Лекции по маркетингови изседвания


Категория на документа: Маркетинг4. Печатни рекламни материали на конкурентните фирми

5. Каталози

6. Доставчици на конкурентите (бивши и настоящи)

7. Бивши кадри на конкурентите

8. Понякога се използва информация от настоящи и бивши консултанти на конкурентите.
Проучване на цените. Тези изследвания, без които съвременните фирми не могат да постигнат ефикасно ценообразуване, обикновено включват следните показатели.

- Проучване на цените на сходни и аналогични продукти на конкурентните фирми

- Непрекъснато проучване на покупателните възможности на настоящи и потенциални клиенти

- Проучване на международните и световни тенденции в равнището на цените

- Проучване на психологическата нагласа на потребителите отностно цените на продуктите

- Проучване относно средната норма на печала в отрасъла (на национално и на международно ниво).

Проучване на имиджа на марката (brand image) при тези изследвания фирмата установява какъв е утвърдения имидж в съзнанието на потребителя. Имиджът на всяка марка е комплексен феномен и се формира от два компонента. Профилът на типичния потребител. Възприемането на характеристиките на продукта за тази марка от страна на пазара.

Изследвания на рекламата. Изследванията свързани с рекламата са доста сложни изследвания и изискват висока квалификация на тези, които ги провеждат, като те могат да бъдат или част от комплексно изследване на комуникационната политика на фирмата или отделно изследване свързано само с рекламата или само с аудиторията.

1. Проучване на съдържанието на рекламата. Това са необходими проучвания тъй като се използват за тестване на дизайна и текста на рекламата. Биват 2 вида предварителни и последващи тестове (копи тестове).

2. Проучване на медиите аудиториите на ТВ, радио и печатни медии(people metrial) - в България тези проучвания се провеждат от TV PlANS-TNS, които изготвят и рейтингите. И в България от доста години се провеждат проучвания на читателската аудитория но в САЩ и Великобритания тези изследвания са от 50 години. Във Великобритания например от 1968 г. се провежда голямо представително изследване с извадка 28 500 души пълнолетни граждани на основата на което се прави рейтинга всеки месец на вестници и списания.
Двумерно разпределение представлява разпределение на изследваната извадка по два признака едновременно. И по тази причина в плана за електронна обработка на данните трябва да бъдат вписани всички необходими комбинации от двойки признаци за обработка.
Изследване на зависимости от корелационен тип. Метод за изследване на връзки от корелационен тип. Корелационният анализ е един от най използваните методи за изследване на връзки от корелационен тип и той и регресионният анализ могат да се използват само при интервални промени. Силата на корелационната връзка се установява чрез величината на корелационните коефициенти. Виж въпроса за хипотезите там ги има тия интервали...
Регресионен анализ също е анализ за изследване на корелационни зависимости. Но при него имаме една резултативна величина У и се измерва влиянието на няколко независими променливи (фактори). Силата на корелационната връзка се измерва чрез големината на регресионните коефициенти - БЕТА. Ако стойността на коефициента е отрицателна значи независимата величина и резултативната се променят в различна посока.
Изчисляване на средни величини само при чисто количествени величини.
Финансов план на маркетинговото изследване:

- Разходи при подготвителният етап: разходи за вторична информация, по темата на изследването.

- Разходи за труд при разработване на програмата на изследването. Разработване на анкетната карта, или на въпросника за интервю.

- Разходи за инструкцията

- Разходи за печат на материалите, за копиране на инструкциите и др.

- Разходи свързани с пилотното изследване. И труд за анкетиране - труд на анкетьорите.

- Разходи за полевото изследване - разходи за супервайзори, командировъчни разходи

- Разходи за етапа на обработка на данните - плащаме труда на тези които обработват данните.

- Разходи за разработване на доклада. За напечатване на доклада подготвяне на презентациите и др.
Това са предвидимите разходи, но винаги се включва и няколко процента непредвидими разходи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетингови изседвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.