Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг1 2 3

3. Характеристики на пазара.
1) поглъщаемост на пазара
2) пазарно покритие
3) капацитет
4) наситеност на пазара
5) потребителска структурираност на пазара
6) отраслова структура, в т.ч. % отношение на отрасли с висока технология (хайтек)
7) размер на фирмите и тяхната пазарна сила
8) поведение на фирмата спрямо пазара:

Тема:

Същност на марк.информ.системи (МИС)

МИС по своята същност са мощни компютърни информационни блокове от знания, данни, предназначени за непрекъснато обработване на адекватна информация.

При осигуряването на този процес всяка фирма разработва .........МИС е динамична съвкупност от процедури, мерки и техники, подобряващи менаджерското ноухау в сферата на ...... Всяка МИС изисква наличието на следните условия :
1. Избор на цели на МИС съобразно предназначението на тази система да подпомага бизнес решението.
2. Оценка и избор на .....
3. Избор на базов подход при структуриране на МИС (най-често или вертикален или хоризонтален по фази на вземане на бизнес решения и рисковете в тях).
4. Наличие на съвместима по между си софтуеърна и хардуеърна ......

Основни трудности на МИС са свързани с трудности при ранното определяне и ............ на необходимия по обем, тип форма на информацията. От друга страна .............. Тези две основни проблемни страни са резултат не толкова от техническото изпълнение, колкото от технологията .................

МИС трябва да удоволетворяват точно определени ............ Всяка МИС съдържа следните основни информационни потоци по йерархия на уравление:

1) на стратегическо равнище и състава на пок/лите тук трябва да осигурим решение .........

2) процеси относно ресурсна достъпност на информацията, наличности на ресурси (материални, трудови, финансови)

3) информации за захранване информационните процеси във фирмата

4) информационни потоци - електронизация и компютъризация на автоматични производствени процеси.

Тези четери нива създават съответните подсистеми:
- стратегическо планиране и мениджмънт
- маркетингови информационни модули
- транзакция

Тези подсистеми определят равнището на контролираност и формализиране на резултатите, както и структурата на маркетинговите решения.
Съвремените МИС използват тези подсистеми .......... информация от първични и вторични източници. Обработването на информацията в тях е насочена към конюктурата, състоянието и развитието на пазарите. Отчита се състоянието и тенденцията в продуктите и продуктите заместители за да може да се избере ефективното конкурентно предимство и нейното конкурентно развитие. Въз основа на тези Мгови изследвания се формират следните бази от данни (БД):

1ва - съдържа т.нар. интраинформация, в която се съдържат данни относно основните компоненти на фирмата като логистика, финанси, счетоводство и т.н., като тези БД обезателно са подчинени на процеса на технологичната обработка.

2рата БД е относно външна информация - ентраинформация. Тук влизат всички данни от анализ на макромаркетинговата среда и анализ по пазарни сегменти в следната последователност:

1/ пазар-страна - основните данни са за инвестиционният климат;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.