърсени и перспективни продукти
* нетърсени и неперспективни продукти

Това, че Маркетингът е насочен в максимална степен към потребителите и техните изисквания, не означава, че тази дейност има характер на филантропия. Вниманието, отделяно на маркетинга, произтича от това, че чрез тази дейност фирмите осъществяват ефективно пазарно присъствие и генерират приходи - това е целта на всеки стопански субект.

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Маркетинговите проучвания се определят като дейност, чрез която се събира и анализира информация с оглед да се разкрият специфичните пазарни условия, в които може да се окаже дадена организация. Тези проучвания позволяват да се приемат решения за възникнали проблеми или фирмите да се възползват от съществуващи възможности.

Обект на маркетинговите проучвания са факторите, които могат да влияят в една или друга степен върху пазарния успех на организацията. Характерно за тези проучвания е, че те са комплексни по характер и обхващат всички страни, чрез които се формира стратегията на фирмата за нейното пазарно присъствие, като се започне от проучването на пазара преди появата на продукта до реализацията му ( в това число и следпродажбените реакции на купувачите).

Принципите, върху които се извършва маркетинговото проучване, са сходни с тези, при които се правят проучвания чрез извадки. Оценка се прави чрез малки проби от голямата съвкупност. Смята се, че резултатите от проучванията не трябва да се абсолютизират, защото те показват по-скоро тенденция отколкото точно премерени факти. Причината е, че при маркетинговите проучвания се дават и неточни отговори. Това не обезценява необходимостта от тях.

Всяко маркетингово проучване преминава през етапите:

1-ви етап: Идентифициране на проблема.
Това е важен етап, защото добре формулираният въпрос улеснява решението. От особена важност е да не се допусне общо формулиране на въпроса или тясното му дефиниране. Това може да доведе до събиране на значителен обем информация, част от която ще бъде ненужна или до събиране на недостатъчна информация, което ще се отрази върху резултатите от проучването.
Като правило: Целта на маркетинговите проучвания произтича или от възникналите проблеми във фирмата, или от целите, които тя се стреми да постигне. Маркетинговите проучвания могат да дадат отговор на широк кръг проблеми.
Обичайните направления, към които те се насочват, са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.