Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг


2/ пазар-фирма - данни за конкурентност на фирмата и поведението й по продукти по пазари;

3/ пазар-продут - всички данни касаещи продажбите на фирмата и печалбите от тях.

3тата БД е аналитична БД. Тя съдържа информация относно процесите, ресурсите, процедурите за събиране и обработване на данни от външни източници за информация. Тази БД най-често се включва в МИС за точен Мгов доклад, в който се включват следните данни:
- избор на необходимата информация за анализ
- фактори влияещи ............
- ключови тенденции в протичащите процеси.

Тук се използва и банка от знания (правила), свързани с осигуряване на статистико-математическите модели. Банката от данни и банката от знания формират определена бизнес картина, съдържаща анализ за използваните канали на реализация, географско-потребителски анализи, анализ на рекламните разходи по вид клиенти и канали и др, като се формират определени информационни субсиситеми. Такива най-често са потребителска субсистема, потенциално потребителска. Те генерират информация относно изменения които трябва да настъпят в предлаганите продукти и във всички съпътстващи ги процеси.

Мулти субсистема, в която ............. + БД се извършва избор на стратегически решения по зададени фирмени цели.

Информация за взимане на решения - в тази БД на МИС се събират данни за стимулиране и оптимизиране на маркетинговия микс.

симулацията - пазарен дял / реклама

Най-често в тази БД се решават следните проблеми: какъв е вида на фирмата; какви потребители тя трябва да удоволетворява; дава отговор на въпроса дали е успешен бизнеса на фирмата. Тук се търсят симулации относно брой на рекламации, повторни покупки, продажби и др. Дава се отговар на въпроса подходящи ли са фирмените цели на фирмата. Дават се решения като напр. какви са пазарните цели съобразно собствеността, данни относно целите на фирмата, целите на борда, социалните цели и т.н.

Най-често се използват БД относно брой на клиентите.

Ключово решение е решението за възможностите на конкуренцията на даден пазар, данни относно производствените мощности, разходи за преквалификация, равнище на мениджърско и Мгово ноухау. Дават се и решения относно очакваните изменения, които ще настъпят и тяхното въздействие върху разходите и приходите на фирмата.

Маркетингов одитинг - включват се следните направления на информационни полета:

1/ данни за осигурената връзка между пазарен дял, обем продажби, печалби и възвращаемост на инвестициите. Анализа на тези данни контролира дали продажбите са в съответствие с ...............

2/ включва данни за стокооборота общо за едно лице във фирмата, гаранции и разходи за сервиз, транспорт, месечен запас на един дилър, разходи за продажби на един ден, рекламни разходи за еденица продажби, продажбите като процент от пазарните дялове. Обръщаемост

3/ мониторинг на маркетинговия план на фирмата съобразно всички предходни показатели.

............................................
............................ ..............

..

3. ..

4. Интерпретация на анализа, съставяне на маркетингов доклад, техническа подготовка за представяне на доклада.

Тези четери основни фази на Мговото изследване се изпълняват в зависимост от възприетите изследователски стратегии. Тези стратегии служат за представяне дизайна на тези стратегии. Прилагат се следните три Мгови стратегии (най-често):

1/ формулативна стратегия - прилага се в бизнес ситуации при липса на информация относно Мгови проблеми, които са предмет на изследване. Включените в стратегиите методи са предимно качествени, т.к. Мговия изследовател неразполага с ясна предварителна представа за изследваната фирма.

2/ дискриптивна стратегия - използва се най-често. Целта й е да изгради точна снимка на определена сфера от пазарната среда, поведението на фирмите, конкурентите и т.н. Чрез методите тук се регистрират два или три основни признака, имащи повече функционален, а не причинно-следствен характер в бизнеса.

3/ експериментална стратегия - тя се прилага, когато е необходимо да се провери как едно или няколко променливи влияят върху поведението на други променливи. Изследването тук показва само че има връзка между променливите, без те да са изследвани: не се отчита тенденция.

Тези три стратегии в Мговите изследвания не са строго дефинирани и могат да се взаимодопълват.

Методи за събиране на Мгови данни: (два основни вида)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.