Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България


Категория на документа: Маркетинг6.Ограничения на изследването

Обхвата на нашето изследване е в рамките на град Варна.То се проведе в периода от 04.03.2013 до 31.05.2013.Решихме да процедираме по този начин и да го ограничим в тази географска област,защото считаме,че така получената информация ще е по-задълбочена,съответно и по-достоверна.При по-мащабно проучване,съсредоточено в различни георгафски области от страната ще е по-трудно да достигнем до реални и конкретни изводи.По време на проучването бяха интервюирани 50 респондента(мъже и жени от 17 до 55 години) от 334688 жители на град Варна (данни от преброяване към 31.12.2012г.)Дискусията с фокусната група беше проведена на 20.04.2013 в град Варна.Респондентите са 5 жени и 1 мъж на възраст между 20 и 25 години.Спрямо възрастта на респондентите,ограниченията са сравнително по-малки,отколкото географските. Най-много участници са между 20-35 години.

II.Дизайн на изследването и методология:

1.Методи и техники за събиране на данни
За целта на нашето изследване използвахме формулативен и дескриптивен подход.Резултатите от интервюто с фокус група,която беше проведена по време на формулативния етап от изследването,използвахме при разработването на въпросника,които използвахме при събирането на вторични данни в дескриптивния етап от изследването.Избрахме интервю с фокус група,защото всеки индивид има възможност да разшири и разграничи своето мнение при взаимодействието си с другите членове на групата.Така много от респондентите се стимулират да изкажат своите специфични мнения под въздействието на останалите от групата без да се притесняват.Това е много полезно за извличането на ин формация,която ни е нужна.За по-лесната обработка и получаването на нужната информация сме използвали някои от най-често срещаните скали за измерване-ординална,номинална,рангова и интервална.Като техника на дълбочинното интервю използвахме 50 лични интервюта,като респондентите бяха избрани със случаен подбор.Интервюто беше проведено в естествени условия,което го обективизира максимално.Респондентите знаеха за провеждането му и бяха подложени на пряко наблюдение.Използвани бяха подхода на асоциацията и въображението,тъй като са най-лесно възприемани от респондентите.Използвахме мисия "Таен клиент",за да проверим качеството,услугите,персонала и изпълнението на задачите във фирмите от изследвания от нас бранш.Решихме да приложим този метод като мярка за качествен контрол,с цел установяване на начини за подобряване качеството на услугите в сектора.

2.Извадков план и размер на извадката
В изследването ни са използвани някои от основните медоти за събиране на информация-неслучайни извадки-типологични извадки и извадки "по удобство".Предимството на извадката "по удобство"е,че тя е бърза,лесна и евтина за осъществяване.Тя дава приблизителна представа за дейтвителната стойност на нашето изследване.В нея вземат участие познати,колеги,роднини,членове на семейството.Използвали сме и случайна извадка-например телефонните интервюта.Размерът на извадката е репрезентативен,защото сме интервюирали 50 човека от общото население нма град Варна-334 688 души (по данни от последното преброяване през 2012г. от НСИ).Големината на извадката изчислихме чрез "Sample size calculator",който открихме на следната web-страница : www.raosoft.com/samplesize.html . След като попълнихме нужните полета резултатът беше,че препоръчителната големина на извадката е 8.Това е минималният препоръчителен размер на проучването.Ако създадем извадка от толкова хора (респонденти) и получим отговор от всички,вероятността да получим правилен и коректен отговор ще е по-голяма,отколкото бихме получили от голяма извадка,където само малък процент от извадката реагира на нашата анкета.

