Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг


2) връзките между тези възли, които възникват по повод бизнес-взаимодействието между участниците във възлите

Бизнес-мрежите отразяват най-новите тенденции в развитието на икономическите субекти.
Бизнес-мрежите са продукт преди всичко от развитието на информационните технологии, навлизащи във външно междуотраслово ръзвитие. В бизнес-мрежите от съществено значение е количеството на връзките при размяна или транзакции на стоки, услуги, информация, финансови средства, често наричана "критична маса" на мрежата. Затова всяка бизнес-мрежа се разработва, проектира и внедрява предимно на вида количеството и качеството на връзките..... Разработва се портфейл от връзки, който се разработва от централния икономически субект и определя инвестиционния пакет за развитие. Той включва веществени елементи (ресурси) и невеществени (време, социална енергия, символика, ноу-хау и др.)

Цялостната съвкупност от връзки в мрежта трябва да отговаря на определени международни и глобални сегменти, осигуряващи конкурентно предимство и съответен бизнес-потенциал на мрежта. Ключово значение има и пакета от партньори между които конкуренцията е силно изявена и често по-силните конкуренти в мрежата я напускат и образуват нови конкурентни мрежи. Обикновенно живота на мрежта е максимално 6 до 8 години.

Най-често в зависимост от взаимодействието на икономическите субекти различаваме формални и неформални, централизирани и децентрализирани бизнес-мрежи, отворени и затворени (изолирани) и високопревилегировани мрежи.

Елементи: (особенности)
1) поведение на икономическите субекти във и извън мрежата, предопределено от броя и вида на договорите между тях;
2) срокове на договорите и транзакцията на ресурсите, включени в процеса на размяна между тях;
3) от типа и вида на връзките и взаимоотношенията между субектите, които те поддържат по между си;
4) условията и работата на мениджърите в мрежта насочени към взаимни връзки и взаимоотношения със трети страни (т.е. извън мрежата)

Значимостта на тези особености се засилва или заслабва въз основа на обема, вида и обхвата на трансферни връзки. По този начин могат да се формират различни релации при трансфер в мрежата.

Бизнес мрежата днес застъпва всички потоци и процеси необходими за един бизнес. Но независимо от това, бизнес мрежите, които са с основен фокус на националните и международни глобални пазари се специализират в:
1) мрежи ................ - икономически субекти характерни с висока отгвореност на връзки извън операции на обмен на иновации на технологии главно чрез сделки за трансфер на технологии, маркетингови сделки. Икономическите субекти са от типа главно на олигополи.
2) Мрежи с трансферни операции ...........
3) Мрежи с авангардни технологии ..............
4) Мрежи съставени от еденични гиганти и фирми с високо производствена пласментна групировка и множество средни и малки фирми, чиято дейност се ръководи и направлява. Малките фирми тук са поддоставчици на големите и между тях съществува голяма конкуренция относно поръчки и др.
5) Информационни бизнес мрежи - тук се включват следните структури: маркетингови изследователски фирми; фирми специализирани за управленски консултации; специализирани фирми за софтуеър и хардуеър; фирми за менаджерско обучение; различни видове медии; стандартизирани институции по страни и по пазари; професионални асоциации и гилдии.

Организационните форми в които се осъществява бизнес мрежата са разнообразни, но основно се разграничават три вида, които едновременно и паралелно могат да функционират както следва:

Първо на най-високо равнище се формират държавни бизнес мрежи в отношенията държава - държавно пространство. Тази биснес мрежа има двуяка роля - 1во формира ролята на .............. и 2ро съставя икономическата бизнес среда.
..........

Бизнес мрежите се профилират в две основни направления:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.