Курсова работа по основи на маркетинга на тема "Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията на продуктите"


Категория на документа: Маркетинг
ПУ П . Хилендарски
Филиал гр. Смолян

КУРСОВА РАБОТА

По
Основи на маркетинга

На тема: Дейности извършвани в процеса на дистрибуцията на продуктите.

Съдържание

Увод: Дистрибуция - съвкупност от дейности, упражнявани от независими организации, събрани с цел да осъществяват съвместно придвижване на продукта от производителя до потребителя. - Стр. 3
* Същност - Стр. 3
* Посредници и тяхната роля - Стр. 3-4
* Форми на дистрибуция - Стр. 5 - 6
* Канали за дистрибуция - Стр. 7 - 10
* Дистрибуционна политика . Принципи . - Стр. 11 - 13
* Управление на каналите за дистрибуция и фактори влияещи върху тях - Стр. 14 - 17
Заключение: Дистрибуцията се осъществява от такива присъщи й дейности като : закупуване на суровини, материали, готови продукти, образуване на запаси, транспорт .
Използвана литература:
1. Дойман . А ,'' Маркетингът '' - Стр. 4-7
2. Петрова . И. и Кръстева . А. , ''Страт. Маркетинг'' , Изд. Парадигма 2005 Стр. 15 - 17
3. Костова С. , '' маркетинг на потребителските стоки , София 2008 Стр. 8 - 13
4. Котлер Ф. '' Основи на маркетинга Стр. 13 - 15
5. http://koronal.com/downloads/venci/drugi/distribuciq_sofiqplast.doc Стр. 3
6. http://alternativi.unwe.acad.bg/br6/Res%20Proc%20after%20Recen.doc Стр. 17

Увод

Изборът на система на дистрибуция и формирането на дистрибуционна политика са основа, върху която се изграждат дългосрочни контактити с цел постигане на единство на интересите на независими организации, довеждащи стоките и услугите до целевая пазар, до потребителите. Според И. Ойден "Дистрибуцията създава благоприятни вьзможности подходящите продукти да бъдат на определено място, в определено време, на конкурентни цени".

Дистрибуцията представлява съвкупност от дейности, упражнявани от независими организации, събрани с цел да осъществяват съвместно придвижване на продукта от производителя до потребителя. Посредниците действат като единна система, мотивирани от очакваната ефективност. Те извършват дейностите по-добре, отколкото самия производител. Широкият кръг от посредници, ангажирани в обслужването на дистрибуционния процес, предлагат повече предимства от гледна точка на високо професионално изпълнение, повишена ефективност и компенсиране на допълнителните разходи.

Посредниците познават по-добре пазарите, пазарната инфраструктура и методите за мотивация на потребителите. Те създават възможности за комплектоване на взаимно свързаните от гледна точка на потребителите продукт (синхронен маркетинг) и осигуряват по-добро обслужване на потребителя, като представят по-голямо разнообразие в асортимента, равнището на цените, предпродажбеното и следпродажбеното обслужване. Уеднаквяват условията на съхранение на стоката и регулират скоростта на нейното движение, преминавайки през различните независими дистрибутори. Имат повече възможности за ефективно управление на информационното обслужване, финансиране и оптимизиране на разходите. Познавайки продуктите, психологията на потребителите и пазарната ситуация, разпределят риска, загубите и изгодите при продажбите правилно, като гарантират постоянен поток на продукта, предпазват пазара от прекъсване на продажбите. Освобождават производителя от загуба на време по организиране на продажбите и контактите с потребителите с цел да съсредоточи усилията си върху управлението на организацията на производството, постоянното обновяване на продукцията и постигането на тотално качество. Предлагат единство в прилагането на тарифи, такси, клаузи от законодателството и в избора на застраховките. Упражняват контрола при протичането на имуществено-веществените, финансово-паричните и информационните потоци както от производителя към потребителя, така и в обратна посока.

Посредниците умело регулират потока от стоки и услуги. Те изглаждат (регулират) несъответствието в количествено и качествено отношение между предлагането и търсенето.Познаването на пазара минава и през ''стоковите потоци'' . Производители и потребители са разделени от разстоянията , ,непознаването на възможностите и потребностите , диспропорциите между произведените от единия количества и количествата , от които другият се нуждае .

Дистрибуцията е основен междинен етап между производителитя и потребителя , при който стоките се предоставят при условия и място , удобни за потребителя . Това е съвкупността от действия, през които минава продуктът от излизането му в готов за потребление вид до момента на купуването му от клиента .

В повечето случаи дистрибуцията е необходим междинен етап , независимо дали се касае за стоки за ежедневна употреба , промишлени и селскостопански стоки или услуги .

Методи на продажба при потребителски хранителни и нехранителни стоки се прилагат продажби в магазини ,продажби на самообслужване , по заявки ,улични автомати , предлагане на стоките в дома ,на пазари . Директната продажба чрез представители се при промишлени стоки и при някои по-особени случаи на скъпи и дълготрайни стоки.

Различават се две съвместно съществуващи основни форми едната е независима,изолирана търговия - без значение дали е на едро или дребно , тази форма все повече губи своите позиции във високоразвитите страни .характеризира се с малки по размери фирми , които почти винаги са фамилни . Собственикът - търговец много рядко има специално образование , цените са по-високи , отколкото в търговските центрове , управлението на фирмите е лошо и липсват търговски и финансови контакти с останалите търговци . Другата форма на дистрибуция е крупната търговия , която от своя страна се разделя на:
* Асоциирана търговия : групировки на търговци на едро и на търговци на дребно , доброволни вериги и групиране на независими магазини .
* Интегрирана търговия : фирми с множество филиали , големи магазини , народни магазини , дистрибуторски мрежи на производителите .
* Кооперативна търговия : потребителските кооперативи и кооперативи на търговски фирми .
* Крупна независима търговия : разполагаща с огромни търговски площи .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по основи на маркетинга на тема "Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията на продуктите" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.