3.Полева работа

Полевата работа,свързана с изследователската ни дейност протече по следния начин:
1. Събиране на вторични данни,изясняващи основни показатели на изследваните от нас фирми.По ЕИК на фирмата проверихме в Търговския регистър приходи от продажби за период от две години,основен капитал,собствен капитал,брой служители,годишна печалба и други.Чрез съпоставяне на няколко показатели установихме водещите фирми в бранша.
2. Телефонно интервю (САТI)- в Call-center,специално пригоден за провеждане на телефонни интервюта трябваше да проведем три успешни разговора.Работихме по предварително изготвени план и инструкции.Един представител от екипа ни проведе интервютата по установените правила,като му беше прдоставен готов въпросник.
3. Интервю с фокус група -беше проведено,като полуструктурирано интервю ( с предварително разработен сценарий) под формата на дискусия,продължила един час и тридесет минути.Интервюто беше проведено в дома на модератора.Бяха интервюирани 6 респондента.Дискусията беше условно разделена на няколко части: 1.откриващи въпроси;2.въвеждащи въпроси;3.преходни въпроси;4.ключови въпроси;5. Закриващи въпроси.Приложили сме както въпросника,по който проведохме фокус групата,така и протокол на дискусия с фокус група.
4. Индивидуални,дълбочинни интервюта-те бяха проведени в периода 15.04.2013г.-20.04.2013г. Не сме разработвали сами въпросници за тези интервюта,те ни бяха предоставени готови.Всеки интервюер от екипа се зае с по 10 респондента и общо получихме мненията на 50 интервюирани.
5. Мисия "Таен клиент"-по предварително установени правила изследвахме качеството на обслужване,отношението на персонала,облеклото им,нужното внимание,което би трябвало да ни бъде отделено.Всеки изследовтел (таен клиент) посети различни търговски обекти (Deihmann,Red Lips,Humanic,Paolo Botticelli ,Top10),като трябваше по предварително изготвен списък от въпроси(прикачени в приложения) да събере нужната информация,след което да попълни въпросника.

4.Процедура за анализ на данните

След като респондентите попълниха въпросника за лични интервюта (F2F) данните бяха въведени в анализиращата програма SPSS.При подготовката на данните за анализ не се отчетоха липсващи отговори.Чрез програмата имахме възможност да направим няколко вида анализи,които бяха много полезни и допринесоха изключително много за нашето изследване .Тези,с които процедирахме са: Frequences,Descriptives,Crosstabs,One-Way ANOVA.

За анализ на хипотези избрахме тестът Crosstabs,като анализирахме с помощта на Хи-квадрат и Крамър.Ако от теста се установи,че за Хи-квадрат значимост(sig) e <0.05 (при равнище на значимост α),следователно има статистическа значимост-отхвърляме нулевата хипотеза и приемаме алтернативната,т.е. съществува връзка между изследваните променливи.И обратното,ако е >0.05 няма статистическа значимост.

III. Резултати

На база събраните първични и вторични данни за десет фирми,от обувния сектор,установихме,че най-високо конкуриращи са фирмите "Адидас" и "Найк".

От проведените лични интервюта (F2F) установихме,че тяхната популярност сред потенциалните купувачи е най-висока.На въпроса "За кои магазини за обувки се сещате,независимо дали пазарувате от тях или не?" ,почти всеки втори респондент посочва тези имена.

Чрез набавените вторични данни от търговския регистър,стигнахме до заключението,че тази популярност се отразява на фирмите и финансово,тоест техните приходи от продажби са значително по-високи,от тези на останалите фирми,включени в нашето проучване.

Проведохме фокус група с шест респондента.За тях първото нещо,което им прави впечатление в една обувка е моделът,цветът и материалите от които е изработена.Когато ги попитахме,за кои марки обувки на българския пазар се сещате,те отговориха "Адидас","Найк" и "Пума".За нашите респонденти е важно обувките им да са с удобна подметка и да са изработени от качествени материали.Като любими марки отново бяха посочени "Адидас" и "Найк",заради доказаната си издръжливост.И съответно поради ниско качество,бяха отхвърлени "Паоло Ботичели" и "Ред липс".

Шестте мнения посочиха,че си купуват обувки веднъж в месеца,по поводи и при финансови постъпления.Като допълниха,че биха си купували по-често обувки заради модата,желанието и при по-високи доходи.Средната сума,която биха похарчили за обувки на този етап е 200 лева.

Отговарящите споделиха,че стоките,които се внасят в България не са висококачествени,за разлика от другите държави,а цената им е приблизително една и съща.

Българските производители на обувки биха просперирали в други държави,защото за чужденците те са на изключително достъпни цени и са с високо качество.Българските по-наложени производители на обувки,известни на нашите респонденти са "Пещера стил","Реал-Габрово" и "Абрашев" ЕООД.

Обувките,които хората ежедневно носят са показност на статус и стил.

В ролята си на тайни клиенти,посетихме магазините "Deichmann","Red lips","Paolo Botticelli","Humanic" и "Top 10".Мненията и впечатленията ни бяха приблизително еднакво отрицателни.Заключаваме,че персонала е незаинтересован от желанията и нуждите на клиентите и не се оказва необходимото внимание и помощ.

IV.Заключения и препоръки

Производителите на обувки в България не успяват да просперират,поради високия внос на такива от чужбина и ниския асортимент на български обувки.Ние предпочитаме да купуваме"чуждите обувки",заради голямото разнообразие,което ни предлагат и доказаните им имена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.