Лекции по маркетингови изседвания


Категория на документа: Маркетинг


Тема 1: Същност на маркетинговите изследвания. Определения. Авторски и институционални. Приложения и функции.
British Institure of Management
Обективно набиране записване и анализиране на всички факти относно проблеми касаещи разпределението (дистрибуцията) и продажба на стоки и услуги от производителя до потребителя.
ESOMAR: европейско общество за проучване на общественото мнение и МИ - маркетонговите проучвания. Идентифициране и дефиниране на маркетинговите възможности и проблеми: генериране осъвършенстване и др.
Авторски определения за МИ
Парасураман: маркетинг - проучването е комплекс от техники и принципи за систематично набиране натрупване анализиране и интерпретиране на данни които са за нуждите на мениджърите взимащи решения свързани с маркетинга на стоки услуги и идеи.
Ф. Котлър: Систематично анализиране на проблемите набиране на факти и данни за целите на подобрено вземане на решения и контрола в маркетинга на стоки и услуги.
М. Бейкър: маркетинговото изследване е клон на социалната наука, който използва научни методи за подбор на информация относно всички фактори, касаещи маркетинга на стоки и услуги.
Приложение. Контрол и оценка.
МИ имат проложение на всички етапи от разработване на маркетинговите стратегии на фирмата от етапа на анализ на микросредата през етапа на сегментиране на пазара взимане на решения за позиционирана стратегия. Разработване на маркетинг - микс комплекса до етапа на оценка на прилагането на маркетинговите решения.
Цели на маркетинговите проучвания: описване на маркетинговите явления и обясненията на маркетинговите явления.
- Прогнозиране на маркетинговите тенденции

- Предписване на маркетингови действия и интегриране на маркетингови усилия.

- Оценяване на минали маркетингови действия.
ФУНКЦИИ НА МИ

- Осигуряване на достоверна точна и надеждна информация по проблемите които са предмет на проучването.

- Намаляване на областите на неяснота.

- Несигурност заобикаляща бизнес решението и с това подпомагане вземането на решение.
Маркетинговите решения биват 3 вида:
- Поставяне на маркетингови цели
- Разработване и прилагане на маркетингови стратегии и програми
- Оценка на ефективността на маркетинговите планове стратегии и програми.
Извод: на МИ трябва да се гледа като форма на пролжни изследвания които използват научно изследователски методи но имат преди всичко практико приложни цели.

Историческо развитие на маркетинговите изследвания. Еволюция на методите субекти на МИ
Причини за развитието на маркетинговите изследвания.
Маркетинговите изследвания имат интердисциплинарен характер (обединяват знанията на много науки) изискват знания по икономика социология, статистика и др.

- От една страна МИ добиват развитие акто средство за компенсиране на изчезналата пряка връзка между бизнеса и неговите клиенти поради разрастване на пазарите.

- От друга страна изострянето на конкуренцията довежда до голямо увеличаване...
Първо пазарно проучване - САЙРЪС МАККОРМИК откривателя на механичната вършачка 80-те години на 1ти век
През 1911г. назначен е първият мениджър на комерсиалния изследователски отдел в голяма издателска къща
През 1910 год. Публикувана е първата книга за маркетингови комерсиални изследвания.
ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДИТЕ НА МИ И ИЗВАДКИТЕ ПЕРИОД МЕТОДИ
- 1910 - 1920 год
Анализ на официални статистически данни преки наблюдения елементарни анкети.
1920 1930 год
Конструиране на първите въпросници за полеви изследвания.
1940 1950 сличайни извадки. Регресиран анализ
Задълбочени статистически проучвания. Панелни изследвания.
1950 1960 изследване на мотивацията: множествен регресивен анализ, експерименти.
1960 1970год. Инструменти за измерване на нагласите и отношението към продукта - скалиране. Семантичен диферентен и фактурен анализ.
Субекти на маркетинговите изследвания:
Съществуват четири основни субекти на маркетинговите изследвания:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетингови изседвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.