Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България


Категория на документа: МаркетингИкономически университет - Варна

Курсов проект
по Маркетингови изследвания
на тема:

"Покупката и продажба на обувки в България"

Изготвили:
2 курс,спец.Маркетинг
Проверили:


гр.Варна
2013г.


I.Въведение
1.Ситуационен анализ

Обувките са неразделна част от нашето ежедневие.Всеки човек е потребител на пазара за обувки.Покупката и потреблението на този продукт са предизвикани от различни фактори:нагласа,вкусове,естетически предпочитания,нужди и други.Обувките са продукти без преки заместители на пазара и за това конкуренцията между фирмите производители е изключително висока.Следователно главните действащи лица в този бранш са задължени да ни изненадат с много промоции,иновации и разнообразна гама от продукти.

В днешно време,имайки предвид кризата,налегнала цял свят по-закупуваните стоки са т.нар.стоки Гифън.Това са стоки от първа необходимост,нуждата,от които е неизбежна.На по-заден план остават стоките Веблен,чието закупуване не е нищо повече от показност,престиж и статус.За потребителите на тези стоки цената не е от значение.Производителите им държат на имиджа и качеството на продуктите си.Но напоследък един от основните проблеми е,че за тях става все по-трудно да запазват престижа си сред своите клиенти поради зачестилите появи на имитации,както от бляскавите витрини,така и от пазарските сергии.Идентична е ситуацията и на българския пазар на обувки.Докато преди високата цена е била признак за добро качество,то вече на пазара има изключително добри имитации,които се продават на цени,близки до оригиналните с внушителни лога на дадената марка.Но е ясно,че те никак не покриват качеството и издръжливостта на оригиналните продукти.В България например,поради големия брой имитации няма как един платежоспособен потребител да се сдобие с абсолютно оригинални обувки ,което съответно намалява нуждата от внос на такива и от това следва,че големите,световноизвестни марки губят клиенти,които са готови да платят за продукта,но нямат такава възможност.

На пазара за обувки в България оперират различни фирми,както български,така и чуждестранни.Той може да бъде сегментиран по различни показатели и признаци.За това нашето решение е да го разделим на лидери,утвърдили се на пазара и по-малки,второстепенни фирми.Чрез това сегментиране се представя по пълна картина на реалната ситуация на пазара за обувки в България,защото няма достатъчна база за сравнение между по-големите компании,които имат силен имидж и по-слабо утвърдилите се,местни фирми.

Разделихме ги на базата на вторични данни от предоставената ни платформа и други данни от проучвания и статистически изследвания.Сравнихме ги по следните показатели:брой служители във фирмата и приходи от продажби за две години (2010г.,2011г.).Резултатите показаха,че фирмите с най-много служители са и с най-високи приходи от продажби,което не означава,че останалите фирми работят на загуба.Напротив,всяка фирма работи усърдно,за да увеличава своята печалба и открива значителен брой работни места.От данните забелязваме,че приходите от продажби за 2011г. са по-високи,но има и фирми,които поради една или друга причина остават на същото ниво или претърпяват спад.Този спад не е значителен и не изисква оттегляне от пазара,а по-усърдна работа и проедоляване на трудностите и бариерите за постигане на бъдещ прогрес.При големите компании се оперира с по-крупни суми,но броят на персонала не се различава драстично от този на малките фирми.От това правим извода,че разликите в приходите от продажби се дължат най-вече на по-високите цени на предлаганите стоки,както и на по-масовото им разпространение в търговските обекти.

При анализирането на модела на петте сили на Майкъл Портър взехме решение да спрем вниманието си върху основните,водещи фирми в бранша,за да може да бъде изследването ни по-точно и достоверно,тъй като малките фирми не могат да бъдат сравнявани с утвърдилите се големи компании по показателите,включени в този анализ.
* Ако една новооткрита фирма реши да навлезе и да оперира на този вид пазар,ще се сблъска с голям брой юридически изисквания при създаването,производството и продажбите,което само по себе си говори за високи бариери за навлизане.Поради зачестилите фалшификации на марките в бранша и техните лога,законните санкции и глобите стават все по-големи и непосилни за покриване.Конкуренцията с марки като Adidas,Nike,Puma,Reebok и други, би била непосилна за една тепърва навлизаща фирма,поради голямата си известност и утвърденост сред потенциалните им потребители.Слабата диференциация на продукти се дължи на еднаквата полезност,която носят предлаганите стоки.Това е още един показател за високи бариери за навлизане в този бранш.
* Загубите на всяка една фирма,с високи приходи и голямо производство биха били огромни, ако се наложи тя да се оттегли от пазара затова определихме, че бариерите за изход са сравнително високи.
* В отрасъла има голям брой равнопоставени конкуренти,които се борят за пазарно надмощие.Голямото съревнование помежду им се дължи на произвежданите продукти с еднакво потребителско предназначение.
* Силата на потребителите до някаква степен има значение за фирмите,но тя не е много голяма,а е на средно ниво.Мнението на потребителите е изключително важно за фирмите в бранша,но не е от решаващо значение за крайния им избор.
* Доставчиците са едно от най-важните звена в производствения процес на продукцията.От разходите,които фирмата отделя за ползване на доставниуслуги, зависи и цената на стоките.Поради това силата на доставчиците,определени от показателите включени в анализа, може да се определи като сравнително висока.
* В сектора на нашето изследване има ниско наличие на заместители,поради факта, че няма продукт,с който потребителите да заменят обувките.
* Компаниите в този бранш избягват партньорството помежду си.Държавните институции не толерират развитието и не защитават позицията на фирмите.Напротив,дори те ощетяват обувния отрасъл.
На база на събраната информация по модела на петте сили на Майкъл Портър,съставихме карта на пазара,подпомагаща ориентирането ни в актуалната ситуация на пазара,която поставихме в точка V."Приложения" в нашия изследователски проект.

2. Дефиниране на обект и предмет на изследването, както и на изследователска цел и задачи.

Обектът,който анализираме в нашето изследване е съсредоточен в областта на покупката и продажбата на обувки в България.Нашата насока,към която се стремим е да изследваме мнението,вкусовете,предпочитанията и изискванията на потребителите(нашите респонденти).Тези факти обуславят предмета на изследователската ни дейност.

Резултатите,които ще получим от този изследователски процес,ще ни дадат ясна и точна представа за ситуацията на пазара за обувки в България.Изборът ни е да се спрем върху различни по-малки,второстепенни фирми,както и върху тези,които са лидери на пазара.Целта е да се установи дали изискванията на потребителите съвпадат с предлаганите продукти от фирмите в бранша.

Чрез последователност от действия и различни експерименти,изследването ни ще добие цялостен облик и план,по който ще бъде проведено.Задачите,които разработихме чрез изследователски методи се свеждат до:
* събиране,анализиране на вторични данни,както и визуализирането им чрез пазарна карта ;
* телефонни интервюта(CATI);
* фокус групи;
* IWR проучване;
* лични интервюта (face-to-face,F2F);


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа (проект) по маркетингови изследвания - покупката и продажбата на обувки в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.