Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас


Категория на документа: Маркетинг


Анкетата е писмена форма на допитване, осъществяваща се по принцип задочно, т.е. без пряк и непосредствен контакт между интервюиращия и респондентите. Тя е целесъобразна в два случая:
а/ Когато е необходимо да се анкетират голямо число респонденти за относително кратко време;
б/ Когато респондентите трябва внимателно да помислят над своите отговори, имайки пред очите си отпечатан въпросник.

Анкетите са полезни за събиране на големи масиви от данни. По-малко полезни са при изследване на даден проблем в дълбочина. Анкетите регулярно се използват като средство за изследване на пазара и в измерването на аудиторията.

Анкетите рядко са цялостни (обхващащи всички членове на изучаваната общност). По-често те имат избирателен характер. Затова достоверността на получената информация зависи преди всичко от репрезентативността на извадката.

Изисквания при измислянето на въпросите:
- да се прави разлика между лична и безлична форма на въпросите;
- да се използва максимално прост език;
- въпросникът да се попълва строго индивидуално;
- да се избягват въпроси, които водят до трудни сметки и обобщения;
- да се избягват въпроси, които имат сходна формулировка;
- да се избягват въпроси, които внушават отговори или подвеждат.

Разработвайки текста на анкетата, трябва да се избягва еднообразието при използваните типове и форми на въпроси - всеки от тях има своите достойнства и недостатъци. Възможно е да се използват и въпроси от един единствен тип, но това зависи от целите и задачите на изследването.

Провеждане на анкетата: Първото правило за провеждането на добра анкета е познаването на въпросника . На анкетата трябва да се гледа като на единство от начало, среда и край. Всяка от тези части се нуждае от внимателно и различно отношение.

Начало на анкетата: Първите въпроси, които трябва да се зададат при дадена анкета, трябва да бъдат внимателно подбрани, за да се премахне напрежението от анкетата. Следователно те трябва да бъдат лесни и не много противоречиви.

Среда на анкетата: В процеса на анкетата напрежението започва да спада и анкетираният бива увлечен в отговарянето на въпросите. Средата на анкетата отнема по-голямата част от определеното време за анкетата. При стандартната анкета е важно анкетиращия да се придържа стриктно към въпроса така, както той е формулиран.

Колкото анкетата наближава своя край, толкова напрежението , което е съществувало в началото й, ще е паднало и анкетираните ще са се отпуснали. Точно в този момент се задават деликатните въпроси,ако има такива.

Заключителна част на анкетата: По време на анкетата анкетиращият трябва да поеме инициативата и да доведе до край анкетата - решително и професионално. В заключителната част маркетинговите агенции за проучвания произвеждат малки картички с надпис "Благодаря ви", като допълнително уверение, че изследването е автентично.

Реклама наричаме комерсиалните послания чрез масмедиите, целящи да популяризират продукт, търговска марка или услуга сред потенциалните клиенти. Организациите, прибягващи до помощта на рекламата, не са само търговски фирми, но и политически партии, религиозни организации, правителствени агенции, най-различни групи по интереси. Всяка фирма трябва да има своите рекламни материали. Те служат не само за фирмена идентификация, но и за утвържадаване на фирмата. Подбраните рекламни материали, трябва да напомнят на клиентите за самата фирма, те трябва да са оригинални и красиви.

Видове реклама:
- Информираща реклама - тя запознава потребителите с нова или модернизирана стока, чрез съобщаване на подробни сведения за качеството, цената, начина на употреба, местата за продажба и т.н.
- Стимулираща реклама - тя внушава на потребителите, че рекламният продукт е най-добрият, като се показват онези предимства, които могат да донесат изгода на потребителя. Акцентира се върху търговската марка и се внушава представа за удоволствието, което ще изпита потребителя, като придобие продукта
- Напомняща реклама - има за цел да подържа в съзнанието на потребителя информация, дадена стока, марка или фирма и да предизвика желание за покупка.
- Социална реклама - тя оказва въздействие върху общественото мнение, чрез популяризиране и налагане на социално значими идеи сред широката общественост в интерес на държавата и обществото като цяло.

2. Информация за сладкарска верига "Роза"

Сладкарска верига "Роза" е динамично развиваща се компания, с утвърдена репутация, един от големите производители на захарни изделия в Бургас. Зад този имидж стоят дългогодишен опит и традиции, квалифициран и високо мотивиран персонал, съвременни методи на управление, непрекъснато подобряване на продуктовия асортимент и всеотдайна работа в екип. За сладкарска верига "Роза" качеството е основополагащо и постоянна грижа. То е във всеки процес и дейност и се нуждае от всеки един служител. "Роза" се стреми да бъде позната и високо уважавана компания, сред лидерите в производството на захарни изделия, привлекателен бизнес.

Да бъде компания, изцяло ориентирана към клиентите и техните нужди, предлагайки качествени, безопасни, вкусни и атрактивни продукти. Да изгражда отношения на взаимно доверие и лоялност..
Нашата мисия
Да бъдем утвърден производител на захарни изделия, предлагащ безопасни продукти с високо качество, в атрактивни опаковки и на достъпни цени, съобразени с изискванията на потребителите, при непрекъснато подобряване и разширяване на продуктовия асортимент.
Нашето мото
Да направим живота по-сладък!

Нашите цели
• Да поддържаме постоянство в качеството, да бъдем сред иноваторите в бранша и лидери по сигурност, ефективност, безопасност и опазване на околната среда.
• Да бъдем отговорни към нашите клиенти, партньори и служители.
• Да водим открита и гъвкава търговска политика и да предоставяме на нашите корпоративни клиенти възможност за растеж чрез:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.