Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България


Категория на документа: Маркетинг


* мисия"Таен клиент.

4. Емпирични дефиниции на основни понятия,използвани в изследването:

Потребности - осъзнати липси на основни удовлетворения. Те са динамични и се определят от ранообразни личностни, културни и социалноикономически фактори.

Пазар - разбира се в най - общ смисъл организирана размяна на стоки и услуги. В основата на определение за пазар стои акта за покупко - продажба. Основна категория на пазарните отношения се явява стоката. Стоката е продукт на човешкия труд, който е предназначен за размяна и задоволяване на човешките потребности.

Бранш - състои се от група компании, производствени продукти, които са близки заместители.

Анализ на Майкъл Портър - използва се за анализ на конкуренцията в бранша.

Таен клиент - изледователски програми, при които се използват обучени копувачи. Те оценяват анонимно наблюдавани обекти от всяка една гледна точка - персонал, продукти, интериор, организация на работата и други.

Вторични данни - факти и данни, които са събрани и обработени по повод на друго изследване.

Експеримент - метод за изследване на причинноследствените зависимости на две и повече променливи.

Нужди - осъзнати потребности.

Вкус - слонност, пристрастие, предпочитание.

Търговска марка - символ, който се използва от физически лица, бизнес организации или други юридически лица с търговска цел. Този знак може да бъде име, дума, фраза, лого, символ, изображение или комбинация от тези елемнти.

Продукт - съвкупоност от материални и нематериални характеристики, които имат потенциал да доставят ценност и удовлетворение на клиентите.

Потребител - физическо или юридеческо лице, което използва за собствени нужди дадени стоки или услуги.

Фокус група - качествен метод за излседване, при които на група хора се задават въпроси относно тяхното отношение към даден продукт, услуга, реклама, идея.

Респондент - лице или организация от което изследовател търси всякакъв вид информация за нуждите на маркетинговото изследване.

Интервю - разговор между двама или повече дущи (интервюиращ и интервюиран), където въпросите са зададени от интервюиращия, за да се получи информация от интервюирания.

5. Дефиниране на изследователски хипотези

1. 62% от интервюираните си купуват обувки няколко пъти в годината.

2. От трите изброени марки (Adidas, Paolo Botticelli,Hush Puppies), най - харесвана от интервюираните е Adidas с 50%.

3. Повечето от интервюираните планират през следващите 6 месеца да закупят обувки за свободно време и спортни обувки. Под повечето от интервюираните се има впредвид, че над 60% от респондентите са отговорили така.

4. Почти всеки интервюиран се информира за обувките, които иска да закупи на място в магазина. Под почти всеки се разбира, че 90% от респондентите са посочили този отговор.

5. 20 от респондентите с по - нисък месечен доход си купуват обувки няколко пъти в годината. Респонденти с нисък доход означава такива, чиито месечен доход е под 450лв.

6. 4% от участниците в интервюто с високи доходи посочват, че си купуват обувки всяка седмица. Под висок доход се има предвид доход над 550лв.

7. Интервюираните мъже харесват повече марката Adidas отколкото интервюираните жени. От 16 мъже участващи в интервюто, 11 посочват на първо място Adidas, а от 33 жени 14 посочват този отговор.

8. За интервюираните жени е много по - важно да има широка гама от продукти в търговския обект, отколкото за мъжете. 67% от жените участвали в интервюто са отговорили че за тях широката гама от продукти е изключително важна, а при мъжете 35% от интервюираните са отговорили така.


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